Pro autoři

 

Vědecký a teoretický časopis «Evropský politický a právní diskurz» vyzývá ke spolupráci pro publikaci vědeckých článků profesoři (PhD), mladé vědcí (postgraduální studenti, uchazeče o vědecké tituly), které se specializují v různých směrech práva a politické vědy.

 

Obecné informace

Příspěvky do časopisu “Evropský politický a právní diskurz” mají být články s původním výzkumem nebo analýzy.

“Evropský politický a právní diskurz” je recenzovaný časopis. Příspěvky jsou podrobeny akademickému recenznímu řízení. Každý odeslaný rukopis obdrží nejméně dvě profesionální recenze, alespoň jedna z nich je dvojitě anonymní recenze.

Příspěvky mohou být odeslány kdykoli na následující e-mailovou adresu: admedit@eppd13.cz. Počáteční posouzení příspěvku redakčním týmem obvykle trvá mezi jedním a třemi měsíci. Pokud je příspěvek přijat k recenzi, tento proces obvykle trvá další jeden až tři měsíce. Pokud je článek přijat k publikaci po recenzi, finální redakční přípravná práce obvykle trvá další jeden až tři měsíce.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva jsou sdílena jak přispěvatelem, tak “Evropským politickým a právním diskurzem”.

“Evropský politický a právní diskurz” má přísnou politiku proti jakýmkoli formám plagiátorství, včetně samoplagiátorství. Jakékoli citace – i krátká – z odděleného zdroje musí být doprovázeny požadovaným odpovídajícím odkazem. Jakákoliv doslovná citace – tedy slovo po slově – musí být uvedena v uvozovkách nebo oddělena jako samostatný odstavec jako bloková citace. Autoři jsou odpovědni za dodržování autorských práv při citování nebo reprodukci veškerého zapůjčeného materiálu.

 

Postup při zkoumání rukopisů a distribuci autorových kopií:

autor zašle svůj rukopis podle stanovených požadavků na elektronickou adresu redakční rady: eppd13@gmail.com, admedit@eppd13.cz;

členové redakční rady, kteří jsou odborníky v oboru odeslaného rukopisu, provedou recenzi, na základě které redakční rada rozhodne o přijetí článku k publikaci v příslušném vydání časopisu;

autor obdrží informace o rozhodnutí redakční rady a fakturu k zaplacení za publikaci (v případě pozitivního rozhodnutí);

nejpozději do předpokládaného data vydání příslušného vydání časopisu autor obdrží elektronickou verzi časopisu; a na začátku následujícího měsíce jsou poslány autorovy kopie časopisu a reprinty z článku.

 

Požadávky k rukopisům:

Objem – 10 – 30 stranek.

Jazyk članků – čeština, ukrajinština, angličtina, polština, francouzština, němčina.

U článků podávaných v libovolném jazyce, nezbytně v angličtině musí být uvedeno:

Anotace objemem 1800-1900 znaků, název članku a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, akademický titul, prácovní funkce, postavení, zaměstnání.

Poznámky pod čarou – na každé stránce.

Odkazy na zdroje na konci článku – volitelný.

Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být poskytováné na základě norem APA (American Psychological Association).

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt uvedený ve formátu TIFF nebo PDF (každá postava v samostatném souboru/dokumentu). Všimněte si, prosíme, při zpracování ilustraci že v časopisu není použit barevný tisk.

Rukopisy které nesplňují tyto technické požadavky redakční kolégie neregistruje a nebude probírat s účelem tisku a zveřejnění.

 

PŘÍKLADY ÚPRAVY  BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY
DLE POŽADAVKŮ  APA-STYLE 

 Všeobecná pravidla:

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance  a v transliterovaném  seznamu literatury (references) musí být  zpracován na základě norem  APA-Style, v souladu s požadavky APA (American Psychological Association).  Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na  způsob psaní: rovně a kurzivou (Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž nepřekládají se a netransliterují se.  Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.

Seznam  literatury (references) na konci článku  se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést  odkaz na články v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě  v časopisech a sbírkách, doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:

  • Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);
  • Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých závorkách: [];
  • Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];
  • Výchozí údaje s anglickým zápisem.

V seznamu  literatury (references)  místo vydání pro  zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:

– pro zdroje v ruštině:              http://www.translit.ru,

– pro zdroje v ukrajinštině:      https://slovnyk.ua/translit.php.

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název  web-stránky (píše se kurzivou (Italic)),  adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je možné datum poslední návštěvy/ náhledu  web-stránky v zaoblených závorkách:  () . Název měsíce nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.

 

Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce,  druhý je příklad odkazu  na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).

 

Monografie:

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co, 99-100.

Denning, D.E. (1998). Information Warfare and Security. Boston: Addison-Wesley Pub. Co.  [in English]

 

Somit, А., Peterson, S. (2005). The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution. New York: Palgrave Macmillan, 5.

Somit, A., Peterson, S. (2005). The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution. New York: Palgrave Macmillan. [in English]

 

Тарасов, В. (1997). Советская дипломатия в период Корейской войны (1950-1953). Москва: Научная книга,  134-150.

Tarasov, V. (1997). Sovetskaya diplomatiya v period Koreyskoy voynyi (1950-1953) [Soviet diplomacy during the Korean War (1950-1953)]. Moskva: Nauchnaya kniga. [in Russian]

 

Калюжнова, Н.Я. Лидина, К.Л. Якобсона, А.Я. (2003). Регион на перекрестке Востока и Запада: глобализация и конкурентоспособность. Москва: ТЕИС, 14-21.

Kaljuzhnova, N.Ja., Lidina, K.L., Jakobsona, A.Ja. (2003). Region na perekrestke Vostoka i Zapada: globalizacija i konkurentosposobnost [The region at the crossroads of the East and West: globalization and competitiveness]. Moscow: TEIS. [in Russian].

 

Článek v časopise:

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 07, 713-714.

Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 07, 713-714. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67.

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. [in English].

 

Задорожній, О., Медведєва, М. (2006). Імплементація міжнародних стандартів захисту прав людини в сфері боротьби з інфекційними хворобами в національному праві України. Український часопис міжнародного права, 1, 64-76.

Zadorozhnii, O., Medvedieva, M. (2006). Implementatsiia mizhnarodnykh standartiv zakhystu prav liudyny v sferi borotby z infektsiinymy khvorobamy v natsionalnomu pravi Ukrainy [Implementation of international human rights standards to combat infection disease in domestic law Ukraine]. Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava [Ukrainian Journal of International Law], no. 1, 64-76. [in Ukrainian].

 

Teze a myšklenky konference:

Григор’єва, Х.А. (2016). Правові аспекти приватного інвестування у створення сільськогосподарських кооперативів. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса), 1, 557-559.

Grigorieva, H.A. (2016). Pravovі aspekti privatnogo іnvestuvannya u stvorennya sіlskogospodarskih kooperativіv. [Legal aspects of private investment in the creation of agricultural cooperatives]. Pravovі ta іnstitucіjnі mekhanіzmi zabezpechennya rozvitku derzhavi ta prava v umovah evroіntegracії: materіali Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (20 travnya 2016 r., m. Odesa). [Legal and institutional mechanisms the development of state and law in the conditions of European integration: materials of the International Scientific and Practical Conference (May 20, 2016, Odesa)], 1. 557-559. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal’nogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Odkazy na  webstránky:

Salway, S. Contributions and challenges of cross-national comparative research in migration, ethnicity and health: insights from a preliminary study of maternal health in Germany, Canada and the UK. US National Library of Medicine National Institutes of Health. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146864> (2017, лютий, 01).

Salway, S. Contributions and challenges of cross-national comparative research in migration, ethnicity and health: insights from a preliminary study of maternal health in Germany, Canada and the UK. US National Library of Medicine National Institutes of Health. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146864> [in English]. (2017, February, 01).

 

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > (2017, сентябрь, 18).

Hadiz, V.R., Chryssogelos A.  Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0192512117693908 > [in English]. (2017, September, 18).

 

Документы, на основании которых власти РФ запрещают деятельность Меджлиса 2016. 15 минут. <http://15minut.org/article/dokumenty-na-osnovanii-kotoryh-vlasti-rf-zapreshhayut-deyatelnost-medzhlisa-foto-2016-02-15-19-18-31> (2017, ию).

Dokumenty, na osnovanii kotoryh vlasti RF zapreshhajut dejatel’nost’ Medzhlisa 2016. [Documents on the basis of which the authorities of the Russian Federation prohibit the activities of the Mejlis]. 15 minut. [15 minutes]. <http://15minut.org/article/dokumenty-na-osnovanii-kotoryh-vlasti-rf-zapreshhayut-deyatelnost-medzhlisa-foto-2016-02-15-19-18-31> [in Russian]. (2017, June, 22).

 

Odkazy na právní předpisy a právní dokumentaci: 

Zákony a nařízení:

Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.

Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)

Tsyvilnyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)

 

Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)

Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 (Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional’nyj pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus’. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)

 

Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 2005).

Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)

 

Dohody, konvence, doporučení

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21 листопада 2016)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  [in English]. (2016, November, 21)

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21)

 

Dvoustranné dohody

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny ta Uryad Rosiys’koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].

 

Soudní dokumentace

Dokumentace  Mezinárodního soudu

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].

 

Kauzy [soudní jednání]  ECHR  (do  31. října 1998)

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A.

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A. [in English].

 

Kauzy [soudní jednání]  ECHR  (od 1. listopadu 1998)

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].

 

Soudní rozhodnutí  soukromých zemí 

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).

Postanovlenie po delu 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> [in Russian] (2016, June 21).

 

Komentáře jsou uzavřeny.