2015, V. 2, Iss. 1

European Political and Law Discourse, 2015, Volume 2, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olexander V. Zadorozhny, Tymur R. Korotkyi, LEGAL ASSESSMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION’S POLICY IN THE CONTEXT OF THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF TERRORIST ORGANIZATIONS «DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC» («DPR») AND «LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC» («LPR») IN EASTERN UKRAINE [Олександр Задорожній, Тимур Короткий, Правова оцінка політики Російської Федерації в контексті створення та діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» («ДНР») та «Луганська народна республіка» («ЛНР») у Східній Україні] 8-18

Sergey Sayapin, THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 68/262 IN THE CONTEXT OF GENERAL INTERNATIONAL LAW [Сергій Саяпін, Резолюція Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй №68/262 в контексті загального міжнародного права] 19-30

Nataliia Dromina-Voloc, IMPERATIVIZATION OF INTERNATIONAL LAW: JUS COGENS CONCEPT IN JURISPRUDENCE [Наталія Дрьоміна-Волок, Імперативізація міжнародного права: концепція Jus Cogens в юриспруденції] 31-39

Oksana Voloshchuk, THE TRANSFORMATION OF INSTITUTION OF HEAD OF STATE RECOGNITION FROM ABSOLUTISM TO THE GLOBALIZATION OF THE MODERN WORLD [Оксана Волощук, Трансформація інституту визнання глав держав від доби абсолютизму до глобалізації сучасного світу] 40-46

Olha Grytsun, MILITARY AND POLITICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL CYBER SECURITY: ISSUES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION [Ольга Грицун, Військово-політичний аспект міжнародної інформаційної безпеки: питання міжнародно-правового регулювання] 47-52

Yurii Zablotskyi, IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF SERVICE ACTIVITY [Юрій Заблоцький, Удосконалення механізмів міжнародної взаємодії під час виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності] 53-59

Tetiana Ponomariova, THE INTERNATIONAL-LEGAL STANDARDS ON THE QUESTIONS OF APPLICATION OF ABSOLUTE FORMS OF RELIEF OF MINORS FROM THE PUNISHMENT AND ITS SERVING [Тетяна Пономарьова, Міжнародно-правові стандарти з питань застосування абсолютних форм звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування] 60-66

Tetiana Khutorianska, FOREIGN EXPERIENCE IN PREVENTION OF OFFENSES AGAINST NORMAL DEVELOPMENT OF A CHILD [Тетяна Хуторянська, Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням, що посягають на нормальний розвиток дитини] 67-71

Oleksandr Moskalenko, THE EUROPEAN PARLIAMENT IN EU EXTERNAL RELATIONS AFTER MAASTRICHT: APPLYING THE “FEDERAL PARADIGM” [Олександр Москаленко, Європейський парламент в зовнішніх відносинах ЄС після маастріхту: застосовуючи «федеральну парадигму»] 72-80

Viktor Timashоv, COOPERATION OF COUNCIL OF EUROPE AND UKRAINE IN THE IMPROVING OF LEGAL INSTITUTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS [Віктор Тімашов, Співпраця Ради Європи з Україною в питаннях удосконалення правового інституту прав і свобод людини та громадянина] 81-85

Anatolii Kodynets, EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: SOME PROVISIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION [Анатолій Кодинець, Угода про асоціацію Україна-ЄС: деякі положення щодо захисту інтелектуальної власності] 86-91

Vadim Mazanov, GERMANY – UKRAINE: TWO WAYS – THE RISE AND THE FALL [Вадим Мазанов, Німеччина – Україна: два шляхи – зліт та падіння] 92-96

Tetiana Perha, CENTRAL ASIA COUNTRIES IN FOCUS OF EU PRIORITIES: DEMOCRATIZATION [Тетяна Перга, Країни Центральної Азії у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація] 97-104

Rostyslav Fediv, THE CONTEMPORARY PRC’S POLICY IN AFRICA. ITS UNDERLYING ADVANTAGES AND CHALLENGES FOR THEIR MULTILATERAL AND BILATERAL RELATIONS [Ростислав Федів, Сучасна політика КНР в Африці. її основі переваги та виклики для їх багатосторонніх і двосторонніх відносин] 105-113

Anna Nohol, THE CONCEPT OF HUMAN SECURITY IN THE CONTEXT OF PEACEKEEPING ACTIVITIES OF CANADA IN THE UNITED NATIONS [Анна Ноголь, Концепція безпеки особи в контексті миротворчої діяльності Канади в ООН] 114-118

Malvina Hrushko, IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS REGARDING TREATMENT AND PROTECTION OF PRISONERS OF WAR IN UKRAINIAN LEGISLATION 119-129

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Albina Ovchinnikova, ON THE WAYS OF THE HUMANITIES EVOLUTION BY MEANS OF SYNERGETICS [Альбіна Овчиннікова, Про шляхи еволюції гуманітаристики за допомогою синергетики] 130-135

Ihor Ishchenko, PRAXEOLOGICAL FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT OF UNSTABLE SOCIAL ENVIRONMENT IN TRANSITIONAL POLITICAL REGIMES: POLITICAL AND LEGAL CONTEXT [Ігор Іщенко, Праксеологічні засади управління нестабільним соціальним середовищем в умовах перехідних політичних режимів: політико-правовий контекст] 136-144

Svetlana Osipova, STATE FORMATION PROCESS: SPECIFICITY OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT [Свєтлана Осіпова, Процес державотворення: специфіка теоретико-методологічних підходів до інтерпретації поняття] 145-150

Liudmyla Pryimak, CONCEPTUAL BASES FOR RESEARCH OF POLITICAL REGIMES TRANSFORMATION: TRANSITION APPROACH [Людмила Приймак, Концептуальні засади дослідження трансформації політичних режимів: транзитологічний підхід] 151-156

Yuliia Kharchenko, BIFURCATION OF THE GLOBALIZATION`S MANIFESTATION ON POLITICAL ONTOS [Юлія Харченко, Біфуркація проявів глобалізації в політичному БУТТІ] 157-162

Mykola Kulachynskyi, “THE BLUE LABOURISM” AND “THE GOOD SOCIETY” CONCEPT OF THE MODERN LABOURITES OR THE ATTEMPT OF THE RELOADING “THE THIRD WAY” CONCEPT [Микола Кулачинський, «Синій лейборизм» та «добре суспільство»: концепції сучасних лейбористів чи спроба перезавантаження концепції «третього шляху»] 163-167

Dmytro Lukianov, LEGAL FAMILIES APPROACH: CONSISTENT PATTERNS AND TRENDS [Дмитро Лук’янов, Зближення правових сімей: закономірності та тенденції] 168-175

Yuliia Trester, THE INTERESTS OF A CHILD AS A PART OF NATIONAL SECURITY OF A STATE [Юлія Трестер, Інтереси дитини як складова національної безпеки держави] 176-180

Vita Turska, THE CONTENT AND CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT OF «ANIMAL RIGHTS» [Віта Турська, Зміст та характеристика поняття «права тварин»] 181-187

Nataliia Voitovych, THE INSTITUTION OF POPULAR REPRESENTATION IN BOHDAN KISTYAKIVSKYI’S CONCEPT OF THE LEGAL STATE [Наталія Войтович, Інститут народного представництва в концепції правової держави Богдана Кістяківського] 188-193

Olha Sukhobokova, WORLD WAR II AND UKRAINIAN DEMOCRACY: GEOPOLITICAL CONTEXT AND THE PROSPECTS TO SOLVE UKRAINIAN QUESTION IN THE DISCOURSE OF N. HRYHORIIEV [Ольга Сухобокова, Друга Світова війна та українська демократія: геополітичний контекст і перспективи вирішення українського питання в дискурсі Н. Григорієва] 194-200

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Viktor Shcherbak, POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF THE EFFECTIVENESS OF POLITICAL MANAGEMENT: PRACTICE OF TRANSITION COUNTRIES [Віктор Щербак, Політико-правове регулювання ефективності політичного менеджменту: практика трансформаційних країн] 201-206

Aliona Holovchenko, THE PECULIARITIES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES AND THE PROSPECTS FOR UKRAINE [Альона Головченко, Особливості інституційного розвитку країн Центральної та Східної Європи та перспективи для України] 207-211

Svitlana Dmytrashko, RIGHT-WING RADICAL TOTALITARIAN STATES OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY: IDEOLOGICAL JUSTIFICATION OF PURPOSES AND METHODS OF RULE [Світлана Дмитрашко, Праворадикальні тоталітарні держави першої половини ХХ століття: ідеологічне обґрунтування цілей і методів володарювання] 212-216

Anastasiia Kalinina, INFLUENCE OF THE MASSIVIZATION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF MODERN TOTALITARIAN TRENDS [[Анастасія Калініна, Вплив процесів массовізації на розвиток сучасних тоталітарних тенденцій] 217-220

Vasyl Turok, INSTITUTIONAL SUPPORT FOR STATE POLICY ON COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE [Турок Василь, Інституційне забезпечення державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні] 221-228

Serhiy Sitarskii, PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN THE SETTLEMENT OF POLITICAL CONFLICTS [Сергій Сітарський, Участь громадянського суспільства у врегулюванні політичних конфліктів] 229-236

Oleksandr Bilousov, THE WAYS TO IMPLEMENT E-GOVERNMENT IN UKRAINE: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS [Олександр Білоусов, Шляхи впровадження електронного урядування в Україні: позитивні й негативні аспекти] 237-242

Viana Kostenko, THE VALUE OF MIGRATION POLICY FOR UKRAINIAN SOCIETY [Віана Костенко, Значення міграційної політики для українського суспільства] 243-246

Yevhen Bilousov, STATE REGIONAL POLICY IN THE AREA OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS [Євген Білоусов, Державна регіональна політика в сфері економічної безпеки регіонів] 247-249

Kostiantyn Palshkov, DIFFERENTIATION OF POLITICAL ELITE IN LITHUANIA AT THE STAGE OF RESTORATION OF STATEHOOD [Костянтин Пальшков, Розмежування політичної еліти Литви на етапі відновлення державності] 250-254

Isa Zeinalov, Andrey Smolyakov, NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND AGRARIAN TRANSFORMATIONS OF TRANSITIONAL PERIOD [Іса Зейналов, А. Смольяков, Державна безпека Російської Федерації і аграрні перетворення перехідного періоду] 255-258

Yevhen Popov, HISTORICAL TRANSFORMATION OF CENTERS FOR INTELLECTUAL PROVIDING OF POLITICAL PROCESS AT THE EUROPEAN AREA [Євген Попов, Історична трансформація центрів інтелектуального забезпечення політичного процесу в європейському просторі] 259-265

Tetiana Kronivets, GENESIS OF CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCHES ABOUT INFORMATION SUPPORT OF ACTIVITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE [Тетяна Кронівець, Генеза сучасного стану наукових досліджень інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України] 266-273

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Svitlana Nishchymna, MATERIAL COMPONENTS OF BUDGETARY LAW: THEORETICAL APPROACH [Світлана Ніщимна, Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд] 274-278

Viktoriia Savishchenko, THE IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-LEGAL BASES FOR SCIENTIFIC AND METHODICAL SUPPORT IN THE SPHERES OF EDUCATION AND SCIENCE [Вікторія Савіщенко, Удосконалення організаційно-правових засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки] 279-284

Olesia Marchenko, LEGAL UNIT AS THE ELEMENT OF STRUCTURE IN THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT FOR ADVERTISING SERVICES [Олеся Марченко, Нормативно-правовий блок як елемент структури механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг] 285-290

Vadym Koverznev, THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF COOPERATION IN UKRAINE [Вадим Коверзнев, Сутність механізму правового регулювання кооперації в Україні] 291-298

Eduard Boichenko, VICARIOUS RESPONSIBILITY OF THE MINISTRY OF DEFENSE FOR ECONOMIC COMMITMENTS OF A MILITARY UNIT AS A FEATURE OF THE SPECIFIC ECONOMIC ACTIVITIES IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE [Едуард Бойченко, Субсидіарна відповідальність міністерства оборони по економічним зобов’язанням військової частини як ознака специфічної господарської діяльності в Збройних Силах України] 299-305

Nataliia Fedorchenko, A PENALTY AS A WAY TO ENFORCE CONTRACTUAL OBLIGATIONS TO PROVIDE SERVICES [Наталія Федорченко, Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань з надання послуг] 306-311

Mykhailo Bazhenov, TOPICAL FEATURES OF THE RIGHT TO SUSPEND CUSTOMS PROCEDURES IN THE CIVIL LEGAL SYSTEM OF COPYRIGHT PROTECTION [Михайло Баженов, Актуальні особливості реалізації права на призупинення митних процедур у системі цивільно-правового захисту авторських прав] 312-318

Oksana Hnativ, THE CIVIL ASPECTS OF LIQUIDATION OF LEGAL ENTITIES UPON CONVICTION [Оксана Гнатів, Цивільно-правові аспекти ліквідації юридичних осіб за вироком суду] 319-324

Anastasiia Pervushyna, RESPONSIBILITY OF PARTIES AS MEMBERS OF ECONOMIC PROCEEDINGS [Анастасія Первушина, Відповідальність сторін як учасників господарського процесу] 325-330

Yuliia Nemno, CONCEPT AND NATURE OF TECHNOLOGY OF CORPORATE RAIDS OF ENTERPRISES [Юлія Немно, Поняття та природа технології рейдерських захоплень підприємств] 331-335

Artem Ripenko, PUBLIC PROSECUTOR’S SUPERVISION IN LAND RELATIONS: LEGAL PERSPECTIVES OF THE NEAREST FUTURE FOR UKRAINE [Артем Ріпенко, Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин: правові перспективи ближчого часу в Україні] 336-338

Maryna Zaveriukha, LEGAL REGULATION OF THE MAIN TYPES OF SPECIFIC FOREST RESOURCES USAGE IN UKRAINE [Марина Заверюха, Правове регулювання основних видів спеціального використання лісових ресурсів в Україні] 339-346

Leontii Diachuk, ECLOGA PRIVATA AUCTA: LEGAL FORMS AND CAUSES OF DIVORCE [Леонтій Дячук, Ecloga Privata Aucta: правові форми та причини розлучення] 347-353

Serhii Biluha, GENESIS OF SCIENTIFIC IDEA ABOUT FORMS FOR SETTLEMENT OF THE DISPUTES WITH PARTICIPATION OF A THIRD PARTY: FROM “CONSCIENTIOUS” COURT TO PRE-TRIAL SETTLEMENT OF PUBLIC LEGAL DISPUTES [Сергій Білуга, Ґенеза наукової думки щодо форм розв’язання конфліктів за участю третьої сторони: від «совісного» суду до досудового вирішення публічно-правових спорів] 354-360

Marina Derevyanko, JURISDICTIONAL FORMS OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF SUSPECT, ACCUSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE [Марина Дерев’янко, Юрисдикційні форми захисту прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні України] 361-367

Mykhaylo Lev, PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE SYSTEM OF RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN UKRAINE [Михайло Лeв, Проблеми та шляхи вдосконалення системи визнання та виконання судових рішень на території України] 368-373

BOOK REVIEWS

NEW DIMENSION OF THE EU RULES ON COMPETITION (Review of the monograph: K. Smyrnova, LEGAL REGULATION OF COMPETITION IN EUROPEAN UNION: THEORY AND PRACTICE) [Новий вимір Правил ЄС про конкуренцію (Рецензія на монографію К.Смирнової, «Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія та практика»)] 374-375

PRINCIPLE OF PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES AS A GENERAL PRINCIPLE OF LAW (Review of the monograph: I.A. Orlova, INSTITUTE OF DISPUTE RESOLUTION IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LAW) [Принцип мирного вирішення спорів як загальний принцип права (Рецензія на монографію І.А. Орлової, «Інститут вирішення спорів в системі міжнародного права»)] 376-379

Comments are closed.