2016, V. 3, Iss. 1

European Political and Law Discourse, 2016, Volume 3, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Liliia Maliarchuk, COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE CONSTITUTIONAL COMPLAINT TO THE POLISH CONSTITUTIONAL COURT [Лілія Малярчук, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАЯВИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ТРИБУНАЛУ ПОЛЬЩІ] 7-15

Nataliia Gerasymchuk, “THE POWERS TO EXTEND THE POWERS” IN THE CONSTITUENT AGREEMENTS OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS: CONTEMPORARY PRACTICE [Наталія Герасимчук, “ПОВНОВАЖЕННЯ НА РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ” В УСТАНОВЧИХ ДОГОВОРАХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ: СУЧАСНА ПРАКТИКА] 16-22

Andrii Melnyk, FREEDOM OF EXPRESSION: EXPERIENCE OF INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM [Андрій Мельник, СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: ДОСВІД МІЖАМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ] 23-29

Albina Basysta, INTERNATIONAL REGULATION OF THE PROTECTION OF PEOPLE WITH DISABILITIES WITHIN RULE-MAKING ACTIVITY OF THE COUNCIL OF EUROPE [Альбіна Басиста, МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В НОРМОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ЄВРОПИ] 30-37

Lesia Katynska, LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC COMMERCE IN INTERNATIONAL LAW [Леся Катинська, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ] 38-42

Oleksandr Chelak, EVOLUTION OF THE REGIONAL POLICY AND ITS INSTRUMENTS IN THE EUROPEAN UNION [Олександр Челак, ЕВОЛЮЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ] 43-47

Alla Trach, UKRAINE’S POLITICAL DEVELOPMENT AND ITS MOVE TOWARDS EU [Алла Трач, ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РУХ В НАПРЯМКУ ЄС] 48-52

Iryna Korobko, THE GENESIS OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF ANIMAL WELFARE [Ірина Коробко, ГЕНЕЗА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ТВАРИН] 53-64

Iryna Krupenia, BLACK FLAG RISING ISIL IN SOUTHEAST ASIA [Ірина Крупеня, ПІДНЯТТЯ ЧОРНОГО ПРАПОРА ІДІЛ НАД ПІВДЕННО-СХІДНОЮ АЗІЄЮ] 65-70

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Оlha Marukhovska-Kartunova, MODERN SCIENTIFIC DISCOURSE ON DEFINITION AND ESSENCE OF ЕTHNOPOLITICAL CONFLICT STUDIES [Ольга Маруховська-Картунова, СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНОСТІ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ] 71-76

Oksana Myronets, THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS TO IMPLEMENT FUNCTIONS OF ADMINISTRATIVE LAW [Оксана Миронець, ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА] 77-82

Khrystyna Yurkevych, PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE REPRESENTATIVE MANDATE: DOMESTIC AND EUROPEAN EXPERIENCE [Христина Юркевич, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО МАНДАТА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД] 83-88

Vitalii Koltsov, RESEARCH OF POLITICAL INSTITUTIONS WITHIN NEOINSTITUTIONAL THEORIES [Віталій Кольцов, ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ В РАМКАХ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТЕОРІЙ] 89-93

Valentyn Sandul, STRUCTURING THE FIELD OF POLITICS: POLITICAL ACTIVITIES, ETHICS, COMMUNICATION [Валентин Сандул, СТРУКТУРУВАННЯ ПОЛЯ ПОЛІТИКИ: ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕТИКА, КОМУНІКАЦІЯ] 94-98

Vadym Pelishenko, PROBLEMATIC FIELD OF CLIENTELISM IN MODERN POLITICAL DISCOURSE [Вадим Пелішенко, ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ КЛІЄНТЕЛІЗМУ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ] 99-105

Oksana Dokash, CONTENT AND POLITICO-CULTURAL FORMS TO IMPLEMENT INTERESTS OF ENTITIES OF POLITICAL LIFE IN TRANSCARPATHIAN UKRAINE (OCTOBER 1944 – JANUARY 1945) [Оксана Докаш, ЗМІСТ ТА ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ (ЖОВТЕНЬ 1944-СІЧЕНЬ 1945 рр.)] 106-112

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Svitlana Vovk, CIVIL WAR AS ILLEGITIMATE MODEL TO CHANGE STATE POWER [Світлана Вовк, ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА ЯК НЕЛЕГІТИМНА МОДЕЛЬ ЗМІНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ] 113-116

Vadym Vorotynskyy, CHANGE OF THE ROLE OF THE INTERNET IN CONFLICT ZONES ON THE EXAMPLE OF SITUATION IN UKRAINE IN 2014 AND 2015 [Вадим Воротинський, ЗМІНА РОЛІ ІНТЕРНЕТУ В ЗОНАХ КОНФЛІКТУ НА ПРИКЛАДІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ 2014-15 рр.] 117-122

Ievgen Bagatskyi, POST-WAR REFORMS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: CHANGING ROLE OF THE OFFICE OF HIGH REPRESENTATIVE [Євген Багацький, ПОВОЄННІ РЕФОРМИ В БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНІ: ЗМІНА РОЛІ ВЕРХОВНОГО ПРЕДСТАВНИКА] 123-129

Ganna Grabina, SUBCULTURE OF POWER IN MODERN UKRAINE: FEATURES OF PRESIDENTS’ VALUE CODE [Ганна Грабіна, СУБКУЛЬТУРА ВЛАДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОГО КОДУ ПРЕЗИДЕНТІВ] 130-135

Viktoriia Timashova, INTERACTION OF POLITICAL SPHERE WITH CREATIVE SPHERES AND OVER-SPHERES OF PUBLIC LIFE [Вікторія Тімашова, ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ З КРЕАТИВНИМИ СФЕРАМИ І НАДСФЕРАМИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ] 136-141

Vira Motrechko, IMPLEMENTATION MECHANISMS OF THE YOUTH POLICY AT THE REGIONAL AND LOCAL LEVELS IN UKRAINE [Віра Мотречко, МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ] 142-147

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LEGAL DISCOURSE

Vitalii Kornieiev, DESIGNING OF COMMUNICATION MEDIA AS POLITICAL AND LEGAL REPRESENTATION OF REALITY: SCHOLARLY VIEW [Віталій Корнеєв, СТВОРЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕДІА ЯК ПОЛІТИЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ: НАУКОВИЙ ПОГЛЯД] 148-153

Nadiia Bilan, ESSENTIAL FEATURES OF SOCIAL COMMUNICATIONS [Надія Білан, ІСТОТНІ ОЗНАКИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ] 154-158

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Sergiy Riznyk, THE REFORM OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN UKRAINE: MODERN STAGE [Сергій Різник, РЕФОРМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП] 159-164

Sergiy Stefanov, SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE PROJECT “ELECTRONIC COURT” DURING ITS IMPLEMENTATION IN THE LEGAL PROCEDURE OF UKRAINE [Сергій Стефанов, ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЕКТУ «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» В ХОДІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В ЮРИДИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ] 165-171

Iryna Lahutina, THE IMPLEMENTATION OF THE LABOUR RIGHTS OF EMPLOYEES IN NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT [Ірина Лагутіна, РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМАХ ЗАЙНЯТОСТІ] 172-177

Olha Kulinich, RESTRICTION OF IMAGE RIGHTS OF INDIVIDUALS, WHICH ARE NOT PUBLIC FIGURES [Ольга Кулініч, ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ВЛАСНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО НЕ Є ПУБЛІЧНИМИ ФІГУРАМИ] 178-185

Ivan Vernydubоv, Svitlana Belikovа, PROSECUTOR AS А CHARGE PARTY: PROBLEMATIC ISSUES OF SUBMISSION AND PROTECTION OF CIVIL ACTIONS [Іван Вернидубов, Світлана Белікова, ПРОКУРОР – СТОРОНА ОБВИНУВАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ] 186-192

Serhii Ilchenko, CURRENT PROBLEMS ASSOCIATED WITH COMBINING MATERIALS OF PRE-TRIAL INVESTIGATION [Сергій Ільченко, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ОБ’ЄДНАННЯМ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ] 193-198

Oleksandr Starenkyi, OBTAINING OF EVIDENCE BY DEFENDER IN PRE-TRIAL INVESTIGATION APPLYING TEMPORARY ACCESS TO OBJECTS AND DOCUMENTS [Олександр Старенький, ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ЗАХИСНИКОМ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ] 199-203

Comments are closed.