2017, V. 4, Iss. 6

Evropský politický a právní diskurz, 2017, Svazek 4, 6 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Borys Kormych, THE EUROPEAN CUSTOMS UNION STUDY GROUP: DRAFTING THE EU CUSTOMS LAW [Борис Кормич, ДОСЛІДНИЦЬКА ГРУПА ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИТНОГО СОЮЗУ: РОЗРОБКА МИТНОГО ПРАВА ЄС] 7-13

Iuliia Lokshyna, TRADE REMEDIES REGULATION IN THE EUROPEAN UNION: MAIN CHARACTERISTICS [Юлія Локшина, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ] 14-18

Nataliia Mushak, LEGAL ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE SCHENGEN AREA MEMBER-STATES [Наталія Мушак, ПРАВОВІ ОСНОВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ ШЕНГЕНСЬКОГО ПРОСТОРУ] 19-23

Bogdan Pryimak, THE WEIMAR TRIANGLE AS AN INSTRUMENT OF GERMAN FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF THE EU’S EASTERN ENLARGEMENT [Богдан Приймак, ВЕЙМАРСЬКИЙ ТРИКУТНИК ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД] 24-31

Volodymyr Dalskyi, ENERGY ASPECT OF THE EU’S POLICY TOWARDS SOUTHERN AND EASTERN MEDITERRANEAN STATES [Володимир Дальський, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО ДЕРЖАВ ПІВДЕННОГО І СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я] 32-38

Olga Savytska, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF UKRAINE-EU ASSOCIATION: UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY [Ольга Савицька, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА-ЄС: УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ] 39-44

Varvara Sokolova, BRITISH-UKRAINIAN RELATIONS: EVOLUTION&PERSPECTIVES [Варвара Соколова, БРИТАНО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 45-52

Vitalii Tyrol, EXTRATERRITORIAL JURISDICTION OF STATES PARTIES TO THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS [Віталій Тироль, ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 53-59

Daryna Kyrylko, POLITICAL FOUNDATIONS OF SECURITY COOPERATION BETWEEN THE EU AND AZERBAIJAN [Дарина Кирилко, ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКОВОЇ СПІВПРАЦІ ЄС ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ] 60-65

Valentyna Rzhevskaya, THE INTERNATIONAL LAW ISSUES IN THE ENGLISH RENAISSANCE PLAY ‘EDWARD III’ [Валентина Ржевська, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ РЕНЕСАНСНІЙ П’ЄСІ “ЕДВАРД III”] 66-70

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Lesya Uhryn, STRUCTURAL DIMENSION OF POLITICAL IDENTITY: THEORETICAL ANALYSIS [Леся Угрин, СТРУКТУРНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ] 71-79

Oleg Pavlyshyn, SEMIOTIC APPROACH TO ANALYSIS OF POLITICAL AND LEGAL REALITY: THE DEVELOPMENT OF A NEW PARADIGM [Олег Павлишин, СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ] 80-85

Oleksandra Stebelska, Liubov Ukhach, INTERPRETATION OF THE CATEGORIES “FREEDOM” AND “CONTROL” IN THE MODERN WORLD [Олександра Стебельська, Любов Ухач, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЙ “СВОБОДА” ТА “КОНТРОЛЬ” В СУЧАСНОМУ СВІТІ] 86-93

Olha Antonova, FORMING STRATEGIC COMPETENCE FOR PUBLIC SERVICE: HISTORICAL AND LEGAL PRECONDITIONS [Ольга АНТОНОВА, ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ] 94-99

Larysa Zhdankina, CONTEMPORARY CONCEPTS ON THE UNIFICATION OF CIVIL LAW (DRAFT OF THE COMMON FRAME OF REFERENCE) AND PLACE OF THE INSTITUTION ON TERMINATION OF CIVIL OBLIGATIONS IN THEM [Лариса Жданкіна, СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УНІФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА (КОМІСІЯ ЛАНДО, DRAFT OF COMMON FRAME OF REFERENCE) ТА МІСЦЕ В НИХ ІНСТИТУТУ ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ] 100-106

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Boris Filatov, CIVIL MOVEMENTS AS FACTORS OF THE INSTITUTIONAL IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF POLITICAL PATRIOTISM [Борис Філатов, ГРОМАДСЬКІ РУХИ ЯК ЧИННИКИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПОЛІТИЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ] 107-13

Olena Balatska, POLITICAL AND LEGAL MECHANISMS OF COUNTERING POLITICAL VIOLENCE IN THE CONTEXT OF EVOLUTION OF FORMS OF ARMED FORCES [Олена Балацька, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНОМУ НАСИЛЛЮ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ФОРМ ЗБРОЙНОГО ПРОТИБОРСТВА] 114-120

Oleksandr Khyzhniak, Kateryna Khyzhniak, TRAPS FOR INTERNAL MIGRATION AND COLLECTIVE ACTIONS OF OVERCOMING THEM (IN TERMS OF THE MILITARY CONFLICT IN THE EAST OF UKRAINE, 2014−2017) [Олександр Хижняк, Катерина Хижняк, ПАСТКИ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА КОЛЕКТИВНІ ДІЇ З ЇХ ПОДОЛАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ, 2014-2017)] 121-127

Vira Yavir, THE POLYETHNICITY OF THE STATE AS A FACTOR OF ETHNOPOLITICAL DISINTEGRATION [Віра Явір, ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЯК ФАКТОР ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ] 128-133

Vilena Voronova, TRANSFORMATION AND POLITICAL BRANDING TECHNOLOGIES AS THE MODERN LEADERSHIP INSTRUMENT [Вілена Воронова, ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ПОЛІТИЧНОГО БРЕНДИНГУ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЛІДЕРСТВА] 134-140

Oleksandr Kudriavtsev, E-GOVERNMENT: GLOBAL CITIES EXPERIENCE FOR THE DEVELOPING COUNTRIES [Олександр Кудрявцев, ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ ДЛЯ ДЕРЖАВ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ] 141-147

Ihor Kushnarev, ASIAN STATES IN FIGHT AGAINST POLITICAL CORRUPTON: EXPERIENCE OF REPUBLIC OF SINGAPORE, HONG KONG, CHINA AND POST-SOVIET CENTRAL ASIAN STATES [ Ігор Кушнарьов, КРАЇНИ АЗІЇ У ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ: ДОСВІД СІНГАПУРУ, ГОНКОНГУ, КИТАЮ ТА ПОСТРАДЯНСКИХ ЦЕНТРАЛЬНОАЗІЙСЬКИХ ДЕРЖАВ] 148-155

Evgeny Trofimov, ELECTORAL “VERTICAL” AND POLITICAL PROCESS IN MODERN RUSSIA [Євгеній Трофімов, ВИБОРЧА «ВЕРТИКАЛЬ» І ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В СУЧАСНІЙ РОСІЇ] 156-162

CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Liudmyla Afanasieva, Iryna Bukrieieva, INTERCULTURALITY AS SOCIOCULTURAL CAPITAL OF THE CITY: SOURCES, ESSENCE AND PERSPECTIVES [Людмила Афанасьєва, Ірина Букрєєва, ІНТЕРКУЛЬТУРНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КАПІТАЛ МІСТА: ВИТОКИ, СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 163-169

Andrii Kutsyk, FEATURES OF INTERNATIONALIZATION OF THE INTERNET-ENVIRONMENT IN UKRAINIAN AND POLISH SOCIO-CULTURAL SPACE [Андрій Куцик, ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНСЬКОМУ І ПОЛЬСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ] 170-174

Natalia Glebova, INTERSUBJECTIVE INTENTIONS OF SOCIAL COMPETENCE’S DEVELOPMENT OF REPRESENTATIVES OF PROFESSIONAL GROUPS IN THE FIELD OF WATER TRANSPORT [Наталя Глебова, ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІ ІНТЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП ГАЛУЗІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ] 175-180

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Alla Bashuk, GOVERNMENT-AUTHORITIES COMMUNICATIONS IN THE SCOPE OF MODERN INFORMATION WARS [Алла Башук, ДЕРЖАВНО-ВЛАДНІ КОМУНІКАЦІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЄН] 181-191

Оlena Porpulit, «TEMPORARY POVERTY» AS A LEADING FEATURE OF THE WOMEN’S TIME OF AN INDIVIDUALIZED SOCIETY (BASED ON CROSS-PLATFORM MESSENGERS «WHATSAPP» AND «VIBER») [Олена Порпуліт, «ЧАСОВА БІДНІСТЬ» ЯК ПРОВІДНА ОЗНАКА ЖІНОЧОГО ЧАСУ В ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРОС–ПЛАТФОРМЕНИХ МЕСЕНДЖЕРІВ «WHATSAPP» І «VIBER»)] 192-198

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Nataliia Kovalko, PUBLIC AND LOCAL SECURITIES AS A FINANCIAL LAW CATEGORY IN THE PRACTICE OF JAPAN AND THE USA [Наталія Ковалко, ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІНАНСОВО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ В ПРАКТИЦІ ЯПОНІЇ ТА США] 199-204

Anastasiia Brachuk, THE TRADE FACILITATION CONCEPT IN THE CUSTOMS LEGISLATION [Анастасія Брачук, КОНЦЕПТ «СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ» У МИТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ] 205-211

Liliia Nesterchuk, CONSTITUENT COMPONENTS OF JUDICIAL POWER ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF UKRAINE AND CURRENT LEGISLATION [Лілія Нестерчук, СКЛАДОВІ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ТА ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ] 212-217

Nataliia Volkova, PROCEDURAL FEATURES OF LITIGATION ON RESTORATION OF PARENTAL RIGHTS (SEPARATE ASPECTS) [Наталія Волкова, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)] 218-223

Inna Yanitskaya, Inna Appalkova, OPTIMIZATION OF INFORMATION EXCHANGE BETWEEN THE UNIFIED INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM “KIDS” AND THE ELECTRONIC JUSTICE SYSTEM IN THE JUDICIAL ESTABLISHMENT OF CUSTODY OVER CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE [Інна Яніцька, Інна Апалькова, ОПТИМІЗАЦІЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЇ МІЖ ЄДИНОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ «ДІТИ» ТА СИСТЕМОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДДЯ ПРИ СУДОВОМУ ВСТАНОВЛЕННІ ОПІКИ (ПІКЛУВАННЯ) НАД ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ] 224-229

Kristina Drogoziuk, ACTIVITY OF SUBJECTS OF EVIDENCE ON DISTRIBUTION OF A BURDEN OF PROOF AT CERTAIN STAGES OF CIVIL PROCESS IN UKRAINE [Крістіна Дрогозюк, ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ РОЗПОДІЛІ ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ НА ОКРЕМИХ СТАДІЯХ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ] 230-236

Oleh Havroniuk, GENERAL OVERVIEW OF THE CIVIL LEGAL MECHANISM OF PROTECTION OF RIGHTS AND INTERESTS OF DATABASES MAKERS ON THE BASIS OF SUI GENERIS RIGHT [Олег Хавронюк, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВИРОБНИКІВ БАЗ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПРАВА SUI GENERIS] 237-245

Vadim Podgorodinsky, HONOR, AUTHORITY AND MORALITY AS A UNIFORM OBJECT OF LEGAL PROTECTION IN UKRAINE’S CRIMINAL CODE [Вадим Підгородинський, ЧЕСТЬ, АВТОРИТЕТ ТА МОРАЛЬНІСТЬ ЯК ОДНОПОРЯДКОВІ ОБ’ЄКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УРАЇНИ] 246-251

Valentyna Kasko, CRIMINALISTIC CLASSIFICATION OF RECIDIVISTS [Валентина Касько, КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЦИДИВІСТІВ] 252-257

Komentáře jsou uzavřeny.