2018, V. 5, Iss. 6

Evropský politický a právní diskurz, 2018, Svazek 5, 6 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olesia Zvezdova, COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EU AND OSCE OFFICIAL POSITION ON THE “DE FACTO STATES” STATUS IN THE POST-SOVIET SPACE [Олеся Звездова, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФІЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ЄС ТА ОБСЄ ЩОДО СТАТУСУ «ДЕ-ФАКТО ДЕРЖАВ» НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ] 7-12

Tetiana Prystai, THE EUROPEAN UNION’S COURT PRACTICE IN DETERMINING A LEGAL STATUS OF LEGAL ENTITIES [Тетяна Пристай, ПРАКТИКА СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ] 13-18

Margaryta Lymar, THE UNITED STATES AND EUROPEAN INTEGRATION IN DOCUMENTS: FROM EISENHOWER TO OBAMA [Маргарита Лимар, США ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В ДОКУМЕНТАХ: ВІД Д. ЕЙЗЕНХАУЕРА ДО Б. ОБАМИ] 19-24

Bambang Suparno, THE PROBLEMATIC SPECIAL AUTONOMY IMPLEMENTATION IN PAPUA [Бамбанг Супарно, ПРОБЛЕМАТИЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ У ПАПУА] 25-32

Tetiana Melnyk, NATO’S NUCLEAR STRATEGY: CHANGING CONCEPT OR CHANGING CIRCUMSTANCES? [Тетяна Мельник, ЯДЕРНА СТРАТЕГІЯ НАТО: КОНЦЕПЦІЯ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ АБО МІНЛИВІ ОБСТАВИНИ?] 33-46

Mariia Ponomarenko, HISTORICAL STAGES OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU [Марія Пономаренко, ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ЄС] 47-51

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Bohdan Ferens, POLITICAL SPACE OF THE EU. THEORETICAL FRAMEWORK [Богдан Ференс, ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР] 52-58

Nataliia Perepelytsia, FRANCIS FUKUYAMA ABOUT THE MODERN PROBLEMS OF LIBERAL DEMOCRACY [Наталія Перепелиця, ФРЕНСІС ФУКУЯМА ПРО СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ] 59-64

Andrii Shulika, CONCEPTUAL BASES OF «BUEN VIVIR» FORMATION AS THE FOUNDATION OF STATE POLICY IN LATIN AMERICA [Андрій Шуліка, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ «BUEN VIVIR» ЯК ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ] 65-70

Alina Voichuk, THE FEATURES OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE SEMI-PRESIDENTIAL REPUBLIC [Аліна Войчук, ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЗА ЗМІШАНОЇ ФОРМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ] 71-75

Anatolii Prytula, STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY AND DEFENSE [Анатолій Притула, ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ] 76-81

Ismu Gunadi, CONTEMPT OF COURT REGULATION DISCOURSE IN INDONESIAN JUSTICE SYSTEM [Ісму Гунаді, РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВАГИ ДО СУДУ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ ІНДОНЕЗІЇ] 82-87

Mykola Kravchuk, THE STATE AND THE ARMY OF THE UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC DURING THE DIRECTORATE AND THEIR LEGAL FIXATION [Микола Кравчук, ДЕРЖАВА ТА АРМІЯ УНР В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ] 88-96

Natalia Yefremova, VSEVOLOD KORNILIYOVICH DIABLO – THE WAY OF LIFE AND SCIENTIFIC CREATIVITY OF THE LEGIST BEFORE 1939 [Наталя Єфремова, ВСЕВОЛОД КОРНІЛІЙОВИЧ ДЯБЛО – ВІХИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ  ПРАВОЗНАВЦЯ ДО 1939 РОКУ] 97-107

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Natalia Horlo, IRREDENTISM AS THE ETHNOPOLITICAL PROCESS: PRECONDITIONS AND REASONS FOR EMERGENCE [Наталя Горло, ІРЕДЕНТИЗМ ЯК ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ] 108-115

Svitlana Koch, BORDERLAND GROUPS BETWEEN POLITICAL CENTRES: NATIONAL INFLUENCE AND LOCAL PRACTICES IN BESSARABIA [Світлана Коч, ПРИКОРДОННІ ГРУПИ МІЖ ПОЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ І МІСЦЕВІ ПРАКТИКИ В БЕССАРАБІЇ] 116-126

Svitlana Vovk, THE SPLIT OF SOCIETY AS A FACTOR OF CHANGE OF POWER DURING THE CIVIL WAR [Світлана Вовк, РОЗКОЛ СУСПІЛЬСТВА ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ВЛАДИ ПІД ЧАС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ] 127-132

Oleksandr Bezruk, MOBILIZATIONAL POTENTIAL OF SOCIETY IN SYSTEMIC CRISIS: POLITICAL ASPECTS [Олександр Безрук, МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ] 133-138

Heorhii Udzhmadzhuridze, DETERMINANTS OF PROMOTING OF POLITICAL PARTICIPATION OF THE UKRAINE’S POPULATION [Георгій Уджмаджурідзе, ДЕТЕРМІНАНТИ ПОСИЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ] 139-148

Iuliia Chystiakova, THE DECENTRALIZATION REFORM IN POLAND AS ROADMAP FOR REFORMS IN UKRAINE [Юлія Чистякова, РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПОЛЬЩІ ЯК ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ] 149-154

Pawel Trawicki, THE EVOLUTION OF A POLITICAL POSITION OF A PRESIDENT IN POLAND [Павло Травіцький, ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬЩІ] 155-161

Serhii Horbliuk, IMPLEMENTATION OF THE SMART CITY CONCEPT AS A STRATEGIC DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW [Serhii Horbliuk, WDRAŻANIE KONCEPCJI SMART CITY JAKO STRATEGICZNY KIERUNEK ROZWOJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY] [Сергій Горблюк, РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ “РОЗУМНОГО МІСТА” ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СТОЛИЧНОГО МІСТА ВАРШАВИ] 162-170

Bernadeta Nowak, OCENA PRACY W POLICJI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH [Bernadeta Nowak, EVALUATION OF WORK IN THE POLICE BY OFFICERS OF THE MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS IN GDAŃSK IN THE LIGHT OF SURVEYS] [Бернадета Новак, ОЦІНКА РОБОТИ В ПОЛІЦІЇ ОФІЦЕРАМИ МІСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ ГДАНСЬКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАНЬ] 171-181

CULTURAL AND MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Liudmyla Сhekalenko, Viacheslav Tsivatyi, THE HISTORY OF MEMORY OR MEMORY OF HISTORY: THE QUESTION OF STUDYING METHODOLOGY [Людмила Чекаленко, Вячеслав Ціватий, ІСТОРІЯ ПАМ’ЯТI АБО ПАМ’ЯТЬ ІСТОРІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ] 182-186

Yuliia Rudenko, NATIONAL IDENTITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES [Юлія Руденко, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ] 187-190

Iryna Matsyshyna, POLITICIANS AS SYMBOLS DURING POLITICAL CONFRONTATION (UKRAINE. 1994 – 2004) [Ірина Мацишина, ПОЛІТИКИ ЯК СИМВОЛИ ПІД ЧАС ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (УКРАЇНА. 1994 – 2004)] 191-198

Anastasiia Voronkova, PROBLEMATIC FIELD OF FASHION IN THE CONTEMPORARY UKRAINIAN POLITICAL DISCOURSE [Анастасія Воронкова, ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ МОДИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ] 199-204

Andriy Bevza, PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF INFORMATION AND LEGAL SECURITY POLICY OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE [Андрій Бевза, ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ] 205-214

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Eddy Pranjoto W., THE IMPORTANCE OF PATENT PROTECTION TOWARD TRANSGENIC PLANT VARIETY IN INDONESIAN LAW [Едді В. Праніото, ЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТНОГО ЗАХИСТУ РІЗНОМАНІТТЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН В ІНДОНЕЗІЙСЬКОМУ ПРАВІ] 215-223

Andy Hartanto, LEGAL STATUS OF OLORAN LAND IN INDONESIAN LAND LAW SYSTEM [Дж. Енді Хартанто, ПРАВОВИЙ СТАТУС ОЛОРАНСЬКОЇ ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ ІНДОНЕЗІЙСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА] 224-229

Yaroslav Sydorov, LEGAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE AS A PRIORITY OF AN ENVIRONMENTAL COMPONENT OF THE STATE AGRARIAN POLICY [Ярослав Сидоров, ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ] 230-235

Uliana Oleksii, LOCAL BUDGETS AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCES [Уляна Олексій, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ] 236-240

Iryna Menso, FEATURES OF FREE USE OF WORKS BY ELECTRONIC LIBRARIES WITH EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PURPOSES ACCORDING TO THE MODERN COPYRIGHT [Ірина Менсо, ОСОБЛИВОСТІ ВIЛЬНОГО ВИКOРИСТAННЯ ТВOРIВ ЕЛЕКТРОННИМИ БІБЛІОТЕКАМИ З НAВЧAЛЬНOЮ ТA НAУКOВOЮ МEТOЮ В СУЧАСНОМУ АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ] 241-245

Mariana Shchyrba, ECONOMIC GUARANTEES OF PATIENT’S RIGHTS IN UKRAINE [Мар’яна Щирба, ЕКОНОМІЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ] 246-250

Komentáře jsou uzavřeny.