2015, V. 2, Iss. 6

European Political and Law Discourse, 2015, Volume 2, Issue 6 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olexander Zadorozhny, RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, THE ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA AND THE 1994 BUDAPEST MEMORANDUM [Олександр Задорожній, РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ, АНЕКСІЯ КРИМСЬКОГО ПІВОСТРОВА ТА БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 1994 РОКУ] 7-13

Oleksii Sokur, EUROPEAN INTEGRATION PROCESS OF THE TWENTIETH CENTURY: KEY ASPECTS OF UNITY FORMATION [Олексій Сокур, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ДВАДЦЯТОГО СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЄДНОСТІ] 14-17

Azawee Header-Adil, THE EUROPEAN INTEGRATION COURSE OF TURKEY AS A FACTOR OF ITS NATIONAL SECURITY [Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС ТУРЕЧЧИНИ ЯК ЧИННИК ЇЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ] 18-22

Antonina Buravkova, US POLICY REGARDING THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN POST-BIPOLAR PERIOD [Антоніна Буравкова, ПОЛІТИКА США ЩОДО КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ПОСТБІПОЛЯРНИЙ ПЕРІОД] 23-27

Kostiantyn Hromovenko, LEGAL NATURE OF PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES [Костянтин Громовенко, ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТА ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ] 28-37

Tetiana Averochkina, LAWFUL ACTIVITY IN AN EXCLUSIVE (MARINE) ECONOMIC ZONE OF UKRAINE: THE WAYS OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION [Тетяна Аверочкіна, ПРАВОМІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИКЛЮЧНІЙ (МОРСЬКІЙ) ЕКОНОМІЧНІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 38-42

Alla Ivanova, TYPICAL FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LABOR LAW INTO NATIONAL LAW [Алла Іванова, ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО] 43-48

Andrii Andreikiv, THE ROLE OF CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW IN PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS [Андрій Андрейків, РОЛЬ ЗВИЧАЄВИХ НОРМ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 49-53

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Olena Shcherbyna, THE RELATIONSHIP OF VOLITIONAL, METALINGUISTIC AND ARGUMENTATIVE FUNCTIONS OF SILENCE IN LEGAL ARGUMENTATION [Олена Щербина, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВОЛЬОВОЇ, МЕТАЛІНГВІСТИЧНОЇ ТА АРГУМЕНТАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЙ МОВЧАННЯ В ПРАВОВІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ] 54-58

Mariia Blikhar, FINANCIAL AND LEGAL NATURE OF INVESTMENT ACTIVITY [Марія Бліхар, ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ] 59-65

Mariia Demida, DEFINING THE ROLE OF JUDICIARY IN STATE AND PUBLIC LIFE: HISTORY AND PRESENT (THE EXAMPLE OF UKRAINE AND JAPAN) [Марія Деміда, ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ СУДУ ТА ПРАВОСУДДЯ В ДЕРЖАВНОМУ ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ (ПРИКЛАД УКРАЇНИ ТА ЯПОНІЇ)] 66-72

Nataliya Davydova, LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: HISTORY AND PRESENT [Наталія Давидова, ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ] 73-79

Stanislav Chernyshenko, THE CONCEPT OF NETWORK-CENTRIC WARFARE: THEORY AND HISTORY [Станіслав Чернишенко, КОНЦЕПЦІЯ МЕРЕЖЕВО-ЦЕНТРИЧНОЇ ВІЙНИ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ] 80-85

Kostiantyn Kliuiev, THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES TO CONFLICT MANAGEMENT PROCESS [Костянтин Клюєв, ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМ ПРОЦЕСОМ] 86-89

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Svitlana Vovk, TRANSFORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM DURING CIVIL WAR [Світлана Вовк, ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ] 90-94

Svitlana Topalova, MONITORING AND PREVENTIVE MISSION OF HUMANITARIAN ELITE AS A FACTOR OF STATE SECURITY [Світлана Топалова, МОНІТОРИНГОВА ТА ПРЕВЕНТИВНА МІСІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ЕЛІТИ ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ] 95-100

Vasyl Hladiy, THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY AS A CONDITION FOR MODERNIZATION OF LOCAL GOVERNMENT IN MODERN UKRAINE [Василь Гладій, ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ ЯК УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ] 101-108

Olena Shepelenko, STRATEGIC OBJECTIVES OF REGIONAL INNOVATION POLICY AND MEANS OF ITS IMPLEMENTATION [Олена Шепеленко, СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ] 109-112

Oleh Brovko, APPEARANCE AND FUNCTIONING OF THE INSTITUTION OF PREFECT IN EUROPEAN COUNTRIES ON THE EXAMPLE OF POLAND (EXPERIENCE FOR UKRAINE) [Олег Бровко, ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕФЕКТА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ (ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ)] 113-118

Tetiana Baranovska, Olena Ostapenko, INFLUENCE OF THE STATE ON DEVELOPMENT OF BASIC ADMINISTRATIVE UNITS: FOREIGN EXPERIENCE [Тетяна Барановська, Олена Остапенко, ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ БАЗОВОГО РІВНЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД] 119-130

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LEGAL DISCOURSE

Vitalii Kornieiev, FEATURES OF PRESENTATION OF POLITICAL AND LEGAL REALITY IN SOCIAL COMMUNICATIONAL SCIENTIFIC DISCOURSE [Віталій Корнеєв, ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ] 131-137

Nadiia Bilan, SOCIAL COMMUNICATIONS AS A SOCIOPOLITICAL PHENOMENON IN THE EUROPEAN UNION INFORMATION SPHERE [Надія Білан, СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН В ІНФОСФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 138-142

Volodymyr Stotskyi, THE MODERN POLITICAL DISCOURSE OF UKRAINIAN MASS MEDIA AND THE CONSTRAINTS OF ITS FORMATION AND FURTHER DEVELOPMENT [Володимир Стоцький, СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ] 143-147

Valentyna Babina, THE COMMUNICATIVE MEANS FOR SETTING THE CONNECTION BETWEEN POLITICAL ACTORS AND MASS AUDIENCE [Валентина Бабіна, КОМУНІКАТИВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОЛІТИЧНИМИ АКТОРАМИ ТА МАСОВОЮ АУДИТОРІЄЮ] 148-151

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ESTABLISHING PRISON INSPECTIONS IN UKRAINE [Дмитро Ягунов, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В’ЯЗНИЧНИХ ІНСПЕКЦІЙ В УКРАЇНІ] 152-156

Nataliia Kovalko, LEGAL FRAMEWORK FOR IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECTS(ON THE EXAMPLE OF PUBLIC UTILITIES SPHERE IN UKRAINE) [Наталія Ковалко, ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНІ)] 157-162

Oleksii Fedotov, TRANSPARENT MONITORING OF THE NOVEL STRATEGY FOR REFORMING CUSTOMS AUTHORITIES OF THE STATE FISCAL SERVICE OF UKRAINE [Олексій Федотов, ПРОЗОРИЙ МОНІТОРИНГ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ] 163-174

Ruslan Chernolutsky, CANADA’S EXPERIENCE IN LEGISLATIVE DRAFTING AND ITS ROLE AND IMPORTANCE FOR UKRAINE [Руслан Чорнолуцький, ДОСВІД КАНАДИ В НОРМОПРОЕКТУВАННІ ТА ЙОГО РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ] 175-185

Nataliia Cherednyk, KNOWLEDGE TRANSFER AGREEMENTS IN RESEARCH UNIVERSITY ACTIVITIES [Наталія Чередник, ДОГОВОРИ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ] 186-190

Vitalii Shevchenko, FREEDOM OF EXPRESSION COUNTERPARTIES TO ENTER INTO A CONTRACTUAL RELATIONS IN THE LAND LAW [Віталій Шевченко, СВОБОДА ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ КОНТРАГЕНТІВ НА ВСТУП У ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ] 191-200

Oleksii Gorokh, SYSTEM OF TYPES OF RELEASE FROM PUNISHMENT BY UKRAINIAN LEGISLATION OF THE CRIMINAL BLOCK [Олексій Горох, СИСТЕМА ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРИМІНАЛЬНОГО БЛОКУ] 201-207

Tymur Loskutov, CONNECTION BETWEEN LEGAL REGULATION OF PROCEDURAL TERMS AND ENSURING THE RIGHTS OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS [Тимур Лоскутов, ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРАВОВОЮ РЕГЛАМЕНТАЦІЄЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ] 208-212

Oleksandr Avdieiev, THE USE OF MOVEMENT UNDER THE SECRET CONTROL IN COUNTERACTION TO SMUGGLING OF ADULTERATED MEDICINES IN UKRAINE [Олександр Авдєєв, ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПІД НЕГЛАСНИМ КОНТРОЛЕМ У ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ] 213-218

Book Reviews

UNCHALLENGED NOVATION AND/OR CENTURIES BEHINDHAND ESTABLISHMENT OF THE SCIENCE OF INTERNATIONAL CANON LAW (Review of the monograph: Anatoliy I. Dmitriev, “International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory”) 219-221

 

Comments are closed.