2018, V. 5, Iss. 1

Evropský politický a právní diskurz, 2018, Svazek 5, 1 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Borys Babin, LEGAL FRAMEWORK OF INTERNATIONAL COMPETENCE AND ACTIVITIES OF THE MISSION OF THE PRESIDENT OF UKRAINE IN THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA [Борис Бабін, ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІСІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ] 7-13

Iryna Krupenya, THE CRISIS OF THE ROHINGYA AS A MUSLIM MINORITY IN MYANMAR AND ASEAN’S RESPONSE TO THE ROHINGYA REFUGEES [Ірина Крупеня, КРИЗА БІЖЕНЦІВ РОХІНДЖА, ЯК МУСУЛЬМАНСЬКОЇ МЕНШИНИ М’ЯНМИ, ТА РЕАКЦІЯ АСЕАН НА ЦЮ ПРОБЛЕМУ] 14-19

Yuliia Anosova, PECULIARITIES OF JURISDICTION BY THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OVER THE CRIME OF GENOCIDE BASED ON THE ARTICLE 9 OF THE GENOCIDE CONVENTION [Юлія Аносова, ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕНЯ ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНИМ СУДОМ ООН ЩОДО ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ НА ПІДСТАВІ СТАТТІ 9 КОНВЕНЦІЇ ПРО ГЕНОЦИД] 20-35

Vasyl Ostapiak, US, EU, AND CHINA STRATEGIC PARTNERSHIPS (STRATEGIC MEASUREMENT) [Василь Остап’як, СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО США, ЄС ТА КИТАЮ (СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР)] 36-40

Amiran Khevtsuriani, FOREIGN POLICY CONCEPTS OF RUSSIA [Аміран Хевцуріані, ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОСІЇ] 41-48

Vlada Popazoglo, SOUTH CAUCASUS AS THE REGION OF INFORMAL INSTITUTIONALIZATION OF POLITICS [Влада Попазогло, ПІВДЕННИЙ КАВКАЗ ЯК РЕГІОН НЕФОРМАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ] 49-54

Yuliya Senyuk, THE CULTURES OF ANARCHY OF THE INTERNATIONAL SYSTEM AND THEIR INFLUENCE ON EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES [Юлія Сенюк, КУЛЬТУРИ АНАРХІЇ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ] 55-59

Vira Yavir, DISINTEGRATION AND INTEGRATION OF KOREA: PECULIARITIES OF NORTH AND SOUTH KOREAN SCIENTIFIC REFLECTION [Віра Явір, ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ І ІНТЕГРАЦІЯ КОРЕЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПІВНІЧНО- ТА ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ] 60-66

Olha Mikichurova, HISTORICAL PRECONDITIONS OF FORMING THE PRINCIPLE OF MUTUAL BENEFIT IN INTERNATIONAL ECONOMIC LAW [Ольга Мікічурова, ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЗАЄМНОЇ ВИГОДИ В МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРАВІ] 67-78

Olesia Kryvetska, CONSOLIDATION OF PARALLEL PROCEEDINGS IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION [Олеся Кривецька, ОБ’ЄДНАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ] 79-84

Michael Siman, LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGLEMENTATION DE RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES ET DES QUALIFICATIONS AVANT LA DIRECTIVE DE RECONNAISSANCE N° 2005/36/CE [Michael Siman, DEVELOPMENT OF THE REGULATION ON DIPLOMAS AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS RECOGNITION BEFORE DIRECTIVE 2005/36/CE ON RECOGNITION] [Михайло Сіман, УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ВИЗНАННЯ ДИПЛОМІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ ДО ПРИЙНЯТТЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ ЄВРОПИ № 2005/36/CE ПРО ВИЗНАННЯ] 85-92

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Olha Novytska, USE OF THE NEW TECHNOLOGIES BY TERRORIST GROUPS AS A NEW CHALLENGE FOR NATIONAL SECURITY CONCEPTS [Ольга Новицька, ВИКОРИСТАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМИ ГРУПАМИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ – НОВИЙ ВИКЛИК НАЦІОНАЛЬНИМ КОНЦЕПЦІЯМ БЕЗПЕКИ] 93-100

Raisa Orsaeva, CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TERRORISM AND EXTREMISM [Раїса Орсаєва, КРИМІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРОРИЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ] 101-104

Iryna Vorchakova, LOBBYING IN POLITICS: THE ESSENCE OF THE PHENOMENON AND MEANS OF ITS IMPLEMENTATION [Ірина Ворчакова, ЛОБІЗМ В ПОЛІТИЦІ: СУТНІСТЬ ЯВИЩА ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ] 105-110

Sviatoslav Chabur, CONCEPT, ROLE AND LOBBY METHODS IN LAWMAKING PROCESS [Святослав Чабур, ПОНЯТТЯ, РОЛЬ ТА МЕТОДИ ЛОБІЗМУ У ПРАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ] 111-116

Dmytro Yagunov, THE CRISIS IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF UKRAINE: AN ATTEMPT OF SYSTEM ANALYSIS [Дмитро Ягунов, КРИЗА В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СПРОБА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ] 117-124

Serhii Dudar, REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF THE ETHNO-NATIONAL POLICY OF UKRAINE [Сергій Дудар, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ] 125-130

Olena Mozhaikina, MEDIATION IN EXECUTIVE PROCEEDINGS [Олена Можайкіна, МЕДІАЦІЯ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ] 131-136

Katerina Slyadneva, NON-MANDATORY PRINCIPLES OF A PROSECUTOR’S ACTIVITY: THE CORRELATION OF INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS [Катерина Сляднєва, ДИСПОЗИТИВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА: СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ] 137-142

Іhor Osadchuk, POLITICAL REGIME IN THE GERMAN EMPIRE (1871–1890): A MODEL OF COMPETITIVE AUTHORITARIANISM? [Ігор Осадчук, ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ У НІМЕЦЬКІЙ ІМПЕРІЇ (1871–1890): МОДЕЛЬ ЗМАГАЛЬНОГО АВТОРИТАРИЗМУ?] 143-150

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Boris Filatov, PATRIOTISM AS A FACTOR OF THE RIGHT-LEFT DICHOTOMY IN PARTY SYSTEMS OF CONTEMPORARY PARLIAMENTARY REPUBLICS [Борис Філатов, ПАТРІОТИЗМ ЯК ЧИННИК ПРАВО-ЛІВОЇ ДИХОТОМІЇ У ПАРТІЙНИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ РЕСПУБЛІК] 151-157

Kostiantyn Ishcheikin, CONSULTATIVE MODEL OF PARTICIPATORY BUDGETING IN UKRAINE: BENEFITS AND HINDRANCES [Костянтин Іщейкін, КОНСУЛЬТАЦІЙНА МОДЕЛЬ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ] 158-162

Olena Balatska, THE ROLE OF NON-STATE ACTORS IN MODERN POLITICAL VIOLENCE [Олена Балацька, РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ АКТОРІВ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ НАСИЛЬСТВІ] 163-168

Pavlo Bezuglyi, EVALUATION OF THE CONTEMPORARY EXTENT OF MIGRATION FLOWS IN UKRAINE [Павло Безуглий, ОЦІНКА СУЧАСНИХ МАСШТАБІВ МІГРАЦІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ В УКРАЇНІ] 169-175

Alina Vaiier, TECHNOLOGY OF CREATION OF POLITICAL IMAGE [Aліна Вайєр, ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ] 176-180

Daria Menshakova, THE NUCLEAR STATUS AS AN ELEMENT OF PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN IN 2017 IN FRANCE [Дар’я Меньшакова, ЯДЕРНИЙ СТАТУС ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2017 РОКУ У ФРАНЦІЇ] 181-186

Nataliia Lesko, LEGAL EDUCATION – AN IMPORTANT DIRECTION OF PUBLIC POLICY FOR PROTECTION OF CHILDREN FROM VIOLENCE [Наталія Лесько, ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА] 187-191

CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Larysa Sukharska, DETERMINATION OF INDICATORS FOR ASSESSING THE STATE OF FINANCIAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES [Лариса Сухарська, ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД] 192-200

Natalia Gordienko, THE PROBLEM OF BULLYING AMONG THE PUPILS OF BOARDING SCHOOLS: SOCIOLOGICAL ASPECT [Наталія Гордієнко, ПРОБЛЕМА БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ ІНТЕРНАТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ] 201-209

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Lesia Horodenko, Yevhen Tsymbalenko, Inna Hashchenko, DISBALANCING COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SOCIAL NETWORKS [Леся Городенко, Євген Цимбаленко, Інна Гащенко, СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗБАЛАНСУВАННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ] 210-216

Yevhen Mahda, TRENDS OF POLITICAL COPYWRITING IN THE FRAMEWORK OF HYBRID AGGRESSION [Євген Магда, ТРЕНДИ ПОЛІТИЧНОГО КОПІРАЙТИНГУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ] 217-223

Anatolii Korshun, INTERACTION OF JUSTICE AUTHORITIES AND MASS MEDIA IN UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS [Анатолій Коршун, ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ] 224-229

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Ilya Karakash, LEGAL GUARANTEES OF PROTECTION AND DEFENCE OF RIGHTS TO LAND IN UKRAINE [Ілля Каракаш, ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ] 230-238

Ihor Kudriavtsev, THE WAYS OF IMPROVING LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF NUCLEAR POWER ENGINEERING [Ігор Кудрявцев, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ] 239-245

Sultaniie Musaieva, NORMATIVE-LEGAL PROVISION OF PUBLIC SECURITY AND ORDER IN UKRAINE [Султаніє Мусаєва, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ] 246-251

Sven Krüger, DIE RECHTLICHE BEWERTUNG DER RUFNUMMERNPORTIERUNG BEIM WECHSEL EINES TELEFONANBIETERS [Sven Krüger, THE LEGAL ASSESSMENT IN PORTING A TELEPHONE NUMBER DURING A CHURN] [Свен Крюгер, ЮРИДИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕДУРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРУ ПРИ ЗМІНІ ПРОВАЙДЕРА] 252-263

Larysa Velychko, COMPARATIVE STUDY OF EXPANDING THE SCOPE OF LABOR LAW ON THE LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL ATHLETES’ LABOR [Лариса Величко, КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ] 264-270

Andrii Lohvyn, VIOLATION OF TERMS OF REGISTRATION OF TAX INVOICES: FEATURES OF LEGAL LIABILITY [Андрій Логвин, ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ: ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ] 271-276

Ihor Zahorodnii, CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED TO THE INFLICTION OF BODILY HARM [Ігор Загородній, КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ НАНЕСЕННЯМ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ] 277-281

BOOK REVIEWS

Natalia Yefremova, REVIEW OF THE MONOGRAPH: V. S. KAHNYCH “LEGAL EDUCATION AND SCIENCE IN THE LVIV UNIVERSITY 1661-1939” [Наталя Єфремова, ВІДГУК НА МОНОГРАФІЮ В. С. КАХНИЧА «ЮРИДИЧНА ОСВІТА І НАУКА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 1661-1939 рр.»] 282-284

 

Komentáře jsou uzavřeny.