2019, V. 6, Iss. 2

Evropský politický a právní diskurz, 2019, Svazek 6, 2 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Ilona Khmeleva, PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE TERRITORIES OF UNRECOGNIZED GEOPOLITICAL ENTITIES: INTERNATIONAL LAW ANALYSIS [Ілона Хмелева, ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ТЕРИТОРІЯХ НЕВИЗНАНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ СУБ’ЄКТІВ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ] 6-12

Kateryna Borychenko, CONCEPT AND TYPES OF INTERNATIONAL STANDARDS OF THE RIGHT TO SOCIAL PROTECTION [Катерина Бориченко, ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ] 13-19

Yuliia Reminska, RULE OF LAW IN GLOBAL LAW-MAKING: THE CASE OF INTELLIGENT DESIGN [Юлія Ремінська, ЗАКОННІСТЬ У ГЛОБАЛЬНІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ: ПРИКЛАД РОЗУМНОГО ЗАДУМУ] 20-25

Svitlana Vnuchko, Viktor Teremko, EUROPEAN INTEGRATION POLICY OF THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES DURING THE PERIOD FROM 2014 TILL EARLY 2018: GEORGIA, MOLDOVA AND UKRAINE CASE STUDIES [Світлана Внучко, Віктор Теремко, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПЕРІОД 2014 – поч. 2018 РОКУ: ГРУЗІЯ, МОЛДОВА, УКРАЇНА] 26-33

Dmytro Danylenko, CORPUS DELICTI OF CIVIL OFFENCES IN INTERNATIONAL SEA SHIPPING [Дмитро Даниленко, СКЛАД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ] 34-40

Mariia Deviatkina, DEVELOPMENT AND IMPACT OF ON-LINE SYSTEM ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION [Марія Девяткіна, РОЗВИТОК І ВПЛИВ ОН-ЛАЙН СИСТЕМИ НА МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ] 41-46

Nadiia Klymovych, LEGAL MIND TRANSFORMATION ON A VIEW ON REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION (EU BACKGROUND) [Надія Климович, ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ В СВІТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (ПЕРЕДУМОВА ЄС)] 47-52

Tetiana Akulenko, THE MAIN STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION ON ANTI-DOPING ACTIVITIES [Тетяна Акуленко, ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО АНТИДОПІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ] 53-59

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Nataliia Buromenska, CONSTITUTIONAL BASES OF THE PRINCIPLE OF THE PROHIBITION OF LEGAL ABUSE: THEORETICAL ASPECT [Наталія Буроменська, КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ] 60-67

Inna Mykhailova, COMMUNITARIANISM AND LIBERALISM: DISCUSSIONS ON THE UNIVERSALITY OF HUMAN RIGHTS [Інна Михайлова, КОМУНІТАРНІСТЬ І ЛІБЕРАЛІЗМ: ДИСКУСІЇ ПРО УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ПРАВ ЛЮДИНИ] 68-71

Ivan Borodin, Alina Zheliak, SOCIAL, LEGAL STATE: ITS FEATURES, ATTRIBUTES AND SYMBOLS [Іван Бородін, Аліна Желяк, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА – ЇЇ ОЗНАКИ, АТРИБУТИ ТА СИМВОЛИ] 72-77

Inna Tukalenko, THE INFLUENCE OF FEMINISM ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRACY: THE THEORETICAL ASPECT [Інна Тукаленко, ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ] 78-85

Ivan Filiniuk, ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF ACTIVITY OF CHILDREN’S COURTS ON THE UKRAINIAN LANDS IN THE RUSSIAN EMPIRE [Іван Філінюк, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ СУДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В СКЛАДІ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ] 86-91

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Olha Sahan, VOLUNTEER MOVEMENT IN UKRAINE AGAINST THE HYBRID AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION [Ольга Саган, ВОЛОНТЕРСЬКІЙ РУХ В УКРАЇНІ У ПРОТИДІЇ ГІБРИДНІЙ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ] 92-99

Oleksandr Korniievskyi, FAR-RIGHT ASSOCIATIONS IN SOCIAL-POLITICAL LIFE OF MODERN UKRAINE [Олександр Корнієвський, ПРАВОРАДИКАЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ] 100-107

Tetiana Krasnopolska, EUROPEAN SUPRANATIONAL PARTIES: FACTORS OF  TRANSFORMATION AND ROLE IN THE EUROPEAN PARLIAMENT [Тетяна Краснопольська, ЄВРОПЕЙСЬКІ НАДНАЦІОНАЛЬНІ ПАРТІЇ: ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЛЬ У ЄВРОПАРЛАМЕНТІ] 108-115

Oleksandr Akhmerov, POLITICAL AND LEGAL FRAMEWORKS FOR IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL POLICY IN THE REPUBLIC OF POLAND [Олександр Ахмеров, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА] 116-122

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Vira Tokareva, PROBLEM ASPECTS OF CREATIVITY IN DIGITAL ERA [Віра Токарева, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ДОБИ] 123-128

Valeriia Vasylenko, TECHNOLOGY OF AN EFFECTUAL ENTERPRISE IMAGE CREATION [Валерія Василенко, ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА] 129-136

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Vira Chubenko, TAX EXEMPTIONS AS A MEANS OF STATE REGULATION OF MANUFACTURING AND SUPPLY OF HIGH-TECH PRODUCTS [Віра Чубенко, НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ] 137-142

Olena Dragan, PROSECUTOR’S ADVANCE PAYMENT IN EXECUTIVE PROCEEDINGS: ANALYSIS OF LEGISLATION AND COURT PRACTICE [Олена Драган, СПЛАТА ПРОКУРОРОМ АВАНСОВОГО ВНЕСКУ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ] 143-149

Valeriia Bielinhio, RIGHT TO ADMINISTRATIVE APPEAL: CONTROVERSIAL ISSUES IN THE CONTEXT OF THE LAW OF UKRAINE “ON CITIZENS’ APPEALS” [Валерія Бєлінгіо, ПРАВО НА АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»] 150-158

Roksolana Matiashovska, GUARANTEES OF PROTECTION OF PRESCHOOL CHILDREN IN NON-TRADITIONAL FAMILIES [Роксолана Матяшовская, ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ДОШКІЛЬНЯТ В НЕТРАДИЦІЙНИХ СІМ’ЯХ] 159-164

Olena Hedziuk, LEGAL INSTRUMENTS OF THE UKRAINIAN TAX LAW AIMED TO PROTECT TAXPAYERS [Олена Гедзюк, ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ] 165-168

Oleksii Yuldashev, Serhii Sierov, ON THE PROBLEMS OF CORRUPTION RISKS IN THE GEOLOGY AND SUBSOIL USE MANAGEMENT [Олексій Юлдашев, Сергій Сєров, ПРО ПРОБЛЕМИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ГЕОЛОГІЄЮ І ВИКОРИСТАННЯМ НАДР] 169-174

Iryna Troshchenko, MECHANISM OF CHOICE OF LAW IN REGULATION OF NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS UNDER THE LAW OF UKRAINE “ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW” AND ROME II REGULATION: COMPARATIVE ANALYSIS [Ірина Трощенко, МЕХАНІЗМ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ “ПРО МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО” ТА РЕГЛАМЕНТІ ЄС РИМ ІІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ] 175-180

Vladyslav Kononov, Mariia Shcherbyna, LEGAL STATUS OF THE DATA EXCLUSIVITY FOR ORIGINAL MEDICINAL PRODUCTS AND PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO PRECLINICAL AND CLINICAL TRIALS [Владислав Кононов, Марія Щербина, ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЕКСКЛЮЗИВНОСТІ ДАНИХ НА ОРИГІНАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ДОКЛІНІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ] 181-186

Komentáře jsou uzavřeny.