2018, V. 5, Iss. 5

Evropský politický a právní diskurz, 2018, Svazek 5, 5 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olena Kuchmii, Oksana Frolova, INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF HYBRID THREATS TO THE INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM [Олена Кучмій, Оксана Фролова, МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ПОЯВИ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ДЛЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ] 6-12

Natalia Bodnar, THE EU-UKRAINE COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: “JUSTICE” DIMENSION [Наталя Боднар, СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ: ВИМІР: «ЮСТИЦІЯ»] 13-19

Ivan Nagornyak, THE EU EASTERN PARTNERSHIP INITIATIVE: PRINCIPLES OF CREATION, DEVELOPMENT AND PROSPECTS FOR CHANGE [Іван Нагорняк, ІНІЦІАТИВА ЄС СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН] 20-27

Serhii Horopakha, REPUBLIC OF CROATIA IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS (1992-2005) [Сергій Горопаха, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (1992-2005)] 28-34

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Natalia Krestovska, HUMAN DIGNITY OF THE CHILD: LEGAL AND MORAL ASPECTS [Наталя Крестовська, ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ ДИТИНИ: МОРАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ] 35-41

Viktor Kushyk, DIGNITY AS THE MAIN DIRECTION FOR COMBINING THE RULE OF LAW AND THE PRINCIPLES OF A SOCIAL STATE [Віктор Кушик, ГІДНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ПОЄДНАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ] 42-45

Valeriia Misheglina, PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATE SYMBOLS IN UKRAINE: THEORETICAL AND CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECT [Валерія Мішегліна, ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 46-52

Liudmyla Yukhtenko, CONCEPT AND TYPES OF DISPUTES RELATING TO PUBLIC-LEGAL RELATIONS: PROBLEMATIC ISSUES OF DEFINITION [Людмила Юхтенко, ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ] 53-59

Bohdan Orlovskiy, THE INSTITUTION OF EXERCISE OF OFFICIAL AUTHORITY: CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION THROUGH THE PRISM OF COMPARATIVE LEGAL APPROACH [Богдан Орловський, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗДІЙСНЕННЯ СЛУЖБОВИХ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПРИЗМІ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО ПІДХОДУ] 60-65

Ihor Kravtsov, CONCEPT AND MAIN TYPES OF UNDERSTANDING OF LAW [Ігор Кравцов, ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОРОЗУМІННЯ] 66-71

Anastasiia Vashchenko, CIVIL SOCIETY AND PUBLIC SPHERE: CONTENT OF THEORETICAL REVIEW [Анастасія Ващенко, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПУБЛІЧНА СФЕРА: КОНТУРИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОГЛЯДУ] 72-79

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Yuliia Tkachuk, MIGRATION PROCESS AND CROSS-BORDER MIGRATION IN UKRAINE [Юлія Ткачук, МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ТРАНЗИТНА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ] 80-84

Hanna Melehanych, INFLUENCE OF INTERNAL MIGRATION ON THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE [Ганна Мелеганич, ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ] 85-90

Olha Maksymovych, IDENTITY AND VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS OF EAST-CENTRAL EUROPE BORDERLANDS AREA (BASED ON THE INTERNATIONAL SURVEY RESULTS) [Ольга Максимович, ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКОВОЇ МОЛОДІ ПРИКОРДОННЯ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІЖНАРОДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)] 91-100

Nadia Babarykina, CIVIL ACTIVITY AND ITS IMPACT ON THE DECENTRALIZATION PROCESS [Надія Бабарикіна, ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ] 101-106

Maryna Shevchenko, CULTURAL FACTOR OF DEMOCRATIZATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY [Марина Шевченко, КУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА] 107-112

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Yulia Tverdokhlib, RUSSIAN PSYCHOLOGICAL OPERATIONS IN THE WAR IN UKRAINE [Юлія Твердохліб, ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ] 113-118

Yuliana Bokoch, PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF PUBLIC-POLITICAL COMMUNICATIONS IN MODERN SOCIETY [Юліана Бокоч, ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ] 119-124

Оlena Porpulit, INDIVIDUAL AND SOCIAL REGISTERS OF TIME MEASUREMENT IN MEDIA SPACE  [Олена Порпуліт, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РЕГІСТРИ ЧАСОВОГО ВИМІРУ МЕДІАПРОСТОРУ] 125-130

Hanna Renska, ISSUES OF THE СREATION AND FUNCTIONING OF STUDENT RADIO STATIONS IN UKRAINE [Ганна Ренська, ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ] 131-137

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oxana Grabovska, REFORM OF LEGISLATIVE REGULATION IN THE FIELD OF CIVIL PROCEDURAL PROOF [Оксана Грабовська, РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ] 138-143

Andrii Mota, LATENCY OF ADMINISTRATIVE MIGRATION DELICTS, THE COUNTERACTION OF WHICH FALLS WITHIN THE COMPETENCE OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE [Андрій Мота, ЛАТЕНТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ МІГРАЦІЙНИХ ДЕЛІКТІВ, ПРОТИДІЮ ЯКИМ ВІДНЕСЕНО ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ] 144-152

Komentáře jsou uzavřeny.