2016, V. 3, Iss. 3

European Political and Law Discourse, 2016, Volume 3, Issue 3 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Borys Babin, Eduard Pleshko, LEGAL QUALIFICATION OF THE DEPORTATION OF THE CRIMEAN TATAR PEOPLE AS THE INTERNATIONAL CRIME [Борис Бабiн, Едуард Плешко, ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕПОРТАЦІЇ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ ЯК МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИННУ] 7-17

Yuliia Anosova, THE GENOCIDE AGAINST THE RUSSIAN-SPEAKING POPULATION OF DONBASS REGION: REALITY OR MYTH? (LEGAL ANALYSIS) [Юлія Аносова, ГЕНОЦИД ПРОТИ РОСІЙСЬКОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ? (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)] 18-26

Nadiia Liashenko, SUBJECT OF DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS [Ляшенко Надія, ПРЕДМЕТ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 27-32

Iuliia Uzun, EVOLUTION OF THE IDEA OF TURKIC–TURKISH CULTURAL EXPANSE IN THE TWENTIETH CENTURY AND ITS POLITICAL IMPORTANCE FOR TURKEY`S GEOSTRATEGY [Юлія Узун, РОЗВИТОК ІДЕЇ ТЮРКО-ТУРЕЦЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ХХ СТОЛІТТІ ТА ЇЇ ПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ГЕОСТРАТЕГІЇ ТУРЕЧЧИНИ] 33-44

Maryna Kasianova, UKRAINIANS IN THE LABOR MARKET OF EASTERN EUROPE (LATE TWENTIETH – EARLY TWENTY FIRST CENTURIES) [Марина Касьянова, УКРАЇНЦІ НА РИНКУ ПРАЦІ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)] 45-52

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Yuliia Tsurkan-Saifulina, AXIOLOGY OF LAW AND AXIOLOGY OF POWER: FILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECT [Юлія Цуркан-Сайфуліна, АКСІОЛОГІЯ ПРАВА І АКСІОЛОГІЯ ВЛАДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 53-60

Valentyna Khriapchenko, THE RHIZOME MODEL OF THE SYSTEM OF LAW AS THE MANIFESTATION OF CREATIVITY IN THE CONTEMPORARY JURISPRUDENCE [Валентина Хряпченко, РІЗОМНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРАВА ЯК ПРОЯВ КРЕАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ] 61-66

Mykola Polovyi, Dilara Gadzhyieva, SYNERGETIC ANALYSIS OF TRANSITIONAL CHANGES DURING NATIONAL LIBERATION STRUGGLE OF 1917-1921 IN UKRAINE [Микола Польовий, Ділара Гаджиєва, СИНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРАНЗИТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПІДЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 1917-1921 РР В УКРАЇНІ] 67-72

Svitlana Rostetska, THE PHENOMENON OF NATIONAL IDENTITY IN THE POLITICAL SCIENCE [Світлана Ростецька, ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ] 73-77

Vira Yaroshenko, CIVIC COMPETENCE AS A CONDITION OF FORMATION OF UKRAINIAN POLITICAL NATION [Віра Ярошенко, ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ] 78-83

Liliya Didukh, NEOTECHNOCRATISM IN THE PROBLEM FIELD OF POLITICAL SCIENCE OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY [Лілія Дідух, НЕОТЕХНОКРАТИЗМ В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ] 84-88

Anastasiia Kravets, THE SUBJECT OF BIOPOLITICS: ORIGINS, PROBLEMS, PERSPECTIVE [Анастасія Кравець, ПРЕДМЕТНА СФЕРА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОПОЛІТИКИ: ВИТОКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ] 89-93

Oleh Kuzhman, REGIONAL LEVEL IN TOPOLOGICAL DIVERSITY OF POLITICAL AGENDA: SEEKING THEORETICAL JUSTIFICATION [Олег Кужман, РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ У ТОПОЛОГІЧНОМУ РОЗМАЇТТІ ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: У ПОШУКАХ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ] 94-99

Fejzulla Berisha, THE CONTROL OF ADMINISTRATION’S PERFORMANCE AND THE HOLDERS OF STATE ADMINISTRATION [Фейзулла Беріша, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ ТА НОСІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ] 100-111

Liudmyla Kozlovska, INFLUENCE OF POLITICAL ACTORS (AND MIGRANTS AS THEIR COMPONENT) ON POLITICAL PROCESS [Людмила Козловська, ВПЛИВ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ (І МІГРАНТІВ ЯК ЇХ СКЛАДОВОЇ) НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ] 112-115

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Iryna Saienko, COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES OF OPPOSITION ACTIVITY DURING ELECTORAL CAMPAIGNS [Саєнко Ірина, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ] 116-121

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, PERSPECTIVES OF PENITENTIARY REFORM IN UKRAINE: SOME PROJECTS AND SOME STEPS [Дмитро Ягунов, ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ПРОЕКТИ ТА ДЕЯКІ КРОКИ] 122-129

Halуna Petrosian, COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RECOGNITION OF GUILT AGREEMENT IN UKRAINE AND PROCEDURAL AGREEMENT IN GEORGIA [Галина Петросян, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ В УКРАЇНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ УГОДИ В ГРУЗІЇ] 130-134

Yuliia Merkulova, PROCEDURAL AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF AGREEMENT ON RECONCILIATION BETWEEN A VICTIM AND A SUSPECT (AN ACCUSED) IN CRIMINAL PROCEEDINGS [Юлія Меркулова, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ МІЖ ПОТЕРПІЛИМ ТА ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ] 135-141

Yuliia Hres, DEFINING CORRELATION BETWEEN TACTICAL, TECHNOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS IN AN INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIVITY [Юлія Гресь, ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТАКТИЧНОГО, ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО АСПЕКТІВ У СТРУКТУРІ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ] 142-147

Fejzulla Berisha, THE JUDICIAL CONTROL OF THE WORK OF ADMINISTRATION [Фейзулла Беріша, СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ] 148-156

Olesia Melnyk, INDEPENDENCE OF A JUDGE AS THE BASIS FOR FAIR AND IMPARTIAL JUSTICE IN A LEGAL STATE [Олеся Мельник, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ – ОСНОВА СПРАВЕДЛИВОГО І НЕУПЕРЕДЖЕНОГО ПРАВОСУДДЯ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ] 157-162

Olha Stukalenko, ACTIVITY OF THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT, CONSTRUCTION AND MUNICIPAL ENGINEERING OF UKRAINE IN THE FIELD OF CONSTRUCTION [Ольга Стукаленко, ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА] 163-167

Sergiy Glibko, PROBLEMS OF LEGAL PROVISION OF INNOVATIVE BANKING [Сергій Глібко, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО БАНКІНГУ] 168-173

Tetiana Khorosha, PROBLEMATIC QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF HEREDITARY RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT [Тетяна Хороша, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ] 174-180

Comments are closed.