2016, V. 3, Iss. 2

Evropský politický a právní diskurz, 2016, Svazek 3, 2 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Taras Leshkovych, AN INDIVIDUAL AS A SUBJECT OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW [Тарас Лешкович, ІНДИВІД ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА] 7-14

Ivanna Hromivchuk, Olga Starovoytova, WAYS OF MAKING ACCOUNTABLE FOR CRIMES CONNECTED WITH THE DOWNING OF MALAYSIAN AIRLINES FLIGHT MH 17 [Іванна Громівчук, Ольга Старовойтова, ШЛЯХИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБИТТЯМ ЛІТАКА АВІАКОМПАНІЇ «МАЛАЙЗІЙСЬКІ АВІАЛІНІЇ», ЩО ЗДІЙСНЮВАВ РЕЙС МН 17] 15-20

Yaroslava Shvechykova, PROBLEMS OF EUROPEAN SYSTEM OF INTERNATIONAL SECURITY IN THE POST-BIPOLAR PERIOD [Ярослава Швечикова, ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД] 21-26

Valeria Bereza, LEGAL REGULATION OF UKRAINE’S COOPERATION WITH THE EU IN THE FIELD OF COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY [Валерія Береза, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В СФЕРІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ] 27-32

Serhii Skril, THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE CENTRAL AND EAST EUROPE STATES POLITICAL SYSTEMS REFORMING [Сергій Скріль, КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ] 33-37

Yaroslav Kostiuchenko, TOWARDS EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: UKRAINIAN PERSPECTIVES [Ярослав Костюченко, НА ШЛЯХУ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ] 38-45

Siuzanna Asirian, UNIVERSAL PERIODIC REVIEW AS THE MAIN MECHANISM OF THE UN COUNCIL OF HUMAN RIGHTS [Сюзанна Асірян, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД, ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ РАДИ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ] 46-51

Violetta Zymenkova, THE US NEW SILK ROAD STRATEGY: KEY IDEAS AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION [Віолетта Зименкова, СТРАТЕГІЯ США «НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ»: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ] 52-58

Mykhaylo Komarnytskyy, ASEAN REGIONAL COOPERATION: PROGRESS, PROSPECTS AND CHALLENGES [Михайло Комарницький, РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АСЕАН: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 59-64

Oleksandr Moshchenko, THE IMPACT OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS 2015 IN TURKISH REPUBLIC FOR COUNTRY’S FOREIGN POLICY IN THE MIDDLE EAST REGION [Олександр Мощенко, ВПЛИВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2015 РОКУ В ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ НА ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ КРАЇНИ В БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ] 65-82

Oksana Pliatsko, FEATURES OF HEALTH AND SAFETY LEGAL REGULATION AT WORK AT THE EUROPEAN UNION [Оксана Пляцко, ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ] 83-87

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Fejzulla Berisha, THE INTERPRETATION OF LAW AND SOCIAL PRACTICE [Фейзулла Беріша, ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА І СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА] 88-101

Anatolii Kormych, THE NATIONAL SECURITY CHALLENGES OF THE MODERN STATE: THE UKRAINIAN VIEW [Анатолій Кормич, ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНІ БЕЗПЕЦІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД] 102-106

Anatolii Pavliuk, LEGAL REALITY AS NORMATIVE-AXIOLOGICAL AND/OR META-NORMATIVE SYSTEM [Анатолій Павлюк, ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК НОРМАТИВНО-ЦІННІСНА ТА/АБО МЕТАНОРМАТИВНА СИСТЕМА] 107-120

Ivan Borodin, Liudmyla Shapenko, EVOLUTION OF UKRAINIAN ADMINISTRATIVE LAW [Іван Бородін, Людмила Шапенко, ЕВОЛЮЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ] 121-125

Mariana Pleniuk, THE CONCEPT AND FEATURES OF LEGAL FACTS ІN THE DOCTRINE OF LAW OF OBLIGATIONS [Марʼяна Пленюк, ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ В ДОКТРИНІ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА] 126-131

Irina Manzhul, CONCEPT AND PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE US, EU, UKRAINE [Ірина Манжул, ПОНЯТТЯ ТА ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В США, ЄС, УКРАЇНІ] 132-138

Nataliia Tishkova, THE CONCEPT AND ESSENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION [Наталія Тішкова, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА] 139-145

Ivan Zhygalkin, THE IMPORTANCE OF LABOR LAW PRINCIPLES IN MODERN CONDITIONS OF STATE DEVELOPMENT [Іван Жигалкін, ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ] 146-149

Liudmila Malyshenko, THE E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION CONCEPTS WITHIN THE CONTINENTAL-EUROPEAN APPROACH [Людмила Малишенко, КОНЦЕПЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В РАМКАХ КОНТИНЕНТАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІДХОДУ] 150-154

Vitalij Myronenko, EVOLUTION AND FUNCTIONS OF THE COALITION AGREEMENT IN THE EUROPEAN COUNTRIES [Віталій Мироненко, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ КОАЛІЦІЙНОЇ УГОДИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ] 155-160

Svitlana Vovk, THE PROBLEM OF TYPOLOGY OF CIVIL WARS [Світлана Вовк, ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ ГРОМАДЯНСЬКИХ ВІЙН] 161-164

Svitlana Denysiuk, Valerii Korniienko, Anatolii Slobodianiuk, «PERSONIFICATION» VS «REPUTATION» IN THE POLITICAL CONTEXT OF MATHEMATICAL SIMULATION OF ELECTORAL ADVANTAGES [Світлана Денисюк, Валерій Корнієнко, Анатолій Слободянюк, «ПЕРСОНІФІКАЦІЯ» VS «РЕПУТАЦІЯ» У ПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРЧИХ ПЕРЕВАГ] 165-171

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Fejzulla Berisha, THE RELATION BETWEEN SOCIETY, STATE AND LAW [Фейзулла Беріша, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СУСПІЛЬСТВОМ, ДЕРЖАВОЮ ТА ПРАВОМ] 172-184

Liudmyla Kormych, DEMOCRATIZATION AS THE BASIC COMPONENT OF TRANSFORMATIVE PROCESSES IN MODERN UKRAINE [Людмила Кормич, ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ – БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 185-189

Wang Jiangang, ETHNIC LEADERS AND INTERETHNIC CONFLICTS [Ван Цзяньган, ЕТНІЧНІ ЛІДЕРИ І МІЖЕТНІЧНІ КОНФЛІКТИ] 190-197

Iryna Krynychna, INSTITUTIONAL DEVELOPMENT LOCAL GOVERNMENT IN CIVIL PROTECTION UNDER PUBLIC MANAGEMENT REFORM IN UKRAINE [Ірина Кринична, ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ] 198-203

Alina Yasinska, OCTOBER ELECTIONS 2015 IN UKRAINE AND POLAND: PECULIARITIES OF THE CAMPAIGNS, ABSENTEEISM, UNCERTAINTY OF VOTERS [Аліна Ясінська, ЖОВТНЕВІ ВИБОРИ 2015 РОКУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ОСОБЛИВОСТІ КАМПАНІЙ, НЕЯВКА ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИБОРЦІВ] 204-210

Olena Mykhailovska, IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES IN ASIAN COUNTRIES AS A SPECIFIC STYLE OF MANAGEMENT [Олена Михайловська, ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ АЗІЇ ЯК ОСОБЛИВИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ] 211-215

Valeriia Golka, ТECHNOLOGY OF POLITICAL CROWDSOURCING: WORLD EXPERIENCE AND STEPS TOWARDS IMPLEMENTATION IN UKRAINE [Валерія Голка, ТEХНОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОГО КРАУДСОРСИНГУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА КРОКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ] 216-220

Andrii Brytko, PECULIARITIES OF PUBLIC SERVICE MANAGEMENT IN THE WORLD IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESSES [Андрій Бритько, ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В СВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ] 221-226

Yevheniia Hrainer, PUBLIC SERVICE IN UKRAINE UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMATION: CONCEPTUAL ISSUES [Євгенія Грайнер, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ] 227-231

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Yurij Yurkevych, COMMUNITY ASSOCIATIONS AS PARTICIPANTS OF CIVIL RELATIONS [Юрій Юркевич, ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН] 232-237

Larisa Burova, ABOUT RATIO BETWEEN CATHEGORIES «CONFLICT» AND «DISPUTE» IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PRPOPERTY LAW [Лариса Бурова, ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «КОНФЛІКТ» ТА «СПІР» У СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ] 238-242

Olga Potopakhina, FUNCTIONS OF LABOR CONTRACT IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING [Ольга Потопахіна, ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ] 243-247

Yuliia Ivchuk, CURRENT ISSUES OF ENSURING DECENT AND SAFE WORKING CONDITIONS [Івчук Юлія, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ] 248-253

Olena Sereda, THE LABOR LEGISLATION OF UKRAINE: THE ISSUES OF ADAPTATION TO THE EUROPEAN UNION STANDARTS [Олена Середа, ТРУДОВE ЗАКОНОДАВСТВO УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 254-260

Oleksii Soloviov, INTERNATIONAL EXPERIENCE IN SOCIAL INSURANCE AGAINST ACCIDENTS AT WORK AND OCCUPATIONAL DISEASES [Олексій Соловйов, СВІТОВИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ] 261-266

Stanislav Sumkin, LEGAL NATURE OF PASSENGERS AND BAGGAGE CARRIAGE CONTRACT [Станіслав Сумкін, ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ] 267-272

Iryna Podrez-Riapolova, FEATURES OF INVESTMENT IN THE NATURAL GAS MARKET [Ірина Подрез-Ряполова, ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТУВАННЯ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ] 273-279

Iryna Ihnatenko, THE FEATURES OF THE STATE REGISTRATION OF OBJECTS WHICH INSEPARABLY LINKED WITH THE GROUND IN FOREIGN COUNTRIES [Ірина Ігнатенко, ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ, НЕРОЗРИВНО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗЕМЛЕЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ] 280-285

Iryna Polianska, ACTUAL ISSUES OF REALIZATION OF THE RIGHT TO DIVIDENDS ON SHARES OF THE CORPORATE INVESTMENT FUND IN UKRAINE [Ірина Полянська, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ КОРПОРАТИВНОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ] 286-291

Andrii Hryniak, DEBATABLE ISSUES OF THE CONTRACTUAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS UNDER THE MARRIAGE AGREEMENT [Андрій Гриняк, ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ЗА ШЛЮБНИМ ДОГОВОРОМ] 292-297

Oleksii Fedotov, LEGAL CONSIDERATIONS AND UNCERTAINTIES AT APPOINTMENT OF A CANDIDATE (PERSON) TO FILL A POSITION OF THE HEAD OF THE TERRITORIAL CUSTOMS BODY OF THE STATE FISCAL SERVICE OF UKRAINE (SFS CUSTOMS HOUSE) [Олексій Федотов, ПРАВОВІ АСПЕКТИ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МИТНОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ] 298-304

Svitlana Chornei, LEGAL SIGNS OF SANITY [Світлана Чорней, ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ОСУДНОСТІ] 305-309

Vadym Grytsachenko, LEGAL REGULATIONS OF SEARCH OPERATIONS FOR COMBATING CRIMES OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES: FOREIGN EXPERIENCE [Вадим Грицаченко, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД] 310-317

Ulyana Kovna, THE SYSTEM OF LEGAL MEANS TO PREVENTING THE UNLAWFUL BEHAVIOR OF MINORS [Уляна Ковна, СИСТЕМА ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ] 318-322

Nataliia Shelever, PROBLEMATIC ISSUES OF EXECUTIVE PROCEEDINGS IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION [Наталія Шелевер, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ] 323-328

Komentáře jsou uzavřeny.