2020, V. 7, Iss. 4

 
European Political and Law Discourse, 2020, Volume 7, Issue 4
DOI: 10.46340/eppd.2020.7.4

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Amiran Khevtsuriani, Lili Kharchilava, CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF TURKISH FOREIGN POLICY AT THE MODERN STAGE (PART 1) [Аміран Хевцуріані, Лілі Харчилава, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТУРЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (ЧАСТИНА 1)] 6-9

Ivan Ablazov, Oleksandr Karpenko, ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN PROVIDING NATIONAL SECURITY TO INDIVIDUAL STATES: UKRAINE’S PERSPECTIVE [Іван Аблазов, Олександр Карпенко, РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ: ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ] 10-15

Kateryna Mohylnytska, COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND THE BALTIC STATES IN THE FIELD OF SECURITY AND DEFENSE AFTER 2014 [Катерина Могильницька, СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА БАЛТІЙСЬКИХ КРАЇН В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ПІСЛЯ 2014 РОКУ] 16-21

Anastasiya Brayilo, FUNDAMENTALISM AND EXTREMISM AS A MIRROR OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS IN THE ARAB WORLD [Анастасія Браїло, ФУНДАМЕНТАЛІЗМ ТА ЕКСТРЕМІЗМ ЯК ДЗЕРКАЛО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ АРАБСЬКОГО СВІТУ] 22-26

Yuliia Kabrera, PECULIARITIES OF TRADE USAGES APPLICATION IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION DISPUTES [Юлія Кабрера, ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТОРГОВИХ ЗВИЧАЇВ У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ СПОРАХ] 27-36

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Nataliia Svyrydenko, PECULIARITIES OF THE NASCENCY AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON LEGAL AND SOCIAL PROTECTION OF PENITENTIARY STAFF IN THE ІХ-ХІХ CENTURIES [Наталія Свириденко, ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТЮРЕМНОГО ПЕРСОНАЛУ У ІХ-ХІХ ст.] 37-43

Nataliya Shelever, JUSTICE AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF THE CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE [Наталія Шелевер, СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ] 44-48

SOCIAL DIMENSIONS OF POLITICAL INSTITUTIONS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Tetyana Nagornyak, Liudmyla Stanislavenko, THE CRISIS OF LEGITIMACY IN THE MIRROR OF UKRAINIANS’ ATTITUDE TOWARDS THE STATE AND PUBLIC INSTITUTIONS [Тетяна Нагорняк, Людмила Станіславенко, КРИЗА ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ В ДЗЕРКАЛІ СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ДЕРЖАВНИХ І СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ] 49-57

Anastasiia Holishevska, TRUST AS A FUNDAMENTAL VALUE OF FORMING POLITICAL REPUTATION [Анастасія Голішевська, ДОВІРА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЦІННІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕПУТАЦІЇ] 58-63

Olha Volianiuk, APPLIED POLITICAL RESEARCH: TOWARDS REALITY [Ольга Волянюк, ПРИКЛАДНІ ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: НАЗУСТРІЧ РЕАЛЬНОСТІ] 64-70

Dmytro Yagunov, PENITENTIARY POLICY IN THE EPOCH OF GLOBALIZATION: «PRIVATE» VERSUS «PUBLIC» (CURRENT STATE OF PRISON PRIVATIZATION) [Дмитро Ягунов, ПЕНІТЕНЦІАРНА ПОЛІТИКА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: «ПРИВАТНЕ» VERSUS «ПУБЛІЧНЕ» (СУЧАСНИЙ СТАН В’ЯЗНИЧНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ)] 71-87

Iuliia Tsyrfa, CONSTRUCTION OF THE FOREIGN POLICY IDENTITY OF UKRAINE: THE ROLE OF SOCIAL DYNAMICS [Юлія Цирфа, КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ: РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ] 88-92

Liudmyla Chekalenko, NEW IDENTITY IN CONDITIONS OF WAR [Людмила Чекаленко, НОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ] 93-97

Dmytro Osypov, PHENOMENOLOGY OF PROFESSIONAL INTERESTS IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC OFFICERS [Дмитро Осипов, ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ] 98-103

Andrii Hyzhko, REGIONAL BUDGETS DURING DECENTRALIZATION [Андрій Гижко, БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ] 104-109

MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Nataliia Steblyna, OFFICIAL DISCOURSES OF POST-SOVIET COUNTRIES TRANSFORMATIONS IN THE DIGITAL REALITY (2005-2019) [Наталія Стеблина, ОФІЦІЙНІ ДИСКУРСИ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН В ЦИФРОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ (2005-2019)] 110-115

Eduard Kotov, SOME COMMENTS ON THE ALGORITHM OF AUTOMATIC ANALYSIS OF POLITICAL DISCOURSE [Едуард Котов, ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ] 116-120

Alina Datsenko, EFFICIENCY INDICATORS OF THE UKRAINIAN INFORMATION SPACE PROTECTION SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION’S INFORMATION AGGRESSION [Аліна Даценко, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ] 121-130

Lina Vezhel, FACEBOOK AD BOYCOTT: THE PROBLEMS OF BRAND SAFETY [Ліна Вежель, РЕКЛАМНИЙ БОЙКОТ FACEBOOK: ПРОБЛЕМИ З БЕЗПЕКИ БРЕНДІВ] 131-135

Ihor Ishchenko, SOCIAL NETWORKS AS A SOCIAL SECURITY CHALLENGE: PERSONAL AND STATE-LEVEL DIMENSION [Ігор Іщенко, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ОСОБИСТІСНИЙ ТА ДЕРЖАВНИЙ ВИМІР] 136-141

Yuliia Kokarcha, TWITTER REVOLUTIONS AS A FORM OF POLITICAL PROTEST IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [Юлія Кокарча, ТВІТЕРНІ РЕВОЛЮЦІЇ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО ПРОТЕСТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ] 142-148

Daria Moshak, POLITICAL MANIPULATIONS IN MODERN POLITICAL COMMUNICATION: SPECIFICS OF CONSIDERATION IN INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC DISCOURSE [Дар’я Мошак, ПОЛІТИЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: СПЕЦИФІКА РОЗГЛЯДУ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ] 149-154

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Artem Drozd, QUALIFICATION REQUIREMENTS AND STATUS OF CONSTITUTIONAL JUSTICE BODIES IN THE COUNTRIES OF ROMANO-GERMANIC LEGAL SYSTEM [Артем Дрозд, КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА СТАТУС ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ] 155-159

Oleksandr Borovytskyi, DISCRETIONAL NATURE OF THE POWERS OF THE HIGH COUNCIL OF JUSTICE IN THE FORMATION OF JUDICIARY [Олександр Боровицький, ДИСКРЕЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ З ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ] 160-167

Iryna Nepomiashcha,  FEATURES OF THE STATUS OF PERSONAL DATA CONTAINED IN THE STATE REGISTER OF REAL RIGHTS TO IMMOVABLE PROPERTY [Ірина Непомяща, ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО] 168-173

Anna Kotsiuruba, DEFENDANT’S OBJECTION IN CIVIL PROCEEDINGS: LEGAL NATURE [Анна Коцюруба, ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРАВОВА ПРИРОДА] 174-178

Olga Onishchuk, TERMINATION OF PARENTAL RIGHTS AS A MEASURE OF RESPONSIBILITY UNDER FAMILY LAW [Ольга Оніщук, ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ ЯК МІРА СІМЕЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ] 179-184

Nadiia Stasiuk, PARTICULAR ASPECTS OF LEGAL PREVENTION AND COUNTERACTION TO DOMESTIC VIOLENCE IN UKRAINE [Надія Стасюк, ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ] 185-189

Аndrii Pastukh, PROBLEM ISSUES ARISING DURING THE COURT HEARING OF RECONCILIATION AND PLEA AGREEMENTS RECEIVED BY THE COURT WITH INDICTMENTS [Андрій Пастух, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУСУДОМ УГОД ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ, ЯКІ НАДЙШЛИ ДО СУДУ З ОБВИНУВАЛЬНИМИ АКТАМИ] 190-196

Marina Tolstoloutska, CASSATION PROCEEDINGS ON CUSTOMS DISPUTES IN ADMINISTRATIVE PROCESS [Марина Толстолуцька, КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ З МИТНИХ СПОРІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ] 197-202

Viktoriia Pasichnyk, REGULATORY SUPPORT FOR THE PROTECTION OF ECONOMIC COMPETITION IN UKRAINE [Вікторія Пасічник, НОРМАТИВНА ПІДТРИМКА ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ] 203-211

 

Comments are closed.