2016, V. 3, Iss. 4

European Political and Law Discourse, 2016, Volume 3, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Oleksandr Zadorozhnii, REVISITING THE “INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY” OF DPR/LPR [Олександр Задорожній, ПЕРЕГЛЯДАЮЧИ МІЖНАРОДНУ ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ДНР/ЛНР] 7-14

Borys Babin, Anna Prykhodko, LEGAL STATUS OF THE NON-NUMEROUS INDIGENOUS PEOPLES OF CRIMEA IN THE MODERN CONDITIONS [Борис Бабін, Анна Приходько, ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЛОЧИСЕЛЬНИХ КОРІННИХ НАРОДІВ КРИМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ] 15-23

Liliana Tymchenko, THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT “THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION” IN MODERN INTERNATIONAL LAW [Ліліана Тимченко, ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВО НАРОДІВ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ» В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ; ЛИЛИАНА ТИМЧЕНКО, ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ] 24-32

Tymur Korotkyi, INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY IN THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT: OLD PROBLEMS AND NEW TRENDS [Тимур Короткий, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА: СТАРІ ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ] 33-42

Eddy N. Orinda, GENESIS OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN COMBATING EPIDEMICS AND PANDEMICS [Едді Н. Орінда, ГЕНЕЗИС МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В БОРОТЬБІ З ЕПІДЕМІЯМИ ТА ПАНДЕМІЯМИ] 43-47

Yanina Grabova, CONCEPT OF NON-REFOULEMENT AS A PRINCIPLE OF ASYLUM [Яніна Грабова, КОНЦЕПЦІЯ НЕВИСИЛКИ У ЯКОСТІ ПРИНЦИПУ ПРИТУЛКУ] 48-52

Nataliia Mushak, ROLE OF ACQUIS IN THE EU LEGAL ORDER [Наталія Мушак, РОЛЬ ACQUIS У ПРАВОПОРЯДКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 53-57

Olena Mandzyuk, HISTORICAL BACKGROUND OF FORMATION AND USE OF THE TERM “BALTIC STATES” [Олена Мандзюк, ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВЖИВАННЯ ТЕРМІНУ «ДЕРЖАВИ БАЛТІЇ»] 58-62

Svitlana Vnuchko, EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL DIALOGUE: TEORETICAL AND PRACTICAL DIMENSIONS [Світлана Внучко, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ] 63-68

Maryna Kasianova, SOCIALIZATION OF CHILDREN OF UKRAINIAN MIGRANTS IN THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE (THE LATE TWENTIETH – EARLY TWENTY FIRST CENTURIES) [Марина Касьянова, СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)] 69-75

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Yulia Rudenko, COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MODELS FORMING NATIONAL IDENTITY [Юлія Руденко, ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ] 76-82

Svitlana Rostetska, THE PRINCIPLE OF TOLERANCE IN THE ANALYSIS OF THE CONFLICT OF IDENTITY [Світлана Ростецька, ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТІ В АНАЛІЗІ КОНФЛІКТУ ІДЕНТИЧНОСТІ] 83-89

Nataliya Minenkova, LUSTRATION AS A SCIENTIFIC PROBLEM OF MODERN FOREIGN AND DOMESTIC RESEARCH [Наталія Мінєнкова, ЛЮСТРАЦІЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ] 90-97

Liliana Braha, THE CONCEPT AND NATURE OF CRIMINAL ATTITUDE [Ліліана Брага, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ] 98-103

Galina Terela, SUPERVISION OVER OBSERVANCE OF LABOUR LEGISLATION: HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF BILLS OF UNR GOVERNMENT IN EXILE IN THE PERIOD OF REPUBLIC (1921) [Галина Терела, НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ РОБІТНИЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТІВ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ ПЕРІОДУ РАДИ РЕСПУБЛІКИ (1921 р.)] 104-109

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Sergey Stavchenko, MANAGEMENT OF POLITICAL CRISIS VERSUS POLITICAL ANTI-CRISIS MANAGEMENT [Сергій Ставченко, УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНОЮ КРИЗОЮ VERSUS ПОЛІТИЧНИЙ АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ] 110-116

Maksym Voloshyn, TECHNOLOGIES FOR NETWORK ORGANIZATION OF POLITICAL PROTEST OF UKRAINIAN CITIZENS [Максим Волошин, ТЕХНОЛОГІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОТЕСТУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ] 117-121

Viacheslav Dziatkivskyi, IS MORAL AND POLITICAL RESPONSIBILITY POSSIBLE IN UKRAINE? [В’ячеслав Дзятківський, ЧИ МОЖЛИВА МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ?] 122-131

Elena Mezhenskaya, IMPACT OF A COUP: PAST AND PRESENT [Олена Меженська, НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ] 132-137

Iryna Kuptsova, FEMALE REPRESENTATION IN POLITICS: CURRENT TRENDS [Ірина Купцова, ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ ЖІНОК У ПОЛІТИЦІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ] 138-142

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LEGAL DISCOURSE

Anatoliy Kodynets, INFORMATION OBLIGATIONS: THE CONCEPT, FEATURES, PRINCIPLES OF CIVIL-LAW REGULATION [Анатолій Кодинець, ІНФОРМАЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 143-147

Oleh Zaiarnyi, PROVIDING ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROTECTION OF SOCIAL VALUES OPERATING IN INFORMATION SPHERE AS A HIGH PRIORITY OF ADMINISTRATIVE AND TORT POLICY: CONCEPTUAL AND PRACTICAL ASPECTS [Олег Заярний, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ЩО ІСНУЮТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ, ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОЇ ПОЛІТИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ] 148-156

Natalia Novytska, FORMATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF PUBLIC MORALS PROTECTION IN THE INFORMATION SECTOR [Наталія Новицька, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ] 157-161

Yevhen Tsymbalenko, THE “ATOMS INTO BITS” TRANSFORMATION, OR THE MEDIA COMMUNICATIONS DIGITALIZATION [Євген Цимбаленко, ТРАНСФОРМАЦІЯ «АТОМИ В БАЙТИ», АБО ДИГІТАЛІЗАЦІЯ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ] 162-166

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, PRISON REFORM IN UKRAINE: SOME ANALYTICAL NOTES AND RECOMMENDATIONS [Дмитро Ягунов, ПЕНІТЕНЦІАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АНАЛІТИЧНІ НОТАТКИ ТА ДЕЯКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ] 167-184

Oleg Horsunenko, REFORM OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH EU REQUIREMENTS: AN ANALYSIS OF THE FIRST STEPS [Олег Хорсуненко, РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: АНАЛІЗ ПЕРШИХ КРОКІВ] 185-190

Daria Minchenko, LEGAL NATURE OF THE PROCEDURE OF RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN COURTS JUDGEMENTS AND ARBITRATION AWARDS [Дар’я Мінченко, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ТА АРБІТРАЖІВ] 191-195

Roman Vinnichuk, LEGAL MECHANISM TO IMPLEMENT REINSURANCE RELATIONS IN THE ECONOMIC CODE OF UKRAINE [Роман Віннічук, ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ПЕРЕСТРАХУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ] 196-205

Iryna Baliuk, PROCEDURAL STATUS OF PARTICIPANTS OF ECONOMIC LEGAL PROCEEDINGS [Ірина Балюк, ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА] 206-211

Oleksandr Kachura, ADMINISTRATIVE PROCEDURES OF STATE REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES AND SUBJECTS WITHOUT LEGAL ENTITY IN THE CONTEXT OF NEW LAW OF UKRAINE “ABOUT STATE REGISTRATION OF LEGAL ENTITIES AND INDIVIDUALS – ENTREPRENEURS AND PUBLIC FORMATIONS” [Олександр Качура, АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА СУБ’ЄКТІВ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ»] 212-218

Pavlo Latkovskyi, HISTORICAL AND LEGAL CONDITIONS OF BUDGET CONTROL [Павло Латковський, ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УМОВИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ] 219-223

Yaroslav Sydorov, THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS REGARDING LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF AGRARIAN HOLDING COMPANIES IN UKRAINE [Ярослав Сидоров, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ] 224-229

Olena Sanchenko, PECULIARITIES OF LEGAL PROTECTION OF ACTIONISM PERFORMANCES [Олена Санченко, ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИСТАВ У НАПРЯМІ АКЦІОНІЗМУ] 230-234

Oksana Komarnizka, DETERMINATION OF AIM OF SIMULATING SITUATION OF CRIME AS A CONSTITUENT OF ACTIVITY OF PUBLIC PROSECUTOR [Оксана Комарницька, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА] 235-240

Oksana Grabovska, RELEVANCE OF EVIDENCE [Оксана Грабовська, НАЛЕЖНІСТЬ ДОКАЗІВ] 241-246

Olga Kulinich, CRITERIA FOR DETERMINING RECOGNIZABILITY OF PHYSICAL PERSON DEPICTED IN PHOTOGRAPHS AND OTHER ARTISTIC WORKS [Ольга Кулініч, КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ВПІЗНАВАНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЗОБРАЖЕНОЇ НА ФОТОГРАФІЯХ ТА ІНШИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ] 247-252

Kateryna Dubovik, MAIN ASPECTS OF REEDUCATION OF UNDERAGE OFFENDERS [Катерина Дубовик, ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ПЕРЕВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ] 253-258

BOOK REVIEWS

Tymur Korotkyi, REVIEW OF THE MONOGRAPH: OLEKSANDR MEREZHKO, “L.I. PETRAŻYCKI’S PSYCHOLOGICAL SCHOOL OF LAW: SOURCES, CONTENT, INFLUENCE” (ODESA: “FENIKS”, 2016, 524 P.). 259

Comments are closed.