2020, V. 7, Iss. 6

 

Evropský politický a právní diskurz, 2020, Svazek 7, 6 vydání
DOI: 10.46340/eppd.2020.7.6

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olena Koch, NON-ARBITRABILITY: NATIONAL, INTERNATIONAL AND TRANSNATIONAL APPROACHES TO DEFINE THE MATTERS [Олена Коч, НЕАРБІТРАБІЛЬНІСТЬ: НАЦІОНАЛЬНІ, МІЖНАРОДНІ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ] 7-23

Amiran Khevtsuriani, Giorgi Chkhikvishvili, SEPARATIST FACTORS IN MODERN EUROPE [Аміран Хевцуріані, Георгій Чхіхішвілі, ФАКТОРИ СЕПАРАТИЗМУ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ] 24-27

Vadym Zulgarin, SOME ISSUES OF CONCLUSION OF INTERNATIONAL FREE TRADE AGREEMENTS [Вадим Зулгарін, ДЕЯКІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ] 28-34

Yuliia Kabrera, SUBSTANTIVE LAW APPLICATION IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION DISPUTES: AMIABLE COMPOSITEUR AND EX AEQUO ET BONO [Юлія Кабрера, ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ СПОРАХ: AMIABLE COMPOSITEUR ТА EX AEQUO ET BONO] 35-50

Tetyana Grabovich, THE BREACH OF AN INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATION OF THE STATE (THROUGH THE PRISM OF THE PRINCIPLE OF INTERTEMPORAL LAW) [Тетяна Грабович, ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ (КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ ІНТЕРТЕМПОРАЛЬНОГО ПРАВА)] 51-56

Nataliia Mushak, THE DEVELOPMENT OF COMMON CONSTITUTIONAL TRADITIONS BY THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE UNION`S ACQUIS [Наталія Мушак, РОЗВИТОК СПІЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТРАДИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ ТА ACQUIS СОЮЗУ] 57-65

Mykhailo Okhendovskyi, ATYPICAL SOURCES OF INTERNATIONAL ELECTION STANDARDS AND THE PROBLEMS OF THEIR OBLIGATORINESS FOR MEMBER STATES OF THE INTERNATIONAL AND REGIONAL COMMUNITIES [Михайло Охендовський, НЕТИПОВІ ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНИХ ВИБОРЧИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ДЛЯ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ МІЖНАРОДНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ] 66-70

Nataliia Naumenko, A GENERAL CHARACTERISTIC OF INTERNATIONAL READMISSION AGREEMENTS BETWEEN UKRAINE AND EU MEMBER STATES [Наталія Науменко, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО РЕАДМІСІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ І ДЕРЖАВАМИ – ЧЛЕНАМИ ЄС] 71-81

Hanna Heba, RUSSIAN FACTOR IN THE DESINTEGRATION PROCESSES IN SOUTH EUROPE [Ганна Геба, РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР У ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ У ПІВДЕННІЙ ЄВРОПІ] 82-93

Marta Shturma, THE TRANSATLANTIC DIMENSION OF DENMARK’S SECURITY POLICY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY [Марта Штурма, ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ ВИМІР У ПОЛІТИЦІ БЕЗПЕКИ ДАНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.] 94-102

Artem Lisovyi, Olena Dmytruk, INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE PREVENTION OF COPYRIGHTS CRIMES ON THE INTERNET [Артем Лісовий, Олена Дмитрук, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ІНТЕРНЕТІ] 103-108

Serhii Andrushchenko, REGIME FOR SHIPS IN THE MARITIME PORTS OF UKRAINE: CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION, TENDENCIES AND INNOVATIONS [Сергій Андрущенко, РЕЖИМ ДЛЯ СУДЕН У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ] 109-115

Ihor Feshchenko, “NEW WARS” IN LIQUID WORLD [Ігор Фещенко, «НОВІ ВІЙНИ» В ПЛИННОМУ СВІТІ] 116-122

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Vasyl Popkov, Javid Azaiev, COUNTER-SYSTEMIC TRENDS IN MODERN POLITICAL HISTORY [Василь Попков, Джавід Азаєв, КОНТРСИСТЕМНІ ТРЕНДИ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ] 123-129

Natalia Yatsenko, POLITICAL IDENTITY: CONCEPTUALIZATION OF THE TERM [Наталя Яценко, ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ] 130-135

Eduard Tatai, CIVIC ENGAGEMENT AS A POLITICAL PHENOMENON: SPECIFICATION OF THE DEFINITION [Едуард Татай, ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ: УТОЧНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ] 136-147

Vadym Konoval, РHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF NETWORK TECHNOLOGIES: POLITICAL ASPECT [Вадим Коновал, ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ] 148-154

Anna Dmyruk, CREATIVITY AND INTELLECTUAL ACTIVITY AS A MANIFESTATION OF HUMAN PERSONALITY AND THEIR TRANSFORMATION INTO THE OBJECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS [Анна Дмитрук, ТВОРЧІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ В ОБ’ЄКТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ] 155-161

Vyacheslav Morgun, STATUS OF A LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW IN THE FIELD OF LOCAL SELF-GOVERNMENT [Вячеслав Моргун, СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА В СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ] 162-166

Nataliia Karpinska, AGRICULTURAL LEGAL NATURE OF RELATIONS APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPМ) [Наталія Карпінська, АГРАРНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ (СФЗ)] 167-173

Mariia Matviichuk, I. MALYNOVSKYI PERSPECTIVES ON ORIGINS AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL EXECUTIVE LAW [Марія Матвійчук, ПОГЛЯДИ І. МАЛИНОВСЬКОГО НА ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА] 174-181

Oleksandr Gryshchenko, HISTORICAL GENESIS OF USE OF BALLISTIC REGISTRATION EXPERT SERVICE OF MIA OF UKRAINE IN CRIMINAL OFFENSES INVESTIGATION [Олександр Грищенко, ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ВИКОРИСТАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ] 182-188

DISCOURSE OF POLITICAL INSTITUTIONS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Vasyl Buslenko, INTERACTION BETWEEN THE PARLIAMENTARY OPPOSITION AND THE GOVERNMENT IN SLOVAKIA IN THE 90S OF THE TWENTIETH CENTURY: THE POTENTIAL AND EFFICIENCY [Василь Бусленко, ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ ОПОПЗИЦІЄЮ ТА УРЯДОМ СЛОВАКІЇ У 90-Х РОКАХ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ: ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ] 189-195

Yana Polianska, ANALYSIS OF THE STATUS AND PROCESSES OF FORMATION THE ECONOMIC RELATIONS OF LOCAL AUTHORITIES AND TERRITORIAL COMMUNITIES [Яна Полянська, АНАЛІЗ СТАНУ І ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД] 196-202

Nataliia Rynhach, Alla Dakal, VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN UKRAINE: IRREVERSIBLE LOSSES AND TASKS FOT PUBLIC ADMINISTRATION TO MINIMIZE THEM [Наталія Рингач, Алла Дакал, НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНІ: БЕЗПОВОРОТНІ ВТРАТИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ] 203-211

Iryna Hioane, FORMATION OF PARAMETERS OF POLITICAL CHOICE IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF SOCIAL AND HUMANITARIAN EDUCATION [Ірина Гіоане, ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ] 212-217

Zhanna Makeyenko, PROFESSIONAL NEGOTIATORS PREPARATION IN PUBLIC ADMINISTRATION [Жанна Макеєнко, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПЕРЕГОВІРНИКІВ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ] 218-227

Oleh Stets, SUBMISSION OF THE DECLARATION OF PERSONS AUTHORIZED TO PERFORM THE FUNCTIONS OF THE STATE OR LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A DUTY OF A CIVIL SERVANT [Олег Стець, ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ] 228-232

MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Olena Solodka, INFORMATION SOVEREIGNTY AND INFORMATION SECURITY OF UKRAINE: DIALECTICS OF CONCEPTS [Олена Солодка, ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ДІАЛЕКТИКА ПОНЯТЬ] 233-239

Alina Bugar, SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF THE COUNTRY’S IMAGE IN THE INFORMATION SPACE [Аліна Бугар, ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ] 240-249

Olena Shchurko, MYTH AS A TOOL OF TRANSFORMATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IN THE MODERN WORLD [Олена Щурко, МІФ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ] 250-255

Ihor Myslovskyi, MEDIA COVERAGE OF LUTSK HOSTAGE CRISIS ON JULY 21, 2020 (BASED ON CONTENT OF UKRAINIAN NEWS TV CHANNELS “PRIAMYI” AND “ZIK”) (PART 2) [Ігор Мисловський, МЕДІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ У ЛУЦЬКУ 21 ЛИПНЯ 2020 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ “ПРЯМИЙ” І “ZIK”) (ЧАСТИНА 2)] 256-267

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oleksandra Spinchevska, PRACTICAL ASPECTS OF REALIZATION OF JURISDICTIONAL POWERS BY THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE [Олександра Спінчевська, ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ] 268-276

Maria Romas, CIVIL LEGAL PERSONALITY OF THE STATE OF UKRAINE AS A PARTICIPANT OF THE CONTRACTUAL CIVIL LEGAL RELATIONS [Марія Ромась, ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ЯК УЧАСНИКА ДОГОВІРНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН] 277-282

Taras Fortuna, RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF COURT DECISIONS OF FOREIGN COURTS IN UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS [Тарас Фортуна, ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ З ВРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 283-293

Elizaveta Savchuk, MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINING THE PROVIDERS OF EDUCATIONAL SERVICES IN BUSINESS LAW OF UKRAINE [Єлизавета Савчук, СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАДАВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ] 294-298

Natalia Yaselska, ENFORCEMENT OF A RIGHT TO FAIR TRIAL IN UKRAINE AND POLAND DURING THE PANDEMIC [Наталя Ясельська, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ] 299-304

Oleh Baklan, Yuliia Zaveriukha, THE WAYS TO BRING UKRAINE’S TAX LEGISLATION TO EUROPEAN STANDARDS [Олег Баклан, Юлія Заверюха, ШЛЯХИ ПРИВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ] 305-312

Andrii Tarasov, CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS IN THE APARTMENT BUILDING CO-OWNERS ASSOCIATION [Андрій Тарасов, КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ] 313-317

Olena Omelyan, GENERAL CHARACTERISTICS OF SEPARATE ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE FIELD OF URBAN PLANNING [Олена Омельян, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ] 318-324

Ivanna Hranina, NOTARIAL CERTIFICATION OF THE WILL AS A GUARANTEE OF ENSURING THE RIGHTS OF THE LEGATOR [Іванна Граніна, НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ ЗАПОВІДАЧА] 325-329

Anastasiia Sieraia, PECULIARITIES OF NOTARIAL CERTIFICATION OF IRREVOCABLE POWERS OF ATTORNEY IN CORPORATE RIGHTS [Анастасія Сєрая, ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗВІДКЛИЧНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ] 330-334

Irakliy Hobechiya, THE CONCEPT AND SIGNS OF CIVIL LEGAL PERSONALITY OF LEGAL ENTITIES IN THE FIELD OF PROVIDING LEGAL SERVICES UNDER THE LEGISLATION OF UKRAINE [Іраклій Гобечія, ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ НАДАННЯ ПРАВНИЧИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ] 335-344

Margarita Nebesna, THE PROCEDURE FOR ADOPTING ADMINISTRATIVE ACTS OF REGULATORY BODIES IN THE SPHERE OF TAXATION [Маргарита Небесна, ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ] 345-350

Antonina Bobkova, Volodymyr Panasiuk, TYPES OF RENTAL ENTITIES OF THE MILITARY PROPERTY IN UKRAINE [Антоніна Бобкова, Володимир Панасюк, ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ОРЕНДИ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА В УКРАЇНІ] 351-358

Hanna Zaluhovska, LEGAL STATUS OF THE ORDINARY AND CHIEF STAFF OF THE STATE CRIMINAL AND EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF REFORMING THE PENITENTIARY SYSTEM OF UKRAINE [Ганна Залуговська, ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ РЯДОВОГО І НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ] 359-363

Mykhailo Borusovskiy, THE TACTICS OF INTERROGATION OF WITNESSES DURING THE INVESTIGATION OF ABUSE OF AUTHORITY OR OFFICIAL POSITION BY A JUDGE DURING A JUDGMENT [Михайло Борусовський, ТАКТИКА ДОПИТУ СВІДКІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ СУДДЕЮ ПІД ЧАС ЗДІСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ] 364-368

Anna Kotsiuruba, GENERAL AND SPECIAL CIVIL PROCEDURAL RIGHTS OF THE DEFENDANT IN THE CIVIL JUSTICE OF UKRAINE [Анна Коцюруба, ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ВІДПОВІДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ] 369-375

Komentáře jsou uzavřeny.