2015, V. 2, Iss. 3

European Political and Law Discourse, 2015, Volume 2, Issue 3 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Natalia Sevostianova PROBLEMATIC ASPECTS OF PRACTICAL APPLICATION OF THE MARGIN OF APPRECIATION DOCTRINE IN PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS [Наталія Севостьянова, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ СВОБОДИ РОЗСУДУ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 8-15

Pavlo Bovsunivskyi, INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FEDERALIZATION, DECENTRALIZATION AND FISCAL FEDERALISM FOR UKRAINE: SELECTION OF APPROPRIATE MODEL [Павло Бовсунівський, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ ДЛЯ УКРАЇНИ: ВИБІР ВІРНОЇ МОДЕЛІ] 16-21

Tymur Korotkyi, Nadiia Zubchenko, THE REVISION OF THE UKRAINE’S OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL LAW IN THE SPHERE OF ANIMAL WELFARE AND PROTECTION OF ANIMALS FROM CRUELTY [Тимур Короткий, Надія Зубченко, ПЕРЕГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В СФЕРІ ДОБРОБУТУ ТВАРИН ТА ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ] 22-31

Ivan Yemets, PUBLIC-LEGAL SIGNIFICANCE OF PUBLIC ORDER CLAUSE IN INTERNATIONAL AGREEMENTS ON LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL CASES [Іван Ємець, ПУБЛІЧНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК У МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРАХ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ] 32-36

Tetiana Bereziuk, FEATURES OF IMPLEMENTATION OF QUOTA TRADING MECHANISM FOR EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES IN UKRAINE [Тетяна Березюк, ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ТОРГІВЛІ КВОТАМИ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ] 37-77

Olena Shkrobanets, THE ROLE OF UKRAINIAN THINK TANKS IN SHAPING OF PUBLIC OPINION ON THE EUROPEAN INTEGRATION (ON THE EXAMPLE OF RAZUMKOV CENTRE AND GORSHENIN INSTITUTE) [Олена Шкробанець, РОЛЬ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРУ ІМЕНІ РАЗУМКОВА ТА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА)] 45-51

Ivan Mykhailov, FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR FALSIFICATION OF EXCISE DUTY STAMPS [Іван Михайлов, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФАЛЬШУВАННЯ АКЦИЗНИХ МАРОК] 52-56

Bohdan Orlovskyi, COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE NORMS ABOUT ERROR IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF CONTINENTAL COUNTRIES [Богдан Орловський, ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМ ПРО ПОМИЛКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ КРАЇН] 57-63

Mikhail Kartuzov, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN COMPARISON TO LITIGATION AND OTHER MEANS OF DISPUTE RESOLUTION [Михайло Картузов, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ В ПОРІВНЯННІ З СУДОВИМ ПРОЦЕСОМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ] 64-68

Anna Fastovets, JUDICIAL ACTIVISM AND INTERPRETATION OF LAW: SHOULD THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE RESTRAIN ITSELF? [Анна Фастовець, СУДОВИЙ «АКТИВІЗМ» І ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: ЧИ ВАРТО СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «СТРИМУВАТИ СЕБЕ»?] 69-72

Tetiana Hrabovych, THE PRINCIPLES OF GLOBAL GOVERNANCE AND INTERNATIONAL LEGAL SUPPORT OF ENERGY SECURITY IN EU [Тетяна Грабович, Принципи ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄС] 73-77

Iryna Nerubashchenko, СRОWDSOURСING OPPORTUNITIES FOR REALIZATION OF GLOBAL CIVIL SOCIETY PROJECTS [Ірина Нерубащенко, МОЖЛИВОСТІ КРАУДСОРСИНГУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА] 78-82

Tetyana Tkach, FOREIGN MILITARY FORCES EMPLOYMENT IN HUMANITARIAN OPERATIONS AFTER NATURAL DISASTERS [Тетяна Ткач, ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ В ОПЕРАЦІЯХ З ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНИХ ЛИХ] 83-89

Serhii Skryl, REFORMING OF POLITICAL SYSTEMS IN POLAND, THE CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA AND HUNGARY IN CONDITIONS OF THE EUROPEAN UNION INTEGRATION [Сергій Скриль, РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ, СЛОВАЧЧИНИ ТА УГОРЩИНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 90-93

Valentyna Shamraieva, UKRAINIAN ISSUE IN US FOREIGN POLICY AT THE BEGINNING AND DURING THE SECOND WORLD WAR [Валентина Шамраєва, УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США НА ПОЧАТКУ ТА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ] 94-98

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Borys Babin, CONSTITUTIONAL LEGAL INSTITUTION OF DECENTRALIZATION: GENERALIZATION OF WORLD EXPERIENCE [Борис Бабін, КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ] 99-109

Ilona Klymenko, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A MECHANISM FOR THE E-GOVERNANCE IMPLEMENTATION [Ілона Клименко, ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНІ ПАРТНЕРСТВА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ] 110-114

Volodymyr Tkachenko, A PLACE A AND ROLE OF TERRITORIAL SELF-ORGANIZATION OF POPULATION IN THE SYSTEM OF GOVERNMENTAL AND SELF-GOVERNMENTAL INSTITUTIONS OF MODERN SOCIETY [Володимир Ткаченко, МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА] 115-126

Mariia Miroshnychenko, ON THE ISSUE OF CRITERIA FOR STRUCTURATION OF GENESIS OF LEGAL SYSTEMS [Марія Мірошниченко, ДО ПРОБЛЕМИ КРИТЕРІЇВ СТРУКТУРУВАННЯ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВИХ СИСТЕМ] 127-131

Zoreslav Yudin, DOGMATIC DIMENSION OF LEGAL CONTRACTIVISM [Зореслав Юдін, ДОГМАТИЧНИЙ ВИМІР ПРАВОВОГО КОНТРАКТИВІЗМУ] 132-137

Oleksandr Hordiienko, LOCAL CONCRETIZATION OF LAW [Олександр Гордієнко, ЛОКАЛЬНА КОНКРЕТИЗАЦІЯ ПРАВА] 138-143

Volodymyr Prykhodko, EXPERIENCE OF GLOBALIZATION: TO THE NEW METAPHYSICS OF SPACE (J.DERRIDA AND G.DELEUZE) [Володимир Приходько, ДОСВІД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДО НОВОЇ МЕТАФІЗИКИ ПРОСТОРУ (Ж. ДЕРРІДА І Ж. ДЕЛЬОЗ)] 144-149

Maryna Kostelniuk, THE IDEALS OF CONSERVATISM IN THE PETRO MOHYLA’S CONCEPT OF UKRAINIAN STATEHOOD [Марина Костельнюк, ІДЕАЛИ КОНСЕРВАТИЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПЕТРА МОГИЛИ] 150-155

Nataliia Yuskiv, MINORS AS SUBJECTS OF LAW: ASPECTS OF GENERAL THEORETICAL JURISPRUDENCE [Наталія Юськів, НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВА: АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ] 156-160

Yuliia Trester, SAFETY OF A CHILD AS A BASIS FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL [Юлія Трестер, БЕЗПЕКА ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ] 161-167

Ivan Borodin, Rostyslav Kaliuzhnyi, AN ADMINISTRATIVE SERVICE AS A FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION [Іван Бородін, Ростислав Калюжний, АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА – ФУНКЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ] 168-173

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Yaroslav Katolyk, IMPLEMENTATION OF THE POLISH ELECTORAL SYSTEM ELEMENTS AS FACTOR TO INCREASE EFFICIENCY OF THE UKRAINIAN ELECTORAL SYSTEM [Ярослав Католик, ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ] 174-180

Stelas Aslanov, THE INTERCONNECTION BETWEEN ETHNOPOLITICAL STABILITY AND CHARACTERISTICS OF A POLITICAL SYSTEM [Стелас Асланов, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ] 181-185

Oleksandr Bilousov, PROTEST ACTIONS IN LATE 2013 – EARLY 2014 AS AN ATTEMPT TO DEINSTITUTIONALIZE POST-SOVIET SOCIAL ORDER IN MODERN UKRAINE [Олександр Білоусов, ПРОТЕСТНІ ДІЇ КІНЦЯ 2013 – ПОЧАТКУ 2014 РР. ЯК СПРОБА ДЕІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 186-190

Yulia Kharchenko, COMMUNICATIVE PRACTICES IN THE STRUCTURE OF POLITICAL [Юлія Харченко, КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОГО] 191-196

Tetyana Krasnopolska, GENDER-BALANCED PARTICIPATION IN PUBLIC ADMINISTRATION AS A FACTOR FOR OVERCOMING OF CORRUPTION [Тетяна Краснопольська, ГЕНДЕРНО ЗБАЛАНСОВАНА УЧАСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ] 197-202

Tetiana Cherkashyna, MILESTONES OF DEVELOPMENT OF YOUTH ORGANIZATIONS IN THE KHERSON REGION IN UKRAINE: FROM INCEPTION TO MODERN TIMES [Тетяна Черкашина, ЕТАПИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В УКРАЇНІ: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО СУЧАСНОСТІ] 203-208

Yevheniia Solovykh, PERSONIFICATED IMAGE AS A POLITICAL COMPONENT OF EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT BODY [Євгенія Солових, ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ІМІДЖ ЯК ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ДІЄВОСТІ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ] 209-213

Petro Oleshchuk, UNCONVENTIONAL TOOLS OF POLITICAL MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION IN THE INTERNET [Петро Олещук, НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ] 214-220

Isa Zeinalov, Nina Narykova, STATE AGRARIAN POLICY AND ITS INTERCONNECTION WITH NATIONAL SECURITY [Іса Зєйналов, Ніна Нарикова, ДЕРЖАВНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ] 221-224

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Nataliia Kovalko, Alona Kazantseva, LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE SPHERE OF MUNICIPAL HEAT ENERGY OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS [Наталія Ковалко, Альона Казанцева, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 225-229

Oleksandr Bukhanevych, THE CONCEPT OF «ADMINISTRATIVE SERVICES» IN THE CONTEXT OF ADMINISTRATIVE REFORM IN UKRAINE [Олександр Буханевич, ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА» В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ] 230-234

Anna Bitsai, FEATURES OF PARTICIPATION OF AN ADVOCATE IN MEDIATION IN CIVIL AND ECONOMIC CASES AS A REPRESENTATIVE OF A PRINCIPAL [Анна Біцай, ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ АДВОКАТА В МЕДІАЦІЇ В ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ ЯК ПРЕДСТАВНИКА ДОВІРИТЕЛЯ] 235-240

Tetiana Kovalenko, DEFECTS OF NORMATIVE LEGAL ACTS OF UKRAINIAN LAND LEGISLATION [Тетяна Коваленко, ДЕФЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ] 241-245

Mariia Shcherbyna, ISSUES OF SUPERFICIES SOLO CEDIT PRINCIPLE IMPLEMENTATION [Марія Щербина, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ, ЯКІ НА НІЙ РОЗТАШОВАНІ] 246-249

Ivan Kalaur, THE LEGAL COMPONENT IN A MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF LEASE RELATIONS [Іван Калаур, НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НАЙМУ (ОРЕНДИ)] 250-254

Svitlana Synenko, LEGAL REGULATION OF SUSPENSION FROM WORK OF TRANSPORT WORKERS [Світлана Синенко, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТРАНСПОРТУ ВІД РОБОТИ] 255-258

Anna Andriichuk, KEY ASPECTS OF SCIENTIFIC AND THEORETICAL DIFFERENTIATION AND LEGISLATIVE FIXATION OF FUNCTIONS AND POWERS OF NATIONAL BANK OF UKRAINE [Анна Андрійчук, ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ І ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ] 259-264

Diana Koval, ON THE SUBJECT OF ACTUAL AUDITS [Діана Коваль, ЩОДО ПРЕДМЕТА ФАКТИЧНИХ ПЕРЕВІРОК] 265-272

Dmytro Shvets, LEGAL REGULATION OF VOCATIONAL TRAINING IN MODERN UKRAINE [Дмитро Швець, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 273-279

BOOK REVIEWS

NEW APPROACH TO THE HISTORY OF INTERNATIONAL LAW (Review of the monograph: Anatolii I. Dmitriev and William E. Butler (eds.), History of International Law) [НОВИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (Рецензія на монографію За ред. А.І.Дмітрієва та У.Батлера (2013) История международного права)] 280-281

CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES ON THE WAY TO MODERN SYSTEM OF POWER: EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT (Review of the monograph: Y. K. Maslov, Central and East European countries in search of a new system of power) [КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА ШЛЯХУ ДО НОВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ (Рецензія на монографію: Маслов Ю.К. (2015). Країни Центральної та Східної Європи в пошуках нової системи влади] 282-283

IN MEMORIAM

PROFESSOR OLEKSANDR K. VYSHNYAKOV [ПРОФЕСОР ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ ВИШНЯКОВ] 284-285

Comments are closed.