2019, V. 6, Iss. 3

European Political and Law Discourse, 2019, Volume 6, Issue 3

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Inna Zavorotko, ACCOUNTABILITY FOR CONFLICT-RELATED SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE AS INTERNATIONAL CRIME: RESEARCH METHODOLOGY [Інна Заворотько, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОВ’ЯЗАНЕ З КОНФЛІКТОМ СЕКСУАЛЬНЕ ТА ГЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ] 6-10

Olha Blyzniak, GERMANY’S ROLE IN THE DISCUSSIONS ABOUT THE INTENSIFICATION OF EU’S EASTERN POLICY WITH THE PARTICIPATION OF THE “NEW EUROPE” COUNTRIES [Ольга Близняк, РОЛЬ НІМЕЧЧИНИ В ДИСКУСІЯХ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ЗА УЧАСТІ КРАЇН «НОВОЇ ЄВРОПИ»] 11-19

Vadym Popko, EXTRADITION IN TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW [Вадим Попко, ВИДАЧА ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЯ) У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ] 20-28

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Borys Kofman, CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF “PERSONALITY” FROM THE POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL LAW [Борис Кофман, ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ОСОБИСТІСТЬ» З ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА] 29-37

Yulia Reminska, REVISITING MODERN APPROACHES TO THE RULE OF LAW UNDERSTANDING: WHY THE CONTENT OF THE RULE OF LAW MATTERS? [Юлія Ремінська, ПЕРЕГЛЯД СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ЧОМУ ЗМІСТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ?] 38-42

Oleksandr Pokhyl, EVOLUTION OF THE RIGHT TO PROTECT ONE’S RIGHTS: FROM THE FIRST MENTIONS TO THE FIRST CONSTITUTIONS [Олександр Похил, ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ: ВІД ПЕРШИХ ЗГАДОК ДО ПЕРШИХ КОНСТИТУЦІЙ] 43-53

Alina Voichuk, THE ORIGIN AND ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN UKRAINE [Аліна Войчук, ЗАСНУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ] 54-60

Lidiia Marfobudinova, THE IMPLEMENTATION OF GENDER PARITY IN THE LEGISLATIVE POWER OF UKRAINE [Лідія Марфобудінова, ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В ЗАКОНОДАВЧІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ] 61-67

Svitlana Bevz, GENERAL CHARACTERISTICS OF REGULATORY FRAMEWORK FOR STATE MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES [Світлана Бевз, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ] 68-73

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL DISCOURSE

Olha Tit, THE EVOLUTION OF FORMS OF POLITICAL ACTIVISM IN UKRAINE [Ольга Тіт, ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ПОЛІТИЧНОГО АКТИВІЗМУ В УКРАЇНІ] 74-79

Liliia Hyrenko, MEASUREMENT OF UKRAINIAN SOCIETY’S READINESS TO THE TRANSFORMATION OF YOUTH’S SOCIAL STATUS: THE INFLUENCE ON THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT [Лілія Гиренко, ВИМІРЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ МОЛОДІ: ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ] 80-86

Anastasiia Nekriach, Ivan Lopushynskyi, Viktor Vinogradchii, MUNICIPAL REFORMS IN EU COUNTRIES IN THE CONTEXT OF REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF DECENTRALIZATION AND DECONCENTRATIONS OF THE AUTHORITIES [Анастасія Некряч, Іван Лопушинський, Віктор Виноградчій, МУНІЦИПАЛЬНІ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЄС В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕКОНЦЕНТРАЦІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ] 87-98

Yevhenia Slavna, USE OF THE CZECH EXPERIENCE IN THE PROCESS OF DECENTRALIZATION IN UKRAINE [Євгенія Славна, ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЧЕХІЇ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ] 99-106

Anatolii Kliuchkovych, PLURALIZATION OF SLOVAKIA’S PARTY POLITICAL SPACE IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC TRANSFORMATION (1990-1992) [Анатолій Ключкович, ПЛЮРАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ СЛОВАЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ (1990-1992 рр.)] 107-112

Kateryna Yavorska, DESTRUCTION OF THE VALUE OF CIVIL AND POLITICAL HUMAN RIGHTS IN CONDITIONS OF NEO-AUTHORITARIAN REGIME IN BELARUS [Катерина Яворська, РУЙНАЦІЯ ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ НЕОАВТОРИТАРИЗМУ В БІЛОРУСІ] 113-119

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL, POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Sofiia Shustenko, THE REACTION OF ACTORS OF INTERNATIONAL RELATIONS TO GROWING TREND TOWARDS DISINFORMATION AND DESTRUCTIVE INFORMATION INFLUENCE ON POLITICAL PROCESSES IN EUROPE BY RUSSIA [Софія Шустенко, РЕАКЦІЯ АКТОРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА ПОСИЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕСТРУКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ З БОКУ РОСІЇ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ] 120-127

Larysa Kochubei, DESTRUCTIVE DIGITALIZED MODERN ELECTIVE TECHNOLOGIES: THE CONTENT, FEATURES, MEANS OF PREVENTION AND COUNTERACTION [Лариса Кочубей, ДЕСТРУКТИВНІ ДИГІТАЛІЗОВАНІ СУЧАСНІ ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ, ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ] 128-133

Yuliia Kaliuzhna, CYBER HYGIENE POLICY’S IMPLEMENTATION: CANADA AND RUSSIA EXPERIENCE COMPARISON [Юлія Калюжна, ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЦИФРОВОЇ ГІГІЄНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ДОСВІД КАНАДИ ТА РОСІЇ] 134-139

Taras Melnychuk, INSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS FOR PROFESSIONAL CIVIL SERVICE ON THE PRINCIPLES OF THE SIGMA PROGRAM IN UKRAINE [Тарас Мельничук, ІНСТИТУЦІЙНА ТА ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПРИНЦИПАХ ПРОГРАМИ SIGMA В УКРАЇНІ] 140-145

Oleksii Husiev, MAINTENANCE OF THE PROCEDURE FOR OBTAINING ELECTRONIC EVIDENCE AS THE CONDITION FOR ITS ADMISSIBILITY IN THE CIVIL PROCESS OF UKRAINE [Олексій Гусєв, ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ОДЕРЖАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ ЯК УМОВА ЇХ ДОПУСТИМОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ] 146-154

Artur Panasiuk, LEGAL BASES OF THE USE OF INTERNET IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES [Артур Панасюк, ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ] 155-159

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, PENITENTIARY POLICY IN UKRAINE (2015-2019): RESULTS, CHALLENGES AND AGENDA FOR A NEW REFORM [Дмитро Ягунов, ПЕНІТЕНЦІАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (2015-2019): РЕЗУЛЬТАТИ, ВИКЛИКИ ТА ПОРЯДОК ДЕННИЙ НОВОЇ РЕФОРМИ] 160-169

Oksana Hnativ, Yurii Yurkevych, PROBLEMS OF LEGAL ENFORCEMENT PRACTICE IN THE DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION IN ECONOMIC CASES [Оксана Гнатів, Юрій Юркевич, ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ У РІШЕННЯХ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ] 170-175

Olena Starchenko, ON THE ISSUE OF GROUNDS FOR THE SPECIAL KNOWLEDGE USE IN THE CIVIL PROCEEDINGS OF UKRAINE [Олена Старченко, ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДСТАВИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ] 176-180

BOOK REVIEWS

Yevheniia Tykhomyrova, REVIEW OF THE MONOGRAPH: V. I. TERESHCHUK “POLITICAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL MEDIA SYSTEM IN THE POST-BIPOLAR PERIOD” 181-182

Comments are closed.