2014, V. 1, Iss. 6

European political and law discourse, 2014, Volume 1, Issue 6 – download the entire journal

Title

Table of contents

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Mykhailo Gultay COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COMPLAINT AND THE CONSTITUTIONAL APPEAL IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN INTEGRATION [Михайло Гультай Компаративний аналіз конституційної скарги та конституційного звернення в Україні в контексті європейської інтеграції] 9-18

Albina Ovchinnikova ON THE PECULIARITIES OF CORRELATION BETWEEN THE HUMANE SCIENCE AND THE HUMANITIES [Альбіна Овчиннікова Про особливості взаємозв’язку між гуманною наукою та гуманітарною] 19-29

Dmytro Yagunov MORALITY OF PENAL THEORIES IN THE XXI CENTURY [Дмитро Ягунов Моральність теорій покарання в ХХІ столітті] 30-37

Volodymyr Zavalniuk LEGAL ANTHROPOLOGY IN THE FORMATION OF LEGAL CULTURE OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY [Володимир Завальнюк Юридична антропологія у формуванні правової культури сучасного українського суспільства] 38-46

Pavlo Bogutskyi LEGAL RESEARCH METHODOLOGY OF LAW AS A SYSTEM OF NORMS: THE STRATEGY OF THE SYSTEM APPROACH AND THE CONCEPT OF THE LEGAL REGIME [Павло Богуцький Методологія дослідження системи права: стратегія системного підходу та концепція правового режиму] 47-58

Maria Miroshnichenko ON THE PROBLEM OF CRITERIA FOR TYPOLOGY OF LEGAL SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS OF LEGAL TRANSFORMATIONS [Марія Мірошниченко До проблеми критеріїв типології правових систем у сучасних умовах правових трансформацій] 59-68

Oleh Barabash SYMBOLS AND LAW: THE “MATRIX” OF APPROACHES IN PROCESSES OF DENOTATION IN SEARCH OF PRESENCE [Олег Барабаш Символи та право: “матричність” підходів процесів означення у пошуку Присутності] 69-94

Oleg Chuvakov THEORETICAL ASPECTS ON DEFINITION OF THE NOTION OF SECURITY [Олег Чуваков Теоретичні аспекти визначення поняття “безпека”] 95-105

Iryna Chmil THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE SOCIAL MOVEMENTS’ RESEARCHING [Ірина Чміль Теоретико-методологічні засади дослідження суспільних рухів] 106-125

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Oleksandr Zadorozhny ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION: IMPACT ON INTERNATIONAL LEGAL ORDER [Олександр Задорожній Анексія Кримського півострова Російською федерацією: вплив на міжнародно-правовий порядок] 126-137

Anton Korynevych WAR CRIMES IN NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS: AMENDMENTS TO ARTICLE 8 OF THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT [Антон Кориневич Військові злочини в неміжнародних збройних конфліктах: поправки до статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду] 138-145

Alfia Kayumova UNIVERSAL JURISDICTION IN INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW: CURRENT PROBLEMS RELATED TO CODIFICATION AND STATE PRACTICE [Альфія Каюмова Універсальна юрисдикція в міжнародному та національному праві: сучасні проблеми кодифікації та державної практики] 146-160

Oleksandr Kuchyk, Orest Hohosha POLITICAL AND LEGAL ELEMENTS OF PARTICIPATION OF OSCE IN PEACEKEEPING SYSTEM OF UNITED NATIONS [Олександр Кучик, Орест Гогоша Політико-правові елементи участі ОБСЄ в системі миротворчості Організації Об’єднаних Націй] 161-169

Uliana Slaboshpytska PREREQUISITES FOR ACCEPTANCE AND THE MECHANISMS OF APPROVAL OF THE MAIN PROVISIONS OF THE EU REGULATION №650/2012 «ROME IV» OF JULY 4, 2012 [Уляна Слабошпицька Передумови прийняття та механізми погодження основних положень Регламенту ЄС №650/2012 «Рим ІV» від 4 липня 2012 року] 170-180

Oleksandr Bilousov UKRAINE’S COOPERATION WITH INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF INFORMATION POLICY [Олександр Білоусов Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики] 181-190

Oleksandr Meskhiia TRANSGOVERNMENTAL NETWORKS AND THEIR IMPORTANCE IN THE ARCHITECTURE OF INTERNATIONAL COOPERATION OF THE XXI CENTURY [Олександр Месхія Трансурядові мережі та їх значення в архітектурі міжнародного співробітництва ХХІ століття] 191-200

Nataliia Malynovska ACTUAL PROBLEMS AND TYPES OF METHODOLOGICAL BASE IN THE STUDY OF INTERNATIONAL RELATIONS [Наталія Малиновська Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин] 201-214

Vasyl Shkviruk INTERNATIONAL TERRORISM AS A POLITICAL PHENOMENON IN CONTEMPORARY CONDITIONS [Василь Шквірук Міжнародний тероризм як політичний феномен у сучасних умовах] 215-223

Gulnara Dadabayeva GEOPOLITICS AND FOREIGN POLITICS: KAZAKHSTAN AND ITS NEIGHBORS IN 2000-S [Гюльнара Дадабаева Геополітика та зовнішня політика: Казахстан та його сусіди в 2000-х] 224-239

Andrii Maiboroda RUSSIAN-SERBIAN RELATIONS: HISTORY AND MODERNITY [Андрій Майборода Російсько-сербські відносини: історія та сучасність] 240-246

Stanislav But RUSSIAN-CHINESE COOPERATION IN THE MILITARY-TECHNICAL SPHERE: PRECONDITIONS, PROBLEMS AND CONSEQUENCES [Станіслав Бут Російсько-китайська співпраця у військово-технічній сфері: передумови, проблеми, наслідки] 247-258

Oleksandr Antoniuk JUDICIAL POLICY IN CONDITIONS OF LEGAL GLOBALIZATION [Олександр Антонюк Судова політика в умовах правової глобалізації] 259-266

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Olha Slavina CHANGING THE SYMBOLIC MATRICES IN SYSTEMS OF POST-COMMUNIST TRANSIT: THE UKRAINIAN EXPERIENCE [Ольга Славіна Зміна символічних матриць в системах посткомуністичного транзиту: український досвід] 267-275

Oleksandr Kudriavtsev DIGITAL DIVIDE: THE FEATURES OF IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT SYSTEM IN MODERN UKRAINIAN POLICY [Олександр Кудрявцев Цифрова нерівність: особливості впровадження системи електронного урядування в сучасному полі української політики] 276-285

Ilona Klymenko PRACTICAL ASPECTS IN ASSESSMENT OF RISKS AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMS AND PROJECTS FOR E-GOVERNANCE [Ілона Клименко Практичні аспекти оцінювання ризиків та ефективності реалізації державних програм і проектів з електронного врядування] 286-295

Viacheslav Nedbay INTERNET BLOGS AS A PHENOMENON OF POLITICAL COMMUNICATION IN THE INFORMATION ENVIRONMENT [В’ячеслав Недбай Інтернет-блоги як феномен політичної комунікації в інформаційному середовищі] 296-308

Victoriia Poperechniuk ABOUT THE TOPICAL ISSUES RELATED TO ANALYSIS OF BASIC MEANS OF THE INTELLECTUALIZATION OF SOCIETY WHICH ARE INFORMATION AND KNOWLEDGE [Вікторія Поперечнюк До проблемних питань дослідження основних засобів інтелектуалізації суспільства – інформації та знань] 309-317

Dmytro Gavryliuk CHARACTERISTICS OF ABSENTEEISM IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF POLITICAL AND ELECTORAL RISKS (ACCORDING TO THE 2014 PARLIAMENT ELECTIONS RESULTS) [Дмитро Гаврилюк Характеристики феномена абсентеїзму в Україні в контексті політичних та електоральних ризиків (за результатами парламентських виборів 2014р.)] 318-324

Hanna Melentsova PECULIARITIES OF APPLICATION OF POLITICAL TECHNOLOGIES IN ELECTORAL PROCESS DURING THE EXTRAORDINARY PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UKRAINE IN 2014 [Ганна Меленцова Особливості використання політичних технологій електорального процесу під час позачергових парламентських виборів 2014 р. в Україні] 325-334

Yuriy Maslov OVERVIEW OF THE CHANGING NATURE OF PARLIAMENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE [Юрій Маслов Огляд змінюваного характеру парламентів у Центральній та Східній Європі] 335-342

Vitaliy Koltsov EVOLUTION OF PRESIDENTIAL POWER IN THE NEW INDEPENDENT STATES OF FORMER USSR [Віталій Кольцов Еволюція президентської влади в нових незалежних державах колишнього СРСР] 343-350

Denys Proshyn IN THE «GREY ZONE»: VIOLENCE, NON-VIOLENCE AND THEIR COMBINATIONS IN POLITICAL PROTESTS [Денис Прошин В «сірій зоні»: насильство, ненасильство та їх сполучення в політичних протестах] 351-359

Iryna Khomyn DETERMINANTS OF CROSS-PARTY INTERACTIONS IN TRANSITIONAL SOCIETIES [Ірина Хомин Детермінанти міжпартійних взаємодій у транзитних суспільствах] 360-372

Khrystyna Sukhova STATE AND FORMATION OF PUBLIC OPINION: ON THE EXAMPLE OF EUROINTEGRATION POLICY [Христина Сухова Держава та формування громадської думки: на прикладі політики євроінтеграції] 373-385

Roman Pasichnyi UKRAINIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH AND THE PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION UNDER TRANSFORMATION OF UKRAINIAN SOCIETY [Роман Пасічний Українська греко-католицька церква та проблеми соціального захисту населення в ході трансформації українського суспільства] 386-393

Irina Drobush THE MECHANISM ON REALIZATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF LOCAL GOVERNMENT: THEORETICAL AND LEGAL FUNDAMENTALS [Ірина Дробуш Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико – правові засади] 394-404

Isa Zeinalov, Andrei Rytchenko MODERN AGRARIAN POLICY OF THE STATE IN THE CONTEXT OF RUSSIAN REFORMS [Іса Зейналов, Андрій Ритченко Сучасна аграрна політика держави в контексті російських реформ] 405-410

Halyna Zharovska “MAFIA STATE” AND ITS FEATURES [Галина Жаровська “Мафіозна держава” та її ознаки] 411-419

Tetiana Telkinena FROM HISTORY OF LOBBYING OF PUBLIC INTERESTS BY DEPUTIES OF KATERINOSLAV PROVINCIAL ZEMSTVO ASSEMBLY (1870 – 1880) [Тетяна Тєлькінєна З історії лобіювання громадських інтересів гласними Катеринославського губернського земського зібрання (1870-і-1880-і рр.)] 420-430

Oleksandr Yunin HISTORICAL BACKGROUND OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF GENDARMERIE [Олександр Юнін Історичні передумови виникнення та розвитку жандармерії] 431-436

Oksana Dudchenko EVOLUTION OF LEGAL STATUS OF COUNCIL OF PEOPLE’S COMMISSARS IN THE UKRAINIAN SSR IN 1920S [Оксана Дудченко Еволюція правового статусу ради народних комісарів УСРР у 1920-х рр.] 437-445

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Iryna Grytsai LEGAL REGULATION OF NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS ACTIVITY IN UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE [Ірина Грицай Правове регулювання діяльності неурядових організацій в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення] 446-454

Roman Galiuk POLYSTRUCTURALITY OF UKRAINIAN LAW [Роман Галюк Поліструктурність українського права] 455-462

Oleksii Bogashov THE CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE CANDIDATES NOMINATION PROCEDURE FOR THE PEOPLE’S DEPUTIES’ OF UKRAINE BY POLITICAL PARTIES: SEARCHING FOR OPTIMAL MECHANISMS [Олексій Богашов Конституційне регулювання порядку висунення кандидатів у народні депутати України політичними партіями: пошуки оптимальних механізмів] 463-471

Serhii Chumak THE MECHANISM OF COMMITTING OF CRIMES CONNECTED WITH FALSIFICATION OF ELECTION RESULTS [Сергій Чумак Механізм вчинення злочинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів] 472-481

Roman Cherneha THE PROBLEM OF SOCIAL PROTECTION OF WOMEN IN CONDITIONS OF FULFILLMENT THE LAW OF UKRAINE «ON THE CLEANING OF POWER» [Роман Чернега Проблема соціального захисту жінок в умовах дії закону України «Про очищення влади»] 482-490

Victoriia Orzikh, Yurii Orzikh, Valeriia Shevchenko REFORMS IN THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE NOTARY IN UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION [Вікторія Орзіх, Юрій Орзіх, Валерія Шевченко Реформи в організації і діяльності нотаріату України в умовах євроінтеграційного курсу] 491-501

Oleksandr Kachura BASIC CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES OF STATE REGISTRATION [Олександр Качура Основні критерії класифікації адміністративних процедур державної реєстрації] 502-511

Vasil Farynnyk A SUMMONS BY AN INVESTIGATOR, PROSECUTOR, A SUBPOENA AND BRINGING TO COURT: PROCEDURAL ISSUES OF AN APPLICATION AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION [Василь Фаринник Виклик слідчим, прокурором, виклик до суду і притягнення до суду: процедурні питання звернення та шляхи їх вирішення] 512-520

Ruslan Ennan RIGHTS TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITIES (EXCLUSIVE RIGHTS): GENERAL CHARACTERISTICS AND LEGAL NATURE [Руслан Еннан Права на результати інтелектуальної діяльності (виключні права): загальна характеристика і правова природа] 521-530

Andrii Subbot PAYMENT OF THE TAX DEBT BY INSOLVENT BUSINESS ENTITY IN UKRAINE [Андрій Суббот Погашення податкового боргу неплатоспроможним об’єктом господарювання в Україні] 531-541

Eugene Miakota THEORETICAL ANALYSIS OF THE NATURE OF THE LEGALIZATION OF PROCEEDS FROM CRIME [Євген М’якота Теоретичний аналіз сутності легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом] 542-552

Anatolii Kodynets THE LEGAL REGULATION OF INFORMATION RELATIONS IN CONDITIONS OF CIVIL SOCIETY: CORRELATION OF PRIVATE AND PUBLIC APPROACHES [Анатолій Кодинець Правове регулювання інформаційних відносин в умовах громадянського суспільства: співвідношення приватноправового та публічного підходів] 553-562

Volodimir Bobryk THE PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION OF THE OF SIMPLIFIED COURT PROCEEDING IN THE CIVIL AND COMMERCIAL PROCEEDINGS OF UKRAINE AS THE WAY FOR THEIR OPTIMIZATION [Володимир Бобрик Перспективи впровадження процедури спрощеного розгляду в цивільному та господарському процесах України як спосіб їх оптимізації] 563-568

Nataliia Davydova THE LEGAL STATUS OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION AS A SUBJECT OF CIVIL LAW [Наталія Давидова Правовий статус вищого навчального закладу як суб’єкта цивільного права] 569-580

Nina Hetmantseva THE NORMATIVITY AS THE MAIN FEATURE OF PRINCIPLES IN LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS [Ніна Гетьманцева Нормативність як основна властивість принципів правового регулювання трудових відносин] 581-590

Yurii Yurkevich SOME ASPECTS ON CESSATION OF ASSOCIATIONS OF LEGAL ENTITIES UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE [Юрій Юркевич Окремі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України] 591-601

Nataliia Kvit, Olha Tur FEATURES OF CIVIL LIABILITY OF SUBJECTS OF AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE [Наталія Квіт, Ольга Тур Особливості цивільно-правової відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні] 602-612

Yana Krupko INTERCONNECTION OF THE PRINCIPLES OF EFFICIENCY AND EQUITY IN THE ALLOCATION OF FUNDS BETWEEN THE ELEMENTS OF THE BUDGET SYSTEM [Яна Крупко Взаємозв’язок принципів ефективності та справедливості під час розподілу коштів між ланками бюджетної системи] 613-618

Yuliia Kolomiets CULTURE OF COURT PROCEEDINGS IN CIVIL TRIAL BY COURT OF FIRST INSTANCE [Юлія Коломієць Культура судового процесу під час розгляду цивільних справ судом першої інстанції] 619-628

Nadiia Kobetska COMPREHENSIVE NATURE OF LEGAL REGULATION OF NATURAL RESOURCES USE [Надія Кобецька Комплексний характер правового регулювання використання природних ресурсів] 629-636

Serhiy Bratel STATE POLICY ON DEVELOPMENT OF LAW ENFORCEMENT SPHERE [Сергій Братель Державна політика щодо розвитку правоохоронної сфери] 637-645

Yana Chekavska THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED RIVER BASIN MANAGEMENT SYSTEM: LEGAL AND REGULATORY BASIS [Яна Чекавська Впровадження систем інтегрованого екологічного управління за басейновим принципом: нормативно-правові засади] 646-657

Vira Galunko CORRUPTION AS A SOCIAL PHENOMENON: ADMINISTRATIVE-LEGAL FACTORS ON EXAMPLE OF INVESTIGATING AUTHORITIES [Віра Галунько Корупція як соціальне явище: адміністративно правові чинники на прикладі слідчих органів] 658-663

Olexandr Artiukh CRIMINALISTICAL ANALYSIS OF COUNTERACTION TO LEGAL ECONOMIC ACTIVITY [Олександр Артюх Криміналістичний аналіз протидії законній господарській діяльності] 664-672

Zhanna Udovenko LEGAL SUPPORT OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF UKRAINE [Жанна Удовенко Правове забезпечення охорони прав і свобод людини у кримінальному провадженні України] 673-679

Vitalii Sychevskyi THE SPEED AND EFFICIENCY AS REQUIREMENTS OF MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE [Віталій Сичевський Швидкість та оперативність: вимоги до сучасного кримінального провадження в Україні] 680-690

Serhiy Kovalchuk THE CLASSIFICATION OF MATERIAL PROOFS ON THEIR CONNECTION WITH THE EVENT OF A CRIMINAL OFFENSE [Сергій Ковальчук Класифікація речових доказів за їх зв’язком з подією кримінального правопорушення] 691-698

Serhiy Albul INFORMATION AND PROGNOSTIC NATURE OF INTELLIGENCE FUNCTION OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS [Сергій Албул Інформаційно-прогностична сутність розвідувальної функції оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ] 699-710

Ihor Nesvitailo THE MODELING OF CIRCUMSTANCES OF COMMITTING OF MURDERS TO ORDER [Ігор Несвітайло Моделювання обставин вчинення вбивств на замовлення] 711-721

Milena Liovochkina CHARACTERISTIC OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS DEALING WITH ILLEGAL SEIZURE OF MOTOR VEHICLES [Мілена Льовочкіна Характеристика організованих злочинних груп, які займаються незаконним заволодінням автотранспортних засобів] 722-730

Comments are closed.