2015, V. 2, Iss. 5

Evropský politický a právní diskurz, 2015, Svazek 2, 5 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Borys Babin, Eduard Pleshko, UNIVERSAL JURISDICTION AS A TOOL OF RUSSIAN AGGRESSION IN UKRAINE [Борис Бабін, Едуард Плешко, УНІВЕРСАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ] 7-27

Anastasiia Vlasenko, DIVERSIONARY ROLE OF CONFLICTS IN EASTERN UKRAINE AND GEORGIA: WAR AT RUSSIAN FRONTIERS AS SOURCE OF PRESIDENTIAL POWER [Анастасія Власенко, ВІДВОЛІКАЮЧА РОЛЬ КОНФЛІКТІВ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ І ГРУЗІЇ: ВІЙНА НА РОСІЙСЬКИХ КОРДОНАХ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВЛАДИ] 28-38

Svitlana Vovk, INTERNATIONAL MECHANISMS FOR REGULATING CIVIL WARS: PEACEMAKING EFFORTS OF THE UNITED NATIONS AND OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS [Світлана Вовк, МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ВІЙН: МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ООН ТА ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ] 39-44

Olha Lutsenko, SYSTEM OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: FEATURES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURTS AND TRIBUNALS, THEIR CLASSIFICATION [Ольга Луценко, СИСТЕМА МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ: ОЗНАКИ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ ТА ТРИБУНАЛІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ] 45-49

Anastasiia Bakanova, DEFINITION OF “THE NEW EASTERN EUROPE”: THE LANDS IN–BETWEEN [Aнастасія Баканова, ДЕФІНІЦІЯ «НОВА СХІДНА ЄВРОПА»: ЗЕМЛІ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОМІЖ] 50-54

Iryna Beschasna, THE CONSOLIDATION OF GAS EXPORTING COUNTRIES WITHIN GAS EXPORTING COUNTRIES FORUM: OPINIONS OF EU AND USA [Ірина Бесчасна, КОНСОЛІДАЦІЯ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ ГАЗУ В РАМКАХ ФОРУМУ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ ГАЗУ: ПОЗИЦІЇ ЄС ТА США] 55-60

Nataliia Yashna, INTERNATIONAL LEGAL REGIME OF THE ARCTIC IN CONDITIONS OF GEOPOLITICAL RIVALRY OF THE COUNTRIES IN THIS REGION [Наталія Яшна, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АРКТИКИ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОГО СУПЕРНИЦТВА КРАЇН У ДАНОМУ РЕГІОНІ] 61-65

Maryna Medvedieva, ECOETHICAL AND BIOETHICAL STANDARDS IN THE MECHANISM OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION [Марина Медведєва, ЕКОЕТИЧНІ ТА БІОЕТИЧНІ СТАНДАРТИ В МЕХАНІЗМІ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ] 66-71

Kristina Chumak, BRIC COUNTRIES WITHIN FOREIGN POLICY OF THE FIRST BARACK OBAMA ADMINISTRATION [Кристина Чумак, МІСЦЕ КРАЇН БРІК В ПОЛІТИЦІ ПЕРШОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ] 72-77

Vladyslava Savenkova, THE CONCEPT AND SYSTEM OF SOURCES IN EU LAW IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE’S BANKING SECTOR [Владислава Савенкова, ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ] 78-83

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Yurii Maslov, THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF PUBLIC AUTHORITY IN FORMATION OF EFFECTIVE POWER SYSTEMS IN MODERN EUROPEAN COUNTRIES [Юрій Маслов, ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДІЄВИХ СИСТЕМ ВЛАДИ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН] 84-90

Oleksandr Skrypniuk, THE PRINCIPLE OF NATIONAL SOVEREIGNTY AND ITS REALIZATION IN TERMS OF COOPERATION BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY [Олександр Скрипнюк, ПРИНЦИП НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА] 91-95

Stepan Kovbasiuk, WAYS OF STATE POWER INSTITUTIONALIZATION IN MODERN STATE [Степан Ковбасюк, ШЛЯХИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ] 96-101

Anatolii Berniukov, LAW AS ONE OF FUNDAMENTAL RULES OF BEING (PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL ANALYSIS) [Анатолій Бернюков, ПРАВО ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЗАКОНІВ БУТТЯ (ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)] 102-108

Vasyl Formaniuk, INSTITUTE OF ADVOCACY IN CIVIL SOCIETY [Василь Форманюк, ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ] 109-112

Mariana Hartman, THE ORAL LAW IN THE SYSTEM OF JEWISH LAW: ITS ORIGIN, ESSENCE AND CHARACTER [Мар’яна Гартман, УСНИЙ ЗАКОН В СИСТЕМІ ЄВРЕЙСЬКОГО ПРАВА: ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ХАРАКТЕР] 113-118

Andrii Manzhula, DEFINITION, IMPORTANCE AND CAUSES OF INTERACTION OF RESEARCH INSTITUTIONS IN UKRAINE [Андрій Манжула, ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПІДСТАВИ ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ] 119-124

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Olena Boryslavska, DECENTRALIZATION OF POWER AS A WAY OF CONSTITUTIONALISM FORMING IN UKRAINE [Олена Бориславська, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ] 125-130

Anatolii Matviienko, LEGAL BASIS OF MUNICIPAL AMALGAMATION IN UKRAINE [Анатолій Матвієнко, ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ] 131-134

Sergiy Riznyk, THE ISSUE OF THE CONTENT AND SCOPE OF HUMAN AND CITIZENS SOCIAL RIGHTS AND FREEDOMS CONSTRICTION IN THE LEGAL OPINIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE [Сергій Різник, ПИТАННЯ ЗВУЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ] 135-139

Dzhulietta Manoilo, THE ROLE OF POLITICAL OPPOSITION IN TRANSITIVE COUNTRIES: THE CASE OF CENTRAL-EASTERN EUROPE [Джульєтта Манойло, РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ В ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇНАХ: ПРИКЛАД ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ] 140-144

Dmytro Pavlov, ORGANIZATIONAL PRINCIPLES FOR REFORMATION OF CIVIL PROTECTION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF CHANGING SECURITY PARADIGM [Дмитро Павлов, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ БЕЗПЕКОВОЇ ПАРАДИГМИ] 145-149

Olha Pylypenko, DEVELOPMENT OF CIVIL MOVEMENTS IN UKRAINE: THE PROBLEMS OF GROWTH OF SOCIAL CAPITAL [Ольга Пилипенко, РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ] 150-155

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, PRISON INSPECTIONS IN THE LIGHT OF FURTHER PENITENTIARY REFORM IN UKRAINE [Дмитро Ягунов, В’ЯЗНИЧНІ ІНСПЕКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ] 156-160

Olha Kharenko, PROBLEMS IN LEGAL REGULATION OF TERMINATION OF PRINT MEDIA [Ольга Харенко, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ] 161-166

Viktoriia Rybachok, REGULATORY COMPONENT IN THE MECHANISM OF TRANSFER OF SPACE OBJECTS IN THE MORTGAGE [Вікторія Рибачок, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПЕРЕДАЧІ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В ІПОТЕКУ] 167-176

Tetiana Kharytonova, THE RIGHT TO OTHER PEOPLE’S LAND IN THE CONTEXT OF RESTRICTIONS AND LIMITATIONS OF PROPERTY RIGHTS [Тетяна Харитонова, ПРАВА НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ У КОНТЕКСТІ ОБМЕЖЕНЬ ТА ОБТЯЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ] 177-181

Viktoriia Kryvoruсhko, CONTENT OF THE ENERGY SUPPLY CONTRACT [Вікторія Криворучко, ЗМІСТ ДОГОВОРУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ] 182-187

Myroslava Chornousko, PROSECUTOR SUPERVISION AND JUDICIAL CONTROL AS REMEDIES TO IMPLEMENT LEGALITY OF PRE-TRIAL INVESTIGATION [Мирослава Чорноусько, ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ] 188-196

 

Komentáře jsou uzavřeny.