2018, V. 5, Iss. 4

Political and Law Discourse, 2018, Volume 5, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Amiran Khevtsuriani, THE KARABAKH CONFLICT – YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW [Аміран Хевцуріані, КАРАБАХСЬКИЙ КОНФЛІКТ – ВЧОРА, СЬОГОДНІ ТА ЗАВТРА] 6-10

Vitalii Gutnyk, SEPARATE ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ROME STATUTE OF THE ICC IN THE LEGAL ORDER OF UKRAINE [Віталій Гутник, ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МКС У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ] 11-17

Sven Krüger, THE METHODOLOGY OF THE ICJ [Свен Крюгер, МЕТОДОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН] 18-24

Oleksii Malovatskyi, INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS: RELEVANT THEORETICAL AND DOCTRINAL APPROACHES TO DEFINITION AND UNDERSTANDING [Олексій Маловацький, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА МІЖНАРОДНІ НЕПРАВОМІРНІ АКТИ: АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИКО-ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ] 25-46

Аndrіi Kulko, INTERNATIONAL LEGAL MECHANISMS OF THE USE AND PROTECTION OF TRANSBOUNDARY GROUNDWATERS IN AFRICAN REGION [Андрій Кулько, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ТРАНСКОРДОННИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД АФРИКАНСЬКОГО РЕГІОНУ]47-53

Bohdan Strilets, LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION [Богдан Стрілець, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ] 54-59

Igor Bykov, UKRAINIAN CUSTOMS LEGISLATION APPROXIMATION TO EU STANDARDS: CURRENT ISSUES OF THE CONCEPT [Ігор Биков, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАБЛИЖЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС] 60-67

Roman Panchuk, EVOLUTION OF THE INTEGRATION UNIONS OF BALTIC-BLACK SEA SPACE: INTERESTS OF UKRAINE [Роман Панчук, ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО ПРОСТОРУ: ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ] 68-72

Olena Slobodianyk, EXTERNAL POLITICAL COMMUNICATIONS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS: INTERCULTURAL CONTEXT [Олена Слободяник, ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ] 73-80

Tatyana Holdenberg, THE PECULIARITIES OF MEMBERSHIP CESSATION IN THE WORLD HEALTH ORGANIZATION [Тетяна Гольденберг, ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ВСЕСВІТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я] 81-85

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Oleg Pavlyshyn, HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE CONCEPTS ABOUT THE LANGUAGE OF LAW IN WESTERN PHILOSOPHY AND SEMIOTICS OF LAW [Олег Павлишин, ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО МОВУ ПРАВА В ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТА СЕМІОТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ] 86-92

Nataliia Shelever, ETHICAL BASIS OF THE ACTIVITY OF JUDGES IN UKRAINE [Наталія Шелевер, ЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ] 93-99

Pavlo Kolomiiets, COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF TAX SYSTEMS UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES [Павло Коломієць, ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН] 100-104

Hanna Haidu, CONSTITUTIONAL FORMS TO IMPLEMENT PEOPLE’S WILL THROUGH REFERENDUM AND ELECTION PROCESS [Ганна Гайду, КОНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ТА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС] 105-113

Eduard Ganulyak, DISPOSITIVE METHOD IN CRIMINAL POLICY [Едуард Гануляк, ДИСПОЗИТИВНИЙ МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ] 114-117

Vlada Mazurenko, P.E. KAZANSKYI INTERNATIONAL LEGAL VIEWS ON THE INTERNATIONAL RIVER LAW [Влада Мазуренко, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ П.Є. КАЗАНСЬКОГО НА МІЖНАРОДНЕ РІЧКОВЕ ПРАВО] 118-124

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Liliіа Khorishko, TECHNOLOGICAL ASPECT OF THE FORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM’S MODERNIZATION PROJECT [Лілія Хорішко, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ] 125-130

Iryna Zastava, DEMOCRATIZATION OF SOCIETY: ESSENCE AND FEATURES OF REALIZATION IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION [Ірина Застава, ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАІЙНИХ ПРОЦЕСІВ] 131-135

Oleksandr Bezruk, MOBILITY PROCESSES IN THE CONTEXT OF ACTUAL PROBLEMS OF THE GLOBAL POLICY [Олександр Безрук, ПРОЦЕСИ МОБІЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ] 136-141

Dinara Loktionova, “PUBLIC BUDGET” PROGRAM AS A TOOL OF LOCAL POLICY [Дінара Локтіонова, ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ” ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЬКОЇ ПОЛІТИКИ] 142-149

Liliia Bilukha, FINANCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF A CAPABLE TERRITORIAL COMMUNITY AS A GUARANTEE OF EFFECTIVE DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE [Лілія Білуха, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СПРОМОЖНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ] 150-155

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Оlena Porpulit, TERRITORIAL STATUS OF MEDIA SPACE: GLOBALISM, LOCALITY, GLOCALIZATION, REGULATORY LAW REGIMENTATION [Олена Порпуліт, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СТАТУС МЕДІАПРОСТОРУ: ГЛОБАЛЬНІСТЬ, ЛОКАЛЬНІСТЬ, ГЛОКАЛЬНІСТЬ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ] 156-162

Vitalii Tereshchuk, POLITICAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN BROADCASTING IN FRANCE [Віталій Терещук, ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНОМОВЛЕННЯ У ФРАНЦІЇ] 163-169

Yana Matchuk, DIGITAL DIPLOMACY OF UKRAINE AS A FOREIGN AFFAIRS INFLUENCE FACTOR [Яна Матчук, ЦИФРОВА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ] 170-176

Mykhailo Pervushyn, INTERACTION AND CONFRONTATION BETWEEN DIGITAL DIASPORAS AND AUTHORITARIAN STATES [Михайло Первушин, ВЗАЄМОДІЯ ТА КОНФРОНТАЦІЯ МІЖ ЦИФРОВИМИ ДІАСПОРАМИ ТА АВТОРИТАРНИМИ ДЕРЖАВАМИ] 177-181

Kristina Nazarenko, VERIFICATION OF USER-GENERATED CONTENT BY INTERNET-MEDIA EDITOR [Крістіна Назаренко, ВЕРИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО КОНТЕНТУ РЕДАКТОРОМ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА] 182-188

Olena Zalievska, DEVELOPMENT OF INTERNAL COMMUNICATIONS WITH THE HELP OF THE CORPORATE EDITION AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON THE IMAGE AND ACTIVITY OF THE COMPANY [Олена Залєвська, РОЗВИТОК ВНУТРІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КОРПОРАТИВНОГО ВИДАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ІМІДЖ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ] 189-196

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Roman Truba, PRESENT CONDITION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATIONS IN UKRAINE [Роман Труба, СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ] 197-204

Dmytro Yagunov, THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF PROBATION IN UKRAINE: THE ISSUES OF PHILOSOPHY, GOALS AND INDICATORS [Дмитро Ягунов, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЦІЛЕЙ ТА ПОКАЗНИКІВ] 205-215

Fedir Venislavskyi, JUDICIAL POWER AS A GUARANTEE OF UKRAINE’S CONSTITUTIONAL SYSTEM STABILITY [Федір Веніславський, СУДОВА ВЛАДА ЯК ГАРАНТІЯ СТАБІЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ] 216-223

Dmytro Kuleshov, SOCIAL AND LEGAL ORIGINS OF THE IDEA ABOUT JUDICIARY INDEPENDENCE [Дмитро Кулешов, СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВИТОКИ ІДЕЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ] 224-230

Olha Nastina, FEATURES OF APPLICATION OF EUROPEAN PRACTICE OF LANDOWNERS’ RIGHTS PROTECTION IN UKRAINIAN LAW [Ольга Настіна, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ] 231-237

Oleksandr Dolzhenkov, INTRODUCTION OF THE TAX ON WITHDRAWN CAPITAL IN UKRAINE [Олександр Долженков, ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ] 238-242

Comments are closed.