2017, V. 4, Iss. 3

Evropský politický a právní diskurz, 2017, Svazek 4, 3 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Oksana Baskakova, LEGAL BASIS OF THE EU FINANCIAL ASSISTANCE FOR UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY [Оксана Баскакова, ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС УКРАЇНІ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА] 7-16

Nataliya Pipchenko, Taras Moskalenko, TRENDS OF UKRAINE’S DIGITAL DIPLOMACY [Наталія Піпченко, Тарас Москаленко, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ] 17-22

Kateryna Andrushchenko, APPLICATION OF “MARGIN OF APPRECIATION” CONCEPT TO THE ARTICLE 15 OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS [Катерина Андрущенко, ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ “MARGIN OF APPRECIATION” ЩОДО СТАТТІ 15 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД] 23-29

Tetiana Kivalova, Nataliia Hendel, DOCTRINAL RESEARCH IN THE FIELD OF INTERNATIONAL HEALTHCARE LAW [Тетяна Ківалова, Наталія Хендель, ДОКТРИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я] 30-39

Ievgeniia Blazhevska, THEORETICAL AND CONCEPTUAL APPROACHES TO STUDY OF THE CONTEMPORARY MIGRATION PROCESS [Євгенія Блажевська, ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ] 40-44

Vasyl Ostapiak, “BALANCING” STRATEGIC PARTNERSHIP OF POST-SOVIET COUNTRIES [Василь Остап’як, «БАЛАНСУЮЧЕ» СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН] 45-49

Gadir Rovshan oglu Khalilov THE CONCEPT AND DIRECTION OF THE RIGHT OF NATIONS TO SELF-DETERMINATION [Гадір Ровшан-огли Халілов, КОНЦЕПЦІЯ І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРАВА НАЦІЙ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ] 50-55

Oksana Zvizdai, THE PROBLEMS OF REGIONALIZATION IN EASTERN AND WESTERN EUROPE [Оксана Звіздай, ПРОБЛЕМАТИКА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ] 56-62

Varvara Sokolova, BRITISH-AMERICAN RELATIONS UNDER THE PREMIERSHIP OF THERESA MAY AND PRESIDENCY OF DONALD TRUMP [Варвара Соколова, БРИТАНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА ПРЕМ’ЄРСТВА ТЕРЕЗИ МЕЙ ТА ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА] 63-69

Serhii Averianov, THE PHENOMENON OF “ASEAN WAY” AND ITS ROLE IN THE OPERATION OF THE ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS [Сергій Авер’янов, ФЕНОМЕН «ШЛЯХУ АСЕАН» ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ АСОЦІАЦІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ] 70-77

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Anastasiia Kravets, BIOPOLITICAL INTERPRETATION OF THE POLITICAL LEADERSHIP [Анастасія Кравець, БІОПОЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА] 78-82

Oksana Fedorchuk, EVOLUTION OF THE SUBJECT OF POLITICAL SCIENCE: KEY STAGES OF DEVELOPMENT [Оксана Федорчук, ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТА ПОЛІТОЛОГІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ] 83-87

Mher Mantashyan, POLITICAL AND LEGAL BASIS OF POLITICAL STABILITY IN NEW DEMOCRACIES [Мгер Манташян, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У НОВИХ ДЕМОКРАТІЯХ] 88-93

Yelyzaveta Shaniuk, THE GENERAL CHARACTERISTICS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ALTER GLOBALISM [Єлизавета Шанюк, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМУ] 94-97

Vasil Kozma, PERSONAL MEASUREMENT OF UKRAINE’S POLITICAL HISTORY [Василь Козьма, ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ] 98-102

Iryna Kryvtsova, EPISTEMOLOGICAL CATEGORY “SCIENTIFIC AND LEGAL PICTURE OF THE WORLD” (GENERAL CHARACTERISTICS OF BASES OF FUNCTIONING) [Ірина Кривцова, ГНОСЕОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ «НАУКОВО-ПРАВОВА КАРТИНА СВІТУ» (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ)] 103-108

Оleksandr Baranov, Mаriia Dubniak, STRENGTHENING OF THE DIRECT DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL BY IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF INFORMATION INTERACTION [Олександр Баранов, Марія Дубняк, ЗМІЦНЕННЯ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ] 109-117

Volodymyr Reshota, ACTS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE AS SOURCES OF ADMINISTRATIVE LAW IN JUDICIAL ENFORCEMENT [Володимир Решота, АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ У СУДОВОМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ] 118-123

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Kostiantyn Ishcheikin, FACTORS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE DIRECT DEMOCRACY’S INSTRUMENTS [Костянтин Іщейкін, ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ] 124-130

Yevhen Mahda, WOMAN AS A TARGET AND INSTRUMENT IN HYBRID WARFARE [Євген Магда, ЖІНКА ЯК ЦІЛЬ ТА ІНСТРУМЕНТ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ] 131-136

Yuliia Okuniovska, THE “THIRD” SECTOR OF POLAND: KEY PRINCIPLES OF FUNCTIONING [Юлія Окуньовська, «ТРЕТІЙ» СЕКТОР У ПОЛЬЩІ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ] 137-142

Vira Yaroshenko, THE INTERDEPENDENCE OF POLITICAL AND CIVIC RESPONSIBILITY AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRATIC CITIZENSHIP IN UKRAINE [Віра Ярошенко, ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНІ] 143-152

Mariia Popova, CONTEMPORARY FORMS OF SELF-GOVERNMENT: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICE IN UKRAINE [Марія Попова, СУЧАСНІ ФОРМИ САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ] 153-158

Anastasiia Ivanova, FEATURES OF THE FENOMENON OF RADICALISM IN MODERN UKRAINE [Анастасія Іванова, ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ РАДИКАЛІЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 159-163

CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL PROBLEMS

Yaryna Khmil, SOCIOLOGICAL CONCEPTUALISATION OF “INTERNET-CONSCIOUNESS” [Ярина Хміль, СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРНЕТ-СВІДОМІСТЬ»] 164-169

Nataliia Maistruk, CONFLICTOLOGICAL PARADIGM: CLASSICAL AND MODERN INTERPRETATIONS [Наталія Майструк, КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА: КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ] 170-175

Vira Krechetova, POST-TRUTH POLITICS AND THE EXPEDIENCY OF USING DIRECT QUESTIONS IN SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH CIVIL IDENTITY [Віра Кречетова, ПОСТПРАВДИВА ПОЛІТИКА І ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМИХ ПИТАНЬ У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ] 176-184

Nataliia Hordiienko, BOARDING SCHOOLS TEACHERS’ ATTITUDES TO THE PROBLEMS OF BOARDING SCHOOLS REFORM IN UKRAINE (SOCIOLOGICAL ASPECTS) [Наталія Гордієнко, СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ПРОБЛЕМ ЇХНЬОГО РЕФОРМУВАННЯ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)] 185-191

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Olena Porpulit, TRANSFORMATION OF SPATIALLY-TEMPORAL CONTINUUM IN INFORMATIONAL SOCIETY: INTERPRETATION OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES IN WESTERN COMMUNICATION THEORIES [Олена Порпуліт, ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАКТУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ У ЗАХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕОРІЯХ] 192-199

Andrii Kyrychok, THE STUDY OF THE GENERAL NATURE OF CRISIS COMMUNICATION [Андрій Киричок, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИРОДИ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ] 200-205

Yaser Hamza Salman Al Khudiry, PUBLIC SERVICE ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS, SOCIAL MARKETING: THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS [Ясір Хамза Салман Аль Худірі, СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА, ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ] 206-212

Ella Baran, ANIMATION AS THE MEDIA IN SHAPING IDENTITY IN THE ERA OF INFORMATION SOCIETY [Елла Баран, МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ ЯК МЕДІА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА] 213-221

Yasmina Korokhod, INFORMATION WAR AS THE MAIN THREAT TO INFORMATION SECURITY OF THE STATE: CONCEPT, FORMS AND METHODS OF CONDUCTING [Ясміна Короход, ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ОСНОВНА ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ВЕДЕННЯ] 222-227

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Yuliia Shyshka, GENERAL DESCRIPTION OF THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF ADVERTISING ON THE INTERNET [Юлія Шишка, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ] 228-232

Viktor Oliinyk, LEGAL REGULATION OF CIVIL CONTROL OVER JUDICIAL POWER [Віктор Олійник, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ] 233-237

Inna Bolokan, BINDING NORMS AS A SUBJECT OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL NORMS IN THE FORM OF EXECUTION [Інна Болокан, ЗОБОВ’ЯЗУЮЧІ НОРМИ ЯК ПРЕДМЕТ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ФОРМІ ВИКОНАННЯ] 238-244

Taras Shapoval, THE INFLUENCE OF FORMATION OF INTERNATIONAL REGIMES PROTECTING ECONOMIC RIGHTS ON DEFINING VALUATION STANDARDS [Тарас Шаповал, ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ МАЙНА] 245-255

Liliia Nesterchuk, PROTECTION OF UKRAINIAN JUDGES IN CONNECTION WITH PROFESSIONAL DUTIES [Лілія Нестерчук, ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ СУДДІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ] 256-262

Yuliia Mysіuk, THE RIGHT TO EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES [Юлія Мисюк, ПРАВО НА ОСВІТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ] 263-267

Komentáře jsou uzavřeny.