2014, V. 1, Iss. 5

European political and law discourse, 2014, Volume 1, Issue 5 – download the entire journal

Title

Table of contents

Svitlana Andreichenko VIOLATION OF INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATION TO PROTECT AS THE BASIS OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY OF STATES FOR THE CONDUCT OF PRIVATE INDIVIDUALS [Світлана Андрейченко Порушення міжнародно-правового обов’язку захищати як основа міжнародної відповідальності держав за поведінку приватних осіб] 7-14

Dmytro Koval RESPONSIBILITY TO PROTECT AND THE EXTERNAL SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION [Дмитро Коваль Обов’язок захищати та зовнішня політика безпеки європейського союзу] 15-26

Oleh Kolomiiets’ THE IMPERATIVES OF INTERNATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS [Олег Коломієць Імперативи міжнародної безпеки в контексті російсько-українських відносин] 27-42

Anna Popova THE MAIN WEAKNESS OF LIBERALISM IN THE CONTEXT ОF GLOBAL TRANSFORMATION [Анна Попова Головні слабкості лібералізму в контексті глобальних трансформацій] 43-50

Margaryta Chabanna EVOLUTION OF APPROACHES TO THE STUDY OF DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF CRITERIA FORMATION FOR CLASSIFICATION OF POLITICAL REGIMES [Маргарита Чабанна Еволюція підходів до визначення поняття демократії у контексті формулювання критеріїв класифікації політичних режимів] 51-62

Alyona Tyron CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STUDY OF POLITICAL PARTIES [Олена Тирон Концептуальні підходи до дослідження політичних партій] 63-75

Fanis Rayanov CIVIL SOCIETY AND LEGAL STATE AS THE MAIN GOALS OF THE PROGRESSIVE SOCIO-POLITICAL TRANSFORMATIONS IN THE MODERN WORLD [Фаніс Раянов Громадянське суспільство і правова держава – основна мета прогресивних суспільно-політичних перетворень в сучасному світі] 76-90

Olexandr Savchenko ACTIVITY OF A STATE AS AN OBJECT OF PUBLIC CONTROL: THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTIC [Олександр Савченко Діяльність держави як об’єкт громадського контролю: теоретико-правова характеристика] 91-100

Sergii Vitvitskiy SOCIAL CONTROL AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC STATE [Сергій Вітвіцький Громадський контроль як чинник розвитку демократичної держави] 101-108

Ganna Khrystova STATE POSITIVE OBLIGATIONS AND DUE DILIGENCE IN HUMAN RIGHTS AND DOMESTIC VIOLENCE PERSPECTIVE [Ганна Христова Позитивні зобов’язання держави та належна добросовісність в перспективі прав людини та домашнього насильства] 109-122

Lilya Mikhavchuk RETHINKING OF A PATTERN OF IMMIGRANTS’ INTEGRATION IN CONTEMPORARY BRITISH POLITICS [Лілія Міхавчук Переосмислення моделі інтеграції іммігрантів в сучасній британській політиці] 123-133

Galyna Tymchyk ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF REFUGEES AND FOREIGN CITIZENS IN UKRAINE: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS [Галина Тимчик Адміністративно-правовий статус біженців та іноземних громадян в Україні: порівняльно-правовий аналіз] 134-144

Mykola Chabanenko CODIFICATION AS A FORM OF AGRARIAN LEGISLATION IMPROVEMENT [Микола Чабаненко Кодифікація як форма вдосконалення аграрного законодавства] 145-152

Zoryna Peroshchuk PUBLIC INTEREST IN BUDGETARY LEGAL RELATIONSHIPS [Зорина Перощук Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах] 153-160

Lesya Dushakova CURRENT WAYS OF DELEGATING ADMINISTRATIVE PROCESSESS IN RUSSIAN LEGISLATION [Леся Душакова Сучасні шляхи делегування адміністративних процесів в російському законодавстві] 161-172

Catheryna Fuglevich THE PROCEDURES ON SERVICES PROVIDING, IMPLEMENTED BY PERMISSIVE CENTERS AND CENTERS OF ADMINISTRATIVE SERVICES [Катерина Фуглевич Процедури з надання послуг, що здійснюються дозвільними центрами та центрами надання адміністративних послуг] 173-182

Liliya Fedyuk THE PROBLEM OF PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF LEGAL ENTITIES IN THE SCIENCE OF CIVIL LAW [Лілія Федюк Проблема особистих немайнових прав юридичних осіб в науці цивільного права] 183-190

Svetlana Belikova PROSECUTOR AS A PARTY OF THE ENFORCEMENT PROCEEDINGS ON PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF CHILDREN [Світлана Белікова Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей] 191-200

Oksana Moroz THE CONCEPT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT AND ITS LIMITATIONS IN CRIMINAL PROCEDURE OF UKRAINE [Оксана Мороз Концепція конституційного права на свободу пересування та його обмеження в кримінальному процесі України] 201-210

Diana Sergieeva THE IMPACT OF THE STATUTE OF CRIMINAL JUSTICE ON THE DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF USE OF UNDERCOVER INVESTIGATION RESULTS ACCORDING TO CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE [Діана Сергєєва Вплив статуту кримінального судочинства на розвиток інституту використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України 2012 року] 211-218

Vasyl Bernaz, Serhii Spilnik, Oksana Komarnitska SEARCH OF A PERSON IN ACCORDANCE TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE [Василь Берназ, Сергій Спільник, Оксана Комарницька Обшук особи відповідно до КПК України] 219-230

Olga Alexandrova, Liudmila Budanova LEGAL PROBLEMS OF ACTIVITY OF THE INSTITUTIONS AND AGENCIES EXECUTING PUNISHMENT WITHOUT ISOLATION OF THE CONVICT FROM SOCIETY, IN THE CONSIDERATION AND RESOLUTION BY THE COURT OF ISSUES ASSOCIATED WITH THE EXECUTION OF THE SENTENCE [Ольга Олександрова, Людмила Буданова Правові проблеми діяльності закладів та органів, які виконують покарання без ізоляції засудженого від суспільства, при розгляді та вирішенні судом питань, пов’язаних з виконанням вироку] 231-238

Valentina Rzhevskaya THE COMPROMISE OF CASPE: AN EPISODE FROM THE HISTORY OF PEACEFUL DISPUTE SETTLEMENT [Валентина Ржевська Компроміс Каспі: епізод з історії мирного вирішення спорів] 239-252

Constantine Prodius LEGAL BASIS OF INTERACTION BETWEEN PUBLIC AND STATE IN COMBATING JUVENILE DELINQUENCY (ON EXAMPLE OF UKRAINIAN PROVINCES OF RUSSIAN EMPIRE) [Костянтин Продіус Правові основи взаємодії громадськості та держави в протидії ювенальній делінквентності (на прикладі українських губерній Російської імперії)] 253-265

Comments are closed.