2019, V. 6, Iss. 5

European Political and Law Discourse, 2019, Volume 6, Issue 5

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Amiran Khevtsuriani, COMPLEX ANALYSIS OF RUSSIAN – ARMENIAN STRATEGIC PARTNERSHIP (PART 1) [Аміран Хевцуріані, КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РОСІЙСЬКО-ВІРМЕНСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА (ЧАСТИНА 1)] 6-12

Oleksandr Korenkov, TERRORISM AS A ‘HYBRID METHOD’ IN RUSSIA’S TOOLKIT OF WAGING WAR AGAINST UKRAINE [Олександр Коренков, ТЕРОРИЗМ ЯК “ГІБРИДНИЙ МЕТОД” ВЕДЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ] 13-24

Serhii Savchuk, ANTI-TERRORIST ACTIVITIES OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY CHALLENGES [Cергій Cавчук, АНТИТЕРОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ] 25-31

Andrii Koptev, INTERNATIONAL VEHICLE REGISTRATION EXPERIENCE [Андрій Коптев, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ] 32-36

Yevhen Borysov, DEROGATION IN THE UN INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITIC RIGHTS MECHANISMS [Євген Борисов, ДЕРОГАЦІЯ У МЕХАНІЗМАХ МІЖНАРОДНОГО ПАКТУ ООН ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА] 37-43

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Alla Dakal, CHILD’S RIGHTS IN THE HUMAN RIGHTS SYSTEM AND CHILDREN’S AWARENESS OF THEIR RIGHTS [Алла Дакал, ПРАВА ДИТИНИ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОБІЗНАНІСТЬ ДІТЕЙ В СВОЇХ ПРАВАХ] 44-50

Lidiia Strus, GENDER IDENTITY OF A PERSON [Лідія Струс, ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИ] 51-55

Oksana Shumeiko, CLASSICAL AND NON-CLASSICAL CONCEPTS OF FAMILY IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS [Оксана Шумейко, КЛАСИЧНІ ТА НЕКЛАСИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ] 56-60

Kateryna Nykolyna, LAW AS A TEXT: ANTHROPOLOGICAL-COMMUNICATIVE ASPECT [Катерина НИКОЛИНА, ПРАВО ЯК ТЕКСТ: АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ] 61-67

Mariia Huk, INTERPRETATION OF THE “WOMEN’S ISSUE” IN THE FIRST WORLD WAR BY THE CONTEMPORARY UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY [Марія Гук, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ “ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ” ПІДЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ СУЧАСНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ІСТОРІОГРАФІЄЮ] 68-75

Viktor Martyniuk, NATURAL OBJECTS AS REAL ESTATE OBJECTS [Віктор Мартинюк, ПРИРОДНІ ОБ´ЄКТИ ЯК ОБ´ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ] 76-83

Pavlo Kolomiiets, TERMS OF THE TAX CODE OF UKRAINE: THE LEGACY OF THE PAST AND THE REALITIES OF THE PRESENT [Коломієць Павло, ТЕРМІНИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: СПАДЩИНА МИНУЛОГО ТА РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ] 84-88

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Pavlo Bezugliy, MIGRATION AS A RESULT OF SOCIO-ECONOMIC STATE POLICY [Павло Безуглий, МІГРАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ] 89-101

Oleksandr Ziskin, EU COUNTRIES AS A VALIDATION GROUND FOR THE CONCEPT OF UNCONDITIONAL BASIC INCOME: PILOT PROJECT ANALYSIS AND PROSPECT ASSESSMENT [Олександр Зіскін, КPAЇНИ ЄС ЯК АПРОБАЦІЙНИЙ МАЙДАНЧИК КОНЦЕПЦІЇ БЕЗУМОВНОГО БАЗОВОГО ДОХОДУ: АНАЛІЗ ПІЛОТНИХ ПРОЄКТІВ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ] 102-108

Maryna Kondratenko, THE PROBLEM OF ENSURING QUALITY AND ACCESSIBILITY OF PUBLIC SERVICES IN AMALGAMATED COMMUNITIES IN UKRAINE [Марина Кондратенко, ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І ДОСТУПНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ В УКРАЇНІ] 109-113

Tetiana Hzhybovska, SOCIAL PERCEPTION OF CORRUPTION IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF EMPIRICAL STUDY [Тетяна Гжибовська, СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ] 114-119

Oksana Boiko, PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION IN UKRAINE: FORMATION AND DEVELOPMENT [Оксана Бойко, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК] 120-126

Olha Maksymovych, POLITICAL AND IDEOLOGICAL ORIENTATIONS OF PRECARPATHIAN REGION TEENAGE YOUTH (BASED ON THE SURVEY OF STUDENTS OF IVANO-FRANKIVSK GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS) [Ольга Максимович, ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКОВОЇ МОЛОДІ ПРИКАРПАТТЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)] 127-136

Нanna Smokova, STATE YOUTH POLICY IN UKRAINE: CONCEPTS AND ESSENCE [Ганна Смокова, ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ] 137-142

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Valentyna Babina, POLITICAL ADVERTISING AS A POWERFUL TECHNOLOGY OF THE REALIZATION OF POWER [Бабіна Валентина, ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ПОТУЖНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ] 143-148

Mariia Kopiika, STRATEGY AND PRACTICE OF INFORMATION SECURITY OF THE USA: COMPARATIVE ANALYSIS [Копійка Марія, СТРАТЕГІЯ ТА ПРАКТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ] 149-155

Oleg Sidorenko, LEGAL PROVISION OF PUBLIC AUTHORITIES` INFORMATION ACTIVITIES: PECULIARITIES OF DEVELOPMENT IN MODERN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES [Олег Сидоренко, ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ] 156-161

Volodymyr Ovsianyk, LOCAL SELF-GOVERNMENT COMMUNICATIONS WITH THE PUBLIC IN THE CONDITIONS OF AN EMERGENCY SITUATIONS OF NATURAL DISASTER [Володимир Овсяник, КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ] 162-166

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Hanna Тytko, SUBMISSION OF DELIBERATELY FALSE INFORMATION THROUGH THE PRISM OF VIOLATION OF FINANCIAL CONTROL REQUIREMENTS [Титко Анна, ПОДАННЯ ЗАВІДОМО НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ] 167-174

Mariia Kucherova, SETTLING LAND DISPUTES TROUGH MEDIATION: IN SEARCH OF LEGISLATIVE CONSENSUS [Марія Кучерова, ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ШЛЯХОМ МЕДІАЦІЇ: В ПОШУКУ ЗАКОНОДАВНОГО КОНСЕНСУСУ] 175-181

Sabina Demenko, GROUNDS FOR EMERGENCE OF THE UNJUST ENRICHMENT OBLIGATIONS [Сабіна Деменко, ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ, ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ] 182-186

Lesya Maliuha, DIRECTIONS FOR EMULATING THE EXPERIENCE OF EU MEMBER STATES IN THE OPTIMIZATION OF DOMESTIC SOCIAL LEGISLATION [Леся Малюга, НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ] 187-196

Comments are closed.