2020, V. 7, Iss. 2

European Political and Law Discourse, 2020, Volume 7, Issue 2
DOI: 10.46340/eppd.2020.7.2

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Oksana Khar, THE ROLE OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE PROMOTION OF PEACE AND SECURITY: INTERMEDIARY AND PREVENTIVE FUNCTIONS [Оксана Хар, РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОСУВАННІ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ: ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ТА ПРЕВЕНТИВНІ ФУНКЦІЇ] 7-12

Andrii Razmietaiev, THE TERM ‘OCCUPATION REGIME’ IN MODERN INTERNATIONAL POLITICAL DISCOURSE [Андрій Размєтаєв, ПОНЯТТЯ «ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ» У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ] 13-23

Rufat Mirzoiev, THE COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPTS “TRANSFRONTIER” AND “CROSS-BORDER” COOPERATION IN THE DOCUMENTS OF THE COUNCIL OF EUROPE AND THE EUROPEAN UNION [Руфат Мірзоєв, ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО” У ДОКУМЕНТАХ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ] 24-31

Оleksandr Grygorov, LEGAL SUPPORT FOR THE OPERATION OF INTERNATIONAL AIR ROUTES [Олександр Григоров, ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ТРАС] 32-38

Ilkin Nurulayev, MAJOR THREATS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME FOR UKRAINE’S NATIONAL SECURITY: INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF DEFINITION AND COOPERATION ON COUNTERACTION [Ількін Нуруллаєв, ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА ЩОДО ПРОТИДІЇ] 39-45

Volodymyr Nahnybida, ESTABLISHMENT OF THE GROUNDS OF THE ARBITRATION PROCEEDINGS AS AN ELEMENT OF THE LAW ENFORCEMENT MECHANISM IN THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES [Володимир Нагнибіда, ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ] 46-53

Yuliia Kaliuzhna, TRIGGERS OF GEOPOLITICAL DESTABILIZATION IN THE CONDITIONS OF CLIMATE-ECOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF THE XXI CENTURY [Юлія Калюжна, ТРІГЕРИ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ КЛІМАТО-ЕКОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ XXI СТОЛІТТЯ] 54-59

Dariia Nikolaieva, RISING TENSIONS IN TURKEY-EGYPTIAN RELATIONS AS AN OBSTACLE TO STABILIZATION IN THE MIDDLE EAST [Дарія Ніколаєва, ЗРОСТАННЯ НАПРУГИ У ТУРЕЦЬКО-ЄГИПЕТСЬКИХ ВІДНОСИНАХ ЯК ПЕРЕШКОДА СТАБІЛІЗАЦІЇ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ] 60-67

Sergii Danylenko, Bai Lu, CHINA’S IMAGE IN THE CPC’S FOREIGN POLICY STRATEGY [Сергій Даниленко, Бай Лу, ІМІДЖ КИТАЮ В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ КПК] 68-78

Daria Batychko, EUROPEAN EDUCATIONAL MIGRATION POLICY: CHALLENGES FOR UKRAINE [Дар’я Батичко, ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ] 79-84

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Iryna Onishchenko, Serhii Shadrin, HYBRID WAR: WESTERN AND UKRAINIAN APPROACHES TO DEFINITION OF THE CONCEPT [Ірина Онищенко, Сергій Шадрін, ГІБРИДНА ВІЙНА: ЗАХІДНІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ] 85-89

Pavlo Bohutsky, HUMAN SUBJECTIVITY IN NATIONAL SECURITY LAW [Павло Богуцький, СУБ’ЄКТНІСТЬ ЛЮДИНИ В ПРАВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ] 90-96

Anton Bader, REVOLUTION AS A TYPE OF ARMED VIOLENCE: ESSENCE AND TERMINOLOGICAL ANALYSIS [Антон Бадер, РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ВИД ЗБРОЙНОГО НАСИЛЛЯ: СУТНІСНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ] 97-106

Tetiana Komarova, TOTALITARIANISM AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON IN THE INFORMATION EPOCH [Тетяна Комарова, ТОТАЛІТАРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ] 107-112

Ruslan Khvan, STATE LEGAL POLICY: METHODOLOGICAL AND ONTOLOGICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING AND DEFINITION [Руслан Хван, ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ] 113-120

Yurii Lavreniuk, ADMINISTRATIVE LEGAL SUPPLY CATEGORY: PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES IN THE CONTEXT OF PROVIDING ECONOMIC INTERESTS OF UKRAINE [Юрій Лавренюк, КАТЕГОРІЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»: ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ] 121-128

Yevhen Larin, ISSUES REGARDING THE RIGHT TO INFORMATION IN THE ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE [Євген Ларін, ПИТАННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В АКТАХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ] 129-137

Borys Kofman, CONSTITUTIONAL LAW UNDER LEGAL GLOBALIZATION: PARAMETRIC FUNDAMENTALS FOR DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT [Борис Кофман, КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПАРАМЕТРАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ] 138-144

Oleksandr Saienko, “GENDER” AS THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL LAW [Олександр Саєнко, ПОНЯТТЯ «ГЕНДЕРУ» ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ] 145-151

Olha Perunova, GENDER-BASED VIOLENCE: THE ESSENCE AND CORRELATION WITH RELATED CONCEPTS [Ольга Перунова, ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ] 152-158

Tetyana Nagornyak, Iuliia Pachos, Valeriia Poltorak, CIVIL EDUCATION AS A TOOL FOR FORMING PARTICIPATION CULTURE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING REAL PEOPLE’S RULE IN UKRAINE [Тетяна Нагорняк, Юлія Пачос, Валерія Полторак, ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УЧАСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ] 159-167

Denys Bobrovnyk, TERRITORIAL COMMUNITY (GROMADA) AS A PRIMARY CONCEPT OF LOCAL-GLOBAL DIMENSION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT [Деніс Бобровник, ТЕРИТОРІАЛЬНА СПІЛЬНОТА (ГРОМАДА) ЯК ПЕРВИННИЙ КОНЦЕПТ ЛОКАЛЬНО-ГЛОБАЛЬНОГО ВИМІРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ] 168-176

Оleksandr Boiarskyi, ON THE ISSUE OF DEFINITION OF CRITERIA OF HUMAN DIMENSION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT [Олександр Боярський, ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЛЮДИНОРОЗМІРНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ] 177-182

Oksana Ponomarenko, HISTORICAL ASPECTS OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR A THREAT OR VIOLENCE AGAINST OFFICIALS OR CITIZENS THAT PERFORM A PUBLIC DUTY [Оксана Пономаренко, ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОГРОЗУ АБО НАСИЛЬСТВО ЩОДО СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЧИ ГРОМАДЯНИНА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК] 183-188

Viktoriia Bass, ADMINISTRATIVE LEGAL SUPPORT FOR ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE HOUSING RIGHTS OF CITIZENS, HOUSING AND COMMUNAL SERVICES AND PUBLIC SERVICES IN THE PERIOD FROM THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY UNTIL NOW [Вікторія Басс, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ У ПЕРІОД ІЗ ПОЧАТКУ ХХ СТ. ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС] 189-195

Hanna Haidu, TRANSFORMATION OF FORMS OF THE RIGHT TO OPPOSITION IN MODERN CONDITIONS [Ганна Гайду, ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРОТИВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ] 196-202

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Oleksii Kokoriev, STAGNATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN LITHUANIA: CAUSES, MANIFESTATIONS, CONSEQUENCES [Олексій Кокорєв, СТАГНАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ЛИТВІ: ПРИЧИНИ, ПРОЯВИ, НАСЛІДКИ] 203-210

Tetiana Tomashevska, ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF COMPETENT POLITICAL AND GOVERNING ELITE [Тетяна Томашевська, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ] 211-219

Andriі Kliachyn, PROGNOSED FEATURES OF THE CAMPAIGN TO LOCAL COUNCILS IN THE CITIES OF UKRAINE “MORE THAN 90 THOUSAND OF VOTERS” IN THE CONDITIONS OF THE NEW ELECTION CODE: PARTY DIMENSION [Андрій Клячин, ПРОГНОЗОВАНІ ОСОБЛИВОСТІ КАМПАНІЇ ДО МІСЦЕВИХ РАД В МІСТАХ УКРАЇНИ «БІЛЬШЕ 90 ТИСЯЧ ВИБОРЦІВ» В УМОВАХ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ: ПАРТІЙНИЙ ВИМІР] 220-225

Oleksii Bobrovskyi, IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT SMART TECHNOLOGIES AS A WAY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION [Олексій Бобровський, ЗАПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ] 226-233

Olena Mozhaikina, SELF-ORGANIZATION STRUCTURE OF ACADEMIC ACTIVITIES OF FUTURE LAWYERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS [Олена Можайкіна, САМООРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АКАДЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В ВНЗ] 234-240

Vira Yaroshenko, PECULIARITIES OF THE STUDENT SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE AND IN POLAND: PROSPECTS FOR COOPERATION [Віра Ярошенко, ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ] 241-248

Oleksii Yuldashev, Olena Mikhatulina, Polina Yuldasheva, INNOVATIVE STUDYING IN CONDITIONS OF UNIVERSITY AUTONOMY [Олексій Юлдашев, Олена Міхатуліна, Поліна Юлдашева, ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ] 249-253

MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Nataliia Steblyna, POLITICAL DISCOURSE AND NEWS VALUES PERCEPTION IN DONALD TRUMP’S ERA: HOW UKRAINIAN STUDENTS CREATE NEWS ABOUT US PRESIDENT SPEECH [Наталія Стебліна, ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС І СПРИЙНЯТТЯ НОВИННИХ ЦІННОСТЕЙ В ЕПОХУ ДОНАЛЬДА ТРАМПА: ЯК УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ СТВОРЮЮТЬ НОВИНИ ПРО ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА США] 254-263

Andrii Zhytko, «MODERN POPULISM» AS A PROBLEM FIELD OF MODERN POLITICAL DISCOURSE [Андрій Житко, «СУЧАСНИЙ ПОПУЛІЗМ» ЯК ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ] 264-268

Ivan Novoselskyi, NEW MEDIA AS MODERN TOOLS OF UKRAINIAN POLITICS [Іван Новосельський, НОВІ МЕДІА ЯК МОДЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ] 269-274

Viktoriia Nikytenko, BUSINESS MEDIA IN THE CONTEMPORARY SCIENTIFIC DISCOURSE OF SOCIAL COMMUNICATIONS: PREREQUISITES FOR EMERGENCE AND DEVELOPMENT [Вікторія Нікитенко, ДІЛОВІ МЕДІА В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ] 275-279

Ihor Myslovskyi, DETERMINANTS OF STEREOTYPING OF THE TERRORISM PHENOMENON AMONG JOURNALISTS [Ігор Мисловський, ДЕТЕРМІНАНТИ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ТЕРОРИЗМУ В ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ] 280-291

Tetiana Prystupenko, PROFESSIONAL STANDARDS OF JOURNALISTS AS A CATEGORY OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF MEDIA IN THE CIVIL SOCIETY [Тетяна Приступенко, ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ЖУРНАЛІСТІВ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДІЙ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ] 292-298

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Halyna Kret, REGULATORY FIXING OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR FORMATION OF RELIABLE EVIDENCES IN THE CRIMINAL PROCEDURAL CODE OF UKRAINE [Галина Крет, НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ДОСТОВІРНИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ] 299-304

Mohammed Fahad Aljeday Alsubaie, REVIEW OF THE SAUDI ANTI-SEXUAL HARASSMENT LAW: EVOLUTION AND CHALLENGES [Мохаммед Фахад Альджедай Алсубайе, ОГЛЯД САУДІВСЬКОГО ЗАКОНУ ПРОТИ СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ВИКЛИКИ] 305-321

Diana Nazarenko, LOCAL RULEMAKING AS A TOOL FOR THE FORMATION OF THE ADVOCACY SYSTEM [Діана Назаренко, ЛОКАЛЬНА НОРМОТВОРЧІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДВОКАСІ] 322-328

Olha Yakymchuk, THE REPRESENTATIVE OF A LEGAL ENTITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE [Ольга Якимчук, ОСОБА ПРЕДСТАВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ] 329-334

Yurii Turianskyi, PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGACY [Юрій Турянський, ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА] 335-340

Liudmyla Shapenko, Olena Khomchenko, IMPLEMENTATION AND COMPLIANCE OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN STANDARDS IN THE BRANCHES OF NATIONAL PUBLIC LAW [Людмила Шапенко, Олена Хомченко, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА] 341-345

Arina Lupu, URGENT CASES IN THE CONTEXT OF SEPARATE CATEGORIES OF ADMINISTRATIVE CASES [Аріна Лупу, ТЕРМІНОВІ СПРАВИ В КОНТЕКСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ] 346-351

Maryna Horodetska, ON THE SUBJECT MATTER OF THE ANTI-CORRUPTION BODIES OF CRIMINAL JUSTICE [Марина Городецька, ЩОДО ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА] 352-358

Аlona Chugaievska, THE ISSUE OF THE PROCEDURE FOR THE REPLACEMENT OF THE NON-SERVED PART OF THE SENTENCE WITH A LENIENT PUNISHMENT [Альона Чугаєвська, ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗАМІНИ НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ] 359-365

Olha Zemskova, REGULATED CONDITIONS OF THE CONTRACT OF CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS IN THE CONTEXT OF THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT [Ольга Земскова, ЩОДО НОРМАТИВНО ВИЗНАЧЕНИХ УМОВ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ] 366-372

Comments are closed.