2018, V. 5, Iss. 5

Political and Law Discourse, 2018, Volume 5, Issue 5 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olena Kuchmii, Oksana Frolova, INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF HYBRID THREATS TO THE INTERNATIONAL SECURITY SYSTEM [Олена Кучмій, Оксана Фролова, МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ПОЯВИ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ ДЛЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ] 6-12

Natalia Bodnar, THE EU-UKRAINE COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: “JUSTICE” DIMENSION [Наталя Боднар, СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ: ВИМІР: «ЮСТИЦІЯ»] 13-19

Ivan Nagornyak, THE EU EASTERN PARTNERSHIP INITIATIVE: PRINCIPLES OF CREATION, DEVELOPMENT AND PROSPECTS FOR CHANGE [Іван Нагорняк, ІНІЦІАТИВА ЄС СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН] 20-27

Serhii Horopakha, REPUBLIC OF CROATIA IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS (1992-2005) [Сергій Горопаха, РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (1992-2005)] 28-34

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Natalia Krestovska, HUMAN DIGNITY OF THE CHILD: LEGAL AND MORAL ASPECTS [Наталя Крестовська, ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ ДИТИНИ: МОРАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ] 35-41

Viktor Kushyk, DIGNITY AS THE MAIN DIRECTION FOR COMBINING THE RULE OF LAW AND THE PRINCIPLES OF A SOCIAL STATE [Віктор Кушик, ГІДНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ПОЄДНАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ] 42-45

Valeriia Misheglina, PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATE SYMBOLS IN UKRAINE: THEORETICAL AND CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECT [Валерія Мішегліна, ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 46-52

Liudmyla Yukhtenko, CONCEPT AND TYPES OF DISPUTES RELATING TO PUBLIC-LEGAL RELATIONS: PROBLEMATIC ISSUES OF DEFINITION [Людмила Юхтенко, ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СПОРІВ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ] 53-59

Bohdan Orlovskiy, THE INSTITUTION OF EXERCISE OF OFFICIAL AUTHORITY: CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION THROUGH THE PRISM OF COMPARATIVE LEGAL APPROACH [Богдан Орловський, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗДІЙСНЕННЯ СЛУЖБОВИХ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПРИЗМІ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО ПІДХОДУ] 60-65

Ihor Kravtsov, CONCEPT AND MAIN TYPES OF UNDERSTANDING OF LAW [Ігор Кравцов, ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОРОЗУМІННЯ] 66-71

Anastasiia Vashchenko, CIVIL SOCIETY AND PUBLIC SPHERE: CONTENT OF THEORETICAL REVIEW [Анастасія Ващенко, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПУБЛІЧНА СФЕРА: КОНТУРИ ТЕОРЕТИЧНОГО ОГЛЯДУ] 72-79

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Yuliia Tkachuk, MIGRATION PROCESS AND CROSS-BORDER MIGRATION IN UKRAINE [Юлія Ткачук, МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ТРАНЗИТНА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ] 80-84

Hanna Melehanych, INFLUENCE OF INTERNAL MIGRATION ON THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE [Ганна Мелеганич, ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ] 85-90

Olha Maksymovych, IDENTITY AND VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS OF EAST-CENTRAL EUROPE BORDERLANDS AREA (BASED ON THE INTERNATIONAL SURVEY RESULTS) [Ольга Максимович, ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКОВОЇ МОЛОДІ ПРИКОРДОННЯ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МІЖНАРОДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)] 91-100

Nadia Babarykina, CIVIL ACTIVITY AND ITS IMPACT ON THE DECENTRALIZATION PROCESS [Надія Бабарикіна, ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ] 101-106

Maryna Shevchenko, CULTURAL FACTOR OF DEMOCRATIZATION AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY [Марина Шевченко, КУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА] 107-112

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Yulia Tverdokhlib, RUSSIAN PSYCHOLOGICAL OPERATIONS IN THE WAR IN UKRAINE [Юлія Твердохліб, ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ] 113-118

Yuliana Bokoch, PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF PUBLIC-POLITICAL COMMUNICATIONS IN MODERN SOCIETY [Юліана Бокоч, ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ] 119-124

Оlena Porpulit, INDIVIDUAL AND SOCIAL REGISTERS OF TIME MEASUREMENT IN MEDIA SPACE  [Олена Порпуліт, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РЕГІСТРИ ЧАСОВОГО ВИМІРУ МЕДІАПРОСТОРУ] 125-130

Hanna Renska, ISSUES OF THE СREATION AND FUNCTIONING OF STUDENT RADIO STATIONS IN UKRAINE [Ганна Ренська, ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ РАДІОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ] 131-137

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oxana Grabovska, REFORM OF LEGISLATIVE REGULATION IN THE FIELD OF CIVIL PROCEDURAL PROOF [Оксана Грабовська, РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ] 138-143

Andrii Mota, LATENCY OF ADMINISTRATIVE MIGRATION DELICTS, THE COUNTERACTION OF WHICH FALLS WITHIN THE COMPETENCE OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE [Андрій Мота, ЛАТЕНТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ МІГРАЦІЙНИХ ДЕЛІКТІВ, ПРОТИДІЮ ЯКИМ ВІДНЕСЕНО ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ] 144-152

Comments are closed.