2015, V. 2, Iss. 2

Evropský politický a právní diskurz, 2015, Svazek 2, 2 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olexander Zadorozhny, INCONSISTENCY WITH THE FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL LAW OF THE RUSSIA’S PARTICIPATION AS AN AGGRESSOR STATE IN THE SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS [Олександр Задорожній, НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАСАДАМ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА УЧАСТІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЯК ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА У РОБОТІ РАДИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ] 8-13

Ivan Lytvyn, UNIFICATION OF LEGAL APPROACHES TO THE REGULATION OF THE ACTIVITY OF CHARITABLE ORGANIZATIONS WITHIN THE EU FRAMEWORK [Іван Литвин, УНІФІKАЦІЯ ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РАМКАХ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС] 14-22

Hanna Hrydasova, RANGE OF RELATIONSHIP OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS WITH MULTINATIONAL CORPORATIONS AS NEW ACTOR OF THE INTERNATIONAL RELATIONS [Ганна Гридасова, СПЕКТР ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ ЯК НОВИМ АКТОРОМ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН] 23-27

Serhii Perepiolkin, HISTORY OF THE INTERNATIONAL CUSTOMS LAW: SINCE 1891 TILL NOW [Сергій Перепьолкін, ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА: З 1891 р. ДОТЕПЕР] 28-33

Hennadii Androshchuk, Artem Afian, INSTITUTE OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS [Геннадій Андрощук, Артем Афян, ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ :ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 34-45

Olha Sushyk, RADIATION SAFETY LEGAL REGULATION ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY [Ольга Сушик, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ] 46-54

Oksana Pliatsko, LEGAL REGULATION OF WORKING CONDITIONS FOR MIGRANT WORKERS FROM EUROPEAN UNION COUNTRIES [Оксана Пляцко, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ-МІГРАНТІВ ІЗ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 55-61

Olha Dashevska, GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES IN UKRAINE: THE CASE OF THE COMMON ECONOMIC SPACE [Ольга Дашевська, ГЕОПОЛІТИЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ: ПРИКЛАД ЄДИНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ (ЄЕП)] 62-68

Olena Oselska, GEOPOLITICAL MODELING AS A BASIS OF THE STATE GEOSTRATEGY DEVELOPMENT [Олена Осельська, ГЕОПОЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГЕОСТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ] 69-76

Olesia Kobenko, GEOPOLITICAL CONCEPT OF EURASIA AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC ANALYSIS [Олеся Кобенко, ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЄВРАЗІЇ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ] 77-81

Illia Havrylenko, U.S. SMART POWER IN INTERNATIONAL RELATIONS [Ілля Гавриленко, «РОЗУМНА СИЛА» СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ] 82-86

Marta Domochko, FORMATION OF SYSTEM OF FOREIGN POLICY PRIORITIES OF THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN [Марта Дьомочко, ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТЧНИХ ПРИОРІТЕТІВ РЕСПУБЛІКИ ПІВДЕННИЙ СУДАН] 87-92

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Еmma Gansova, DEMOCRACY AND SOCIAL POLICY [Емма Гансова, ДЕМОКРАТІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА] 93-97

Liudmyla Gerasina, Viktoriia Pohribna, A PROBLEM of POLITICAL CONSENSUS THROUGH PRISM of MODERN POLITICAL MORAL [Людмила Герасіна, Вікторія Погрібна, ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОГО КОНСЕНСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОРАЛІ] 98-107

Marat Zakirov, PROBLEM OF TYPOLOGY OF POLITICAL THOUGHT OF RUSSIAN DIASPORA [Марат Закіров, ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ РОСІЙСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ] 108-113

Svitlana Topalova, «RUSSIAN WORLD» AND SOVIET COMMUNISTIC MYTH: A NEW FORM WITH A CONSTANT MEANING [Світлана Топалова, «РУССКИЙ МИР» ТА РАДЯНСЬКИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ МІФ: НОВА ФОРМА ПРИ НЕЗМІННОСТІ ЗМІСТУ] 114-120

Vasyl Popkov, METHODOLOGY OF ARISTOTLE FOR DEMOCRATIC PRACTICES OF XXI CENTURY [Василь Попков, МЕТОДОЛОГІЯ АРІСТОТЕЛЯ ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАКТИК XXI СТОЛІТТЯ] 121-124

Ivan Feskov, SOCIAL DMOCRACY AS AN EXAMPLE OF PROTOCONVERGENCE IN THE XIX CENTURY [Іван Феськов, СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПРИКЛАД ПРОТОКОНВЕРГЕНЦІЇ У XIX CТОЛІТТІ] 125-129

Oleksandr Dovhan, INFORMATION SECURITY AS A GUARANTOR OF THE NATIONAL INFORMATION RESOURCES SAFETY [Олександр Довгань, ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – ГАРАНТ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ] 130-134

Olha Andrieieva, THE SPECIFICS OF INFORMATIONAL COMPONENT IN A CONCEPT OF STATE NATIONAL SECURITY [Ольга Андрєєва, СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ КОНЦЕПТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ] 135-140

Svitlana Nischymna, THE ESSENCE OF PUBLIC FINANCIAL ACTIVITY [Світлана Ніщимна, СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ] 141-147

Victor Savenko, LEGAL RELATIONS AS A FORM FOR REFLECTION OF LEGAL NATURE OF SOCIAL RELATIONS IN A STATE [Віктор Савенко, ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ДЕРЖАВІ] 148-152

Oleksandr Smetaniak, ACTIVITY AS A RATIONAL GROUND FOR DISTINCTION OF REGULATIVE AND NORMATIVE IN LAW [Олександр Сметаняк, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РАЦІОНАЛЬНА ПІДСТАВА РОЗРІЗНЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОГО ТА НОРМАТИВНОГО В ПРАВІ] 153-160

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Svetlana Osipova, PUBLIC LIFE DEMOCRATIZATION IN THE CONTEXT OF THE STATE FORMATION PROCESS AND GLOBAL TRENDS OF POLITICAL TRANSITION [Свєтлана Осипова, ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПОЛІТИЧНОГО ТРАНЗИТУ] 161-165

Yuliia Uzun, PROJECT “GREATER ALBANIA” AND PROCESSES OF ITS PRACTICAL REALIZATION [Юлія Узун, ПРОЕКТ “ВЕЛИКА АЛБАНІЯ” ТА ПРОЦЕСИ ЙОГО ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ] 166-174

Gulnara Andirzhanova, Kuliash Aidarkhanova, Temir Toktybekov, Aigul Beimisheva, STATE INDUSTRIAL AND INNOVATIVE POLITICS IN THE CONTEXT OF PROVISION OF COMPETITIVENESS IN KAZAKHSTAN [Гулнара Андиржанова, Куляш Айдарханова, Темир Токтыбеков, Айгуль Беймишева, ДЕРЖАВНА ІНДУСТРІАЛЬНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В КАЗАХСТАНІ] 175-184

Olena Кaravaitseva, TRANSFORMATION OF THE ELECTORAL SYSTEM OF CROATIA [Олена Каравайцева, ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ХОРВАТІЇ] 185-189

Olena Mezhenska, COUP AS A VIOLENT FORM OF POLITICAL STRUGGLE [Олена Меженська, ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ ЯК НАСИЛЬНИЦЬКА ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ] 190-198

Yuliia Kaliuzhna, LEGITIMACY OF POLITICAL POWER: OF VALUE-NORMATIVE DIMENSION [Юлія Калюжна, ЛЕГІТИМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ: ЦІННІСНО-НОРМАТИВНИЙ ВИМІР] 199-203

Yurii Danko, SOCIAL NETWORKS AS A MEANS OF POLITICAL COMMUNICATION [Юрій Данько, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ] 204-209

Liliia Zhuzha, MORAL ASPECTS OF VOLUNTEER MOVEMENT IN SUPPORT OF ATO [Лілія Жужа, МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ НА ПІДТРИМКУ АТО] 210-215

Faina Vaulina, THE SPLIT OF THE UKRAINIAN SOCIETY: MYTH OR REALITY? [Фаїна Вауліна, РОЗКОЛ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 216-220

Isa Zeinalov, Aleksei Terentev, PRINCIPLES OF FOOD SECURITY IN MODERN RUSSIA: POLITICAL-ECONOMIC ASPECT OF THE STRATEGY [Іса Зейналов, Алєксєй Тєрєнтьєв, ПРИНЦИПИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ: ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГІЇ] 221-224

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Nadiia Kobetska, PERMITS FOR THE USE OF NATURAL RESOURCES IN UKRAINE: PRESENT REGULATION, PROBLEMS AND PERSPECTIVES [Надія Кобецька, ДОЗВОЛИ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 225-228

Victoria Sydor, TENDENCIES OF THE LAND LEGISLATION AND LAW DEVELOPMENT [Вікторія Сидор, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРАВА] 229-233

Serhii Bizikin, NORMATIVE REGULATION of LAND relations BY LOCAL GOVERNMENTS: foreign PRACTICE [Сергій Бізікін, НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАКОРДОННА ПРАКТИКА] 234-238

Vadym Koverznev, SOURCES OF COOPERATIVE LAW OF UKRAINE: NOTION, TYPES AND GENERAL CHARACTERISTICS [Вадим Коверзнев, ДЖЕРЕЛА КООПЕРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА] 239-245

Liudmyla Shapenko, DEFINITION AND CONTENT OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF INSURANCE IN THE SPHERE OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES [Людмила Шапенко, ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ] 246-251

Oleksandr Kachura, THE PROCEDURES OF ADMINISTRATIVE REGISTRATION: COMPARATIVE LEGAL DESCRIPTION [Олександр Качура, ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА] 252-256

Anna Kecha, MANAGEMENT ACTS OF THE DEPARTMENT ON REGISTRATION OF PROPRIETARY RIGHTS TO REAL ESTATE [Анна Кеча, АКТИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО] 257-268

Nataliia Fedorchenko, PECULIARITIES OF FULFILLMENT OF OBLIGATIONS TO PROVIDE SERVICES [Наталія Федорченко, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З НАДАННЯ ПОСЛУГ] 269-274

Olha Koicheva, MUTUAL RESPONSIBILITY IN ACTIVITY OF THE ACCOUNTING CHAMBER [Ольга Койчева, ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ] 275-281

Anna Tsybuliak-Kustevych, ROLE OF A JUDGE IN THE PROCEDURES OF RECONCILIATION AND MEDIATION (COMPARATIVE LAW RESEARCH) [Анна Цибуляк-Кустевич, РОЛЬ СУДДІ В ПРОЦЕДУРАХ ПРИМИРЕННЯ ТА МЕДІАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)] 282-293

Liudmyla Ostafiichuk, СONTEMPT OF COURT IN THE UKRAINIAN LEGISLATION [Людмила Остафійчук, НЕПОВАГА ДО СУДУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ] 294-298

Оlha Dubovik, DEVELOPMENT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE ROMAN LAW LEGAL SYSTEM [Ольга Дубовик, РОЗВИТОК ВІДНОВНОЇ ЮСТИЦІЇ В РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ] 299-304

Ivan Derevianko, Artem Derevianko, ACTUAL PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF NATIONAL LEGISLATION IN THE SPHERE OF COMBATING TORMENT AND TORTURE DURING CRIMINAL PROCEEDINGS [Іван Дерев’янко, Артем Дерев’янко, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КАТУВАННЮ ТА ТОРТУРАМ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ] 305-309

Vira Halunko, NORMATIVE-LEGAL BASIS OF SERVICE ACTIVITY OF INVESTIGATIVE APPARATUS IN UKRAINE [Віра Галунько, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО АПАРАТУ УКРАЇНИ] 310-314

Oleh Kirichenko, CATEGORICAL AND CONCEPTUAL APPARATUS IN SPHERE OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE COUNTERACT TO CRIMES AGAINST PUBLIC SAFETY [Олег Кириченко, КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ У СФЕРІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ] 315-320

Roman Kutsyi, DEMARCATION OF THREATS FROM OTHER WAYS OF COMMITTING A CRIME ACCORDING TO CRIMINAL CODE OF UKRAINE [Роман Куций, ВІДМЕЖУВАННЯ ПОГРОЗИ ВІД ІНШИХ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЗА КК УКРАЇНИ] 321-325

BOOK REVIEWS

NEW VIEW AT INTERNATIONAL LAW DURING FIRST WORD WAR (Review of the monograph: Merezhko O., Russian Science of International Law During First Word War) [НОВИЙ ПОГЛЯД НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ЧАСИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (Рецензія на монографію: Мережко О., Російська наука міжнародного права в часи першої світової війни)] 326-327

Komentáře jsou uzavřeny.