2016, V. 3, Iss. 3

Evropský politický a právní diskurz, 2016, Svazek 3, 3 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Borys Babin, Eduard Pleshko, LEGAL QUALIFICATION OF THE DEPORTATION OF THE CRIMEAN TATAR PEOPLE AS THE INTERNATIONAL CRIME [Борис Бабiн, Едуард Плешко, ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕПОРТАЦІЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ ЯК МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИННУ] 7-17

Yuliia Anosova, THE GENOCIDE AGAINST THE RUSSIAN-SPEAKING POPULATION OF DONBASS REGION: REALITY OR MYTH? (LEGAL ANALYSIS) [Юлія Аносова, ГЕНОЦИД ПРОТИ РОСІЙСЬКОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ? (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)] 18-26

Nadiia Liashenko, SUBJECT OF DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS [Ляшенко Надія, ПРЕДМЕТ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 27-32

Iuliia Uzun, EVOLUTION OF THE IDEA OF TURKIC–TURKISH CULTURAL EXPANSE IN THE TWENTIETH CENTURY AND ITS POLITICAL IMPORTANCE FOR TURKEY`S GEOSTRATEGY [Юлія Узун, РОЗВИТОК ІДЕЇ ТЮРКО-ТУРЕЦЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ХХ СТОЛІТТІ ТА ЇЇ ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГЕОСТРАТЕГІЇ ТУРЕЧЧИНИ] 33-44

Maryna Kasianova, UKRAINIANS IN THE LABOR MARKET OF EASTERN EUROPE (LATE TWENTIETH – EARLY TWENTY FIRST CENTURIES) [Марина Касьянова, УКРАЇНЦІ НА РИНКУ ПРАЦІ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)] 45-52

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Yuliia Tsurkan-Saifulina, AXIOLOGY OF LAW AND AXIOLOGY OF POWER: FILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECT [Юлія Цуркан-Сайфуліна, АКСІОЛОГІЯ ПРАВА І АКСІОЛОГІЯ ВЛАДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 53-60

Valentyna Khriapchenko, THE RHIZOME MODEL OF THE SYSTEM OF LAW AS THE MANIFESTATION OF CREATIVITY IN THE CONTEMPORARY JURISPRUDENCE [Валентина Хряпченко, РІЗОМНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРАВА ЯК ПРОЯВ КРЕАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ] 61-66

Mykola Polovyi, Dilara Gadzhyieva, SYNERGETIC ANALYSIS OF TRANSITIONAL CHANGES DURING NATIONAL LIBERATION STRUGGLE OF 1917-1921 IN UKRAINE [Микола Польовий, Ділара Гаджиєва, СИНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНЗИТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 1917-1921 РР В УКРАЇНІ] 67-72

Svitlana Rostetska, THE PHENOMENON OF NATIONAL IDENTITY IN THE POLITICAL SCIENCE [Світлана Ростецька, ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ] 73-77

Vira Yaroshenko, CIVIC COMPETENCE AS A CONDITION OF FORMATION OF UKRAINIAN POLITICAL NATION [Віра Ярошенко, ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ] 78-83

Liliya Didukh, NEOTECHNOCRATISM IN THE PROBLEM FIELD OF POLITICAL SCIENCE OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY [Лілія Дідух, НЕОТЕХНОКРАТИЗМ В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ] 84-88

Anastasiia Kravets, THE SUBJECT OF BIOPOLITICS: ORIGINS, PROBLEMS, PERSPECTIVE [Анастасія Кравець, ПРЕДМЕТНА СФЕРА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОПОЛІТИКИ: ВИТОКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ] 89-93

Oleh Kuzhman, REGIONAL LEVEL IN TOPOLOGICAL DIVERSITY OF POLITICAL AGENDA: SEEKING THEORETICAL JUSTIFICATION [Олег Кужман, РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ У ТОПОЛОГІЧНОМУ РОЗМАЇТТІ ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: У ПОШУКАХ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ] 94-99

Fejzulla Berisha, THE CONTROL OF ADMINISTRATION’S PERFORMANCE AND THE HOLDERS OF STATE ADMINISTRATION [Фейзулла Беріша, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ ТА НОСІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ] 100-111

Liudmyla Kozlovska, INFLUENCE OF POLITICAL ACTORS (AND MIGRANTS AS THEIR COMPONENT) ON POLITICAL PROCESS [Людмила Козловська, ВПЛИВ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ (І МІГРАНТІВ ЯК ЇХ СКЛАДОВОЇ) НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ] 112-115

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Iryna Saienko, COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES OF OPPOSITION ACTIVITY DURING ELECTORAL CAMPAIGNS [Саєнко Ірина, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ] 116-121

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, PERSPECTIVES OF PENITENTIARY REFORM IN UKRAINE: SOME PROJECTS AND SOME STEPS [Дмитро Ягунов, ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ПРОЕКТИ ТА ДЕЯКІ КРОКИ] 122-129

Halуna Petrosian, COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RECOGNITION OF GUILT AGREEMENT IN UKRAINE AND PROCEDURAL AGREEMENT IN GEORGIA [Галина Петросян, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ УГОДИ В ГРУЗІЇ] 130-134

Yuliia Merkulova, PROCEDURAL AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF AGREEMENT ON RECONCILIATION BETWEEN A VICTIM AND A SUSPECT (AN ACCUSED) IN CRIMINAL PROCEEDINGS [Юлія Меркулова, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ] 135-141

Yuliia Hres, DEFINING CORRELATION BETWEEN TACTICAL, TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS IN AN INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIVITY [Юлія Гресь, ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТАКТИЧНОГО, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО АСПЕКТІВ У СТРУКТУРІ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ] 142-147

Fejzulla Berisha, THE JUDICIAL CONTROL OF THE WORK OF ADMINISTRATION [Фейзулла Беріша, СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ] 148-156

Olesia Melnyk, INDEPENDENCE OF A JUDGE AS THE BASIS FOR FAIR AND IMPARTIAL JUSTICE IN A LEGAL STATE [Олеся Мельник, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ – ОСНОВА СПРАВЕДЛИВОГО І НЕУПЕРЕДЖЕНОГО ПРАВОСУДДЯ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ] 157-162

Olha Stukalenko, ACTIVITY OF THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT, CONSTRUCTION AND MUNICIPAL ENGINEERING OF UKRAINE IN THE FIELD OF CONSTRUCTION [Ольга Стукаленко, ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА] 163-167

Sergiy Glibko, PROBLEMS OF LEGAL PROVISION OF INNOVATIVE BANKING [Сергій Глібко, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО БАНКІНГУ] 168-173

Tetiana Khorosha, PROBLEMATIC QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF HEREDITARY RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT [Тетяна Хороша, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ] 174-180

Komentáře jsou uzavřeny.