2017, V. 4, Iss. 3

European Political and Law Discourse, 2017, Volume 4, Issue 3 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Oksana Baskakova, LEGAL BASIS OF THE EU FINANCIAL ASSISTANCE FOR UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY [Оксана Баскакова, ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄС УКРАЇНІ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА] 7-16

Nataliya Pipchenko, Taras Moskalenko, TRENDS OF UKRAINE’S DIGITAL DIPLOMACY [Наталія Піпченко, Тарас Москаленко, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ] 17-22

Kateryna Andrushchenko, APPLICATION OF “MARGIN OF APPRECIATION” CONCEPT TO THE ARTICLE 15 OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS [Катерина Андрущенко, ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ “MARGIN OF APPRECIATION” ЩОДО СТАТТІ 15 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД] 23-29

Tetiana Kivalova, Nataliia Hendel, DOCTRINAL RESEARCH IN THE FIELD OF INTERNATIONAL HEALTHCARE LAW [Тетяна Ківалова, Наталія Хендель, ДОКТРИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я] 30-39

Ievgeniia Blazhevska, THEORETICAL AND CONCEPTUAL APPROACHES TO STUDY OF THE CONTEMPORARY MIGRATION PROCESS [Євгенія Блажевська, ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ] 40-44

Vasyl Ostapiak, “BALANCING” STRATEGIC PARTNERSHIP OF POST-SOVIET COUNTRIES [Василь Остап’як, «БАЛАНСУЮЧЕ» СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН] 45-49

Gadir Rovshan oglu Khalilov THE CONCEPT AND DIRECTION OF THE RIGHT OF NATIONS TO SELF-DETERMINATION [Гадір Ровшан-огли Халілов, КОНЦЕПЦІЯ І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРАВА НАЦІЙ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ] 50-55

Oksana Zvizdai, THE PROBLEMS OF REGIONALIZATION IN EASTERN AND WESTERN EUROPE [Оксана Звіздай, ПРОБЛЕМАТИКА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ] 56-62

Varvara Sokolova, BRITISH-AMERICAN RELATIONS UNDER THE PREMIERSHIP OF THERESA MAY AND PRESIDENCY OF DONALD TRUMP [Варвара Соколова, БРИТАНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗА ПРЕМ’ЄРСТВА ТЕРЕЗИ МЕЙ ТА ПРЕЗИДЕНТСТВА ДОНАЛЬДА ТРАМПА] 63-69

Serhii Averianov, THE PHENOMENON OF “ASEAN WAY” AND ITS ROLE IN THE OPERATION OF THE ASSOCIATION OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS [Сергій Авер’янов, ФЕНОМЕН «ШЛЯХУ АСЕАН» ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ АСОЦІАЦІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ] 70-77

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Anastasiia Kravets, BIOPOLITICAL INTERPRETATION OF THE POLITICAL LEADERSHIP [Анастасія Кравець, БІОПОЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА] 78-82

Oksana Fedorchuk, EVOLUTION OF THE SUBJECT OF POLITICAL SCIENCE: KEY STAGES OF DEVELOPMENT [Оксана Федорчук, ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТА ПОЛІТОЛОГІЇ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ] 83-87

Mher Mantashyan, POLITICAL AND LEGAL BASIS OF POLITICAL STABILITY IN NEW DEMOCRACIES [Мгер Манташян, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У НОВИХ ДЕМОКРАТІЯХ] 88-93

Yelyzaveta Shaniuk, THE GENERAL CHARACTERISTICS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE ALTER GLOBALISM [Єлизавета Шанюк, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМУ] 94-97

Vasil Kozma, PERSONAL MEASUREMENT OF UKRAINE’S POLITICAL HISTORY [Василь Козьма, ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ] 98-102

Iryna Kryvtsova, EPISTEMOLOGICAL CATEGORY “SCIENTIFIC AND LEGAL PICTURE OF THE WORLD” (GENERAL CHARACTERISTICS OF BASES OF FUNCTIONING) [Ірина Кривцова, ГНОСЕОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ «НАУКОВО-ПРАВОВА КАРТИНА СВІТУ» (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ)] 103-108

Оleksandr Baranov, Mаriia Dubniak, STRENGTHENING OF THE DIRECT DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL BY IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF INFORMATION INTERACTION [Олександр Баранов, Марія Дубняк, ЗМІЦНЕННЯ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ] 109-117

Volodymyr Reshota, ACTS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE AS SOURCES OF ADMINISTRATIVE LAW IN JUDICIAL ENFORCEMENT [Володимир Решота, АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ У СУДОВОМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ] 118-123

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Kostiantyn Ishcheikin, FACTORS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE DIRECT DEMOCRACY’S INSTRUMENTS [Костянтин Іщейкін, ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ] 124-130

Yevhen Mahda, WOMAN AS A TARGET AND INSTRUMENT IN HYBRID WARFARE [Євген Магда, ЖІНКА ЯК ЦІЛЬ ТА ІНСТРУМЕНТ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ] 131-136

Yuliia Okuniovska, THE “THIRD” SECTOR OF POLAND: KEY PRINCIPLES OF FUNCTIONING [Юлія Окуньовська, «ТРЕТІЙ» СЕКТОР У ПОЛЬЩІ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ] 137-142

Vira Yaroshenko, THE INTERDEPENDENCE OF POLITICAL AND CIVIC RESPONSIBILITY AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRATIC CITIZENSHIP IN UKRAINE [Віра Ярошенко, ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В УКРАЇНІ] 143-152

Mariia Popova, CONTEMPORARY FORMS OF SELF-GOVERNMENT: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICE IN UKRAINE [Марія Попова, СУЧАСНІ ФОРМИ САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ] 153-158

Anastasiia Ivanova, FEATURES OF THE FENOMENON OF RADICALISM IN MODERN UKRAINE [Анастасія Іванова, ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ РАДИКАЛІЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 159-163

CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL PROBLEMS

Yaryna Khmil, SOCIOLOGICAL CONCEPTUALISATION OF “INTERNET-CONSCIOUNESS” [Ярина Хміль, СОЦІОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРНЕТ-СВІДОМІСТЬ»] 164-169

Nataliia Maistruk, CONFLICTOLOGICAL PARADIGM: CLASSICAL AND MODERN INTERPRETATIONS [Наталія Майструк, КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА: КЛАСИЧНІ ТА СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ] 170-175

Vira Krechetova, POST-TRUTH POLITICS AND THE EXPEDIENCY OF USING DIRECT QUESTIONS IN SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH CIVIL IDENTITY [Віра Кречетова, ПОСТПРАВДИВА ПОЛІТИКА І ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМИХ ПИТАНЬ У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ] 176-184

Nataliia Hordiienko, BOARDING SCHOOLS TEACHERS’ ATTITUDES TO THE PROBLEMS OF BOARDING SCHOOLS REFORM IN UKRAINE (SOCIOLOGICAL ASPECTS) [Наталія Гордієнко, СТАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО ПРОБЛЕМ ЇХНЬОГО РЕФОРМУВАННЯ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)] 185-191

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Olena Porpulit, TRANSFORMATION OF SPATIALLY-TEMPORAL CONTINUUM IN INFORMATIONAL SOCIETY: INTERPRETATION OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES IN WESTERN COMMUNICATION THEORIES [Олена Порпуліт, ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАКТУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ У ЗАХІДНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕОРІЯХ] 192-199

Andrii Kyrychok, THE STUDY OF THE GENERAL NATURE OF CRISIS COMMUNICATION [Андрій Киричок, ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИРОДИ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ] 200-205

Yaser Hamza Salman Al Khudiry, PUBLIC SERVICE ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS, SOCIAL MARKETING: THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS [Ясір Хамза Салман Аль Худірі, СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА, ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ] 206-212

Ella Baran, ANIMATION AS THE MEDIA IN SHAPING IDENTITY IN THE ERA OF INFORMATION SOCIETY [Елла Баран, МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ ЯК МЕДІА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА] 213-221

Yasmina Korokhod, INFORMATION WAR AS THE MAIN THREAT TO INFORMATION SECURITY OF THE STATE: CONCEPT, FORMS AND METHODS OF CONDUCTING [Ясміна Короход, ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ОСНОВНА ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ВЕДЕННЯ] 222-227

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Yuliia Shyshka, GENERAL DESCRIPTION OF THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF ADVERTISING ON THE INTERNET [Юлія Шишка, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ] 228-232

Viktor Oliinyk, LEGAL REGULATION OF CIVIL CONTROL OVER JUDICIAL POWER [Віктор Олійник, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ] 233-237

Inna Bolokan, BINDING NORMS AS A SUBJECT OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL NORMS IN THE FORM OF EXECUTION [Інна Болокан, ЗОБОВ’ЯЗУЮЧІ НОРМИ ЯК ПРЕДМЕТ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ФОРМІ ВИКОНАННЯ] 238-244

Taras Shapoval, THE INFLUENCE OF FORMATION OF INTERNATIONAL REGIMES PROTECTING ECONOMIC RIGHTS ON DEFINING VALUATION STANDARDS [Тарас Шаповал, ВПЛИВ ФОРМУВАННЯ РЕЖИМІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ МАЙНА] 245-255

Liliia Nesterchuk, PROTECTION OF UKRAINIAN JUDGES IN CONNECTION WITH PROFESSIONAL DUTIES [Лілія Нестерчук, ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ СУДДІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ] 256-262

Yuliia Mysіuk, THE RIGHT TO EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES [Юлія Мисюк, ПРАВО НА ОСВІТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ] 263-267

Comments are closed.