2018, V. 5, Iss. 6

Political and Law Discourse, 2018, Volume 5, Issue 6 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olesia Zvezdova, COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EU AND OSCE OFFICIAL POSITION ON THE “DE FACTO STATES” STATUS IN THE POST-SOVIET SPACE [Олеся Звездова, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОФІЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ЄС ТА ОБСЄ ЩОДО СТАТУСУ «ДЕ-ФАКТО ДЕРЖАВ» НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ] 7-12

Tetiana Prystai, THE EUROPEAN UNION’S COURT PRACTICE IN DETERMINING A LEGAL STATUS OF LEGAL ENTITIES [Тетяна Пристай, ПРАКТИКА СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ] 13-18

Margaryta Lymar, THE UNITED STATES AND EUROPEAN INTEGRATION IN DOCUMENTS: FROM EISENHOWER TO OBAMA [Маргарита Лимар, США ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В ДОКУМЕНТАХ: ВІД Д. ЕЙЗЕНХАУЕРА ДО Б. ОБАМИ] 19-24

Bambang Suparno, THE PROBLEMATIC SPECIAL AUTONOMY IMPLEMENTATION IN PAPUA [Бамбанг Супарно, ПРОБЛЕМАТИЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ У ПАПУА] 25-32

Tetiana Melnyk, NATO’S NUCLEAR STRATEGY: CHANGING CONCEPT OR CHANGING CIRCUMSTANCES? [Тетяна Мельник, ЯДЕРНА СТРАТЕГІЯ НАТО: КОНЦЕПЦІЯ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ АБО МІНЛИВІ ОБСТАВИНИ?] 33-46

Mariia Ponomarenko, HISTORICAL STAGES OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU [Марія Пономаренко, ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ЄС] 47-51

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Bohdan Ferens, POLITICAL SPACE OF THE EU. THEORETICAL FRAMEWORK [Богдан Ференс, ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР] 52-58

Nataliia Perepelytsia, FRANCIS FUKUYAMA ABOUT THE MODERN PROBLEMS OF LIBERAL DEMOCRACY [Наталія Перепелиця, ФРЕНСІС ФУКУЯМА ПРО СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ] 59-64

Andrii Shulika, CONCEPTUAL BASES OF «BUEN VIVIR» FORMATION AS THE FOUNDATION OF STATE POLICY IN LATIN AMERICA [Андрій Шуліка, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ «BUEN VIVIR» ЯК ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ] 65-70

Alina Voichuk, THE FEATURES OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE SEMI-PRESIDENTIAL REPUBLIC [Аліна Войчук, ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЗА ЗМІШАНОЇ ФОРМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ] 71-75

Anatolii Prytula, STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF NATIONAL SECURITY AND DEFENSE [Анатолій Притула, ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ] 76-81

Ismu Gunadi, CONTEMPT OF COURT REGULATION DISCOURSE IN INDONESIAN JUSTICE SYSTEM [Ісму Гунаді, РЕГУЛЮВАННЯ НЕПОВАГИ ДО СУДУ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ ІНДОНЕЗІЇ] 82-87

Mykola Kravchuk, THE STATE AND THE ARMY OF THE UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC DURING THE DIRECTORATE AND THEIR LEGAL FIXATION [Микола Кравчук, ДЕРЖАВА ТА АРМІЯ УНР В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ] 88-96

Natalia Yefremova, VSEVOLOD KORNILIYOVICH DIABLO – THE WAY OF LIFE AND SCIENTIFIC CREATIVITY OF THE LEGIST BEFORE 1939 [Наталя Єфремова, ВСЕВОЛОД КОРНІЛІЙОВИЧ ДЯБЛО – ВІХИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ  ПРАВОЗНАВЦЯ ДО 1939 РОКУ] 97-107

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Natalia Horlo, IRREDENTISM AS THE ETHNOPOLITICAL PROCESS: PRECONDITIONS AND REASONS FOR EMERGENCE [Наталя Горло, ІРЕДЕНТИЗМ ЯК ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС: ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ] 108-115

Svitlana Koch, BORDERLAND GROUPS BETWEEN POLITICAL CENTRES: NATIONAL INFLUENCE AND LOCAL PRACTICES IN BESSARABIA [Світлана Коч, ПРИКОРДОННІ ГРУПИ МІЖ ПОЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВПЛИВ І МІСЦЕВІ ПРАКТИКИ В БЕССАРАБІЇ] 116-126

Svitlana Vovk, THE SPLIT OF SOCIETY AS A FACTOR OF CHANGE OF POWER DURING THE CIVIL WAR [Світлана Вовк, РОЗКОЛ СУСПІЛЬСТВА ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ВЛАДИ ПІД ЧАС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ] 127-132

Oleksandr Bezruk, MOBILIZATIONAL POTENTIAL OF SOCIETY IN SYSTEMIC CRISIS: POLITICAL ASPECTS [Олександр Безрук, МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ] 133-138

Heorhii Udzhmadzhuridze, DETERMINANTS OF PROMOTING OF POLITICAL PARTICIPATION OF THE UKRAINE’S POPULATION [Георгій Уджмаджурідзе, ДЕТЕРМІНАНТИ ПОСИЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ] 139-148

Iuliia Chystiakova, THE DECENTRALIZATION REFORM IN POLAND AS ROADMAP FOR REFORMS IN UKRAINE [Юлія Чистякова, РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПОЛЬЩІ ЯК ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ] 149-154

Pawel Trawicki, THE EVOLUTION OF A POLITICAL POSITION OF A PRESIDENT IN POLAND [Павло Травіцький, ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО СТАТУСУ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬЩІ] 155-161

Serhii Horbliuk, IMPLEMENTATION OF THE SMART CITY CONCEPT AS A STRATEGIC DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF THE CAPITAL CITY OF WARSAW [Serhii Horbliuk, WDRAŻANIE KONCEPCJI SMART CITY JAKO STRATEGICZNY KIERUNEK ROZWOJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY] [Сергій Горблюк, РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ “РОЗУМНОГО МІСТА” ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СТОЛИЧНОГО МІСТА ВАРШАВИ] 162-170

Bernadeta Nowak, OCENA PRACY W POLICJI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH [Bernadeta Nowak, EVALUATION OF WORK IN THE POLICE BY OFFICERS OF THE MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS IN GDAŃSK IN THE LIGHT OF SURVEYS] [Бернадета Новак, ОЦІНКА РОБОТИ В ПОЛІЦІЇ ОФІЦЕРАМИ МІСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ ГДАНСЬКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАНЬ] 171-181

CULTURAL AND MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Liudmyla Сhekalenko, Viacheslav Tsivatyi, THE HISTORY OF MEMORY OR MEMORY OF HISTORY: THE QUESTION OF STUDYING METHODOLOGY [Людмила Чекаленко, Вячеслав Ціватий, ІСТОРІЯ ПАМ’ЯТI АБО ПАМ’ЯТЬ ІСТОРІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ] 182-186

Yuliia Rudenko, NATIONAL IDENTITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES [Юлія Руденко, НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ] 187-190

Iryna Matsyshyna, POLITICIANS AS SYMBOLS DURING POLITICAL CONFRONTATION (UKRAINE. 1994 – 2004) [Ірина Мацишина, ПОЛІТИКИ ЯК СИМВОЛИ ПІД ЧАС ПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (УКРАЇНА. 1994 – 2004)] 191-198

Anastasiia Voronkova, PROBLEMATIC FIELD OF FASHION IN THE CONTEMPORARY UKRAINIAN POLITICAL DISCOURSE [Анастасія Воронкова, ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ МОДИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ] 199-204

Andriy Bevza, PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF INFORMATION AND LEGAL SECURITY POLICY OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE [Андрій Бевза, ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ] 205-214

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Eddy Pranjoto W., THE IMPORTANCE OF PATENT PROTECTION TOWARD TRANSGENIC PLANT VARIETY IN INDONESIAN LAW [Едді В. Праніото, ЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТНОГО ЗАХИСТУ РІЗНОМАНІТТЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН В ІНДОНЕЗІЙСЬКОМУ ПРАВІ] 215-223

Andy Hartanto, LEGAL STATUS OF OLORAN LAND IN INDONESIAN LAND LAW SYSTEM [Дж. Енді Хартанто, ПРАВОВИЙ СТАТУС ОЛОРАНСЬКОЇ ЗЕМЛІ В СИСТЕМІ ІНДОНЕЗІЙСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА] 224-229

Yaroslav Sydorov, LEGAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE AS A PRIORITY OF AN ENVIRONMENTAL COMPONENT OF THE STATE AGRARIAN POLICY [Ярослав Сидоров, ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ] 230-235

Uliana Oleksii, LOCAL BUDGETS AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCES [Уляна Олексій, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ] 236-240

Iryna Menso, FEATURES OF FREE USE OF WORKS BY ELECTRONIC LIBRARIES WITH EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PURPOSES ACCORDING TO THE MODERN COPYRIGHT [Ірина Менсо, ОСОБЛИВОСТІ ВIЛЬНОГО ВИКOРИСТAННЯ ТВOРIВ ЕЛЕКТРОННИМИ БІБЛІОТЕКАМИ З НAВЧAЛЬНOЮ ТA НAУКOВOЮ МEТOЮ В СУЧАСНОМУ АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ] 241-245

Mariana Shchyrba, ECONOMIC GUARANTEES OF PATIENT’S RIGHTS IN UKRAINE [Мар’яна Щирба, ЕКОНОМІЧНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ] 246-250

Comments are closed.