2020, V. 7, Iss. 3

European Political and Law Discourse, 2020, Volume 7, Issue 3
DOI: 10.46340/eppd.2020.7.3

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Amiran Khevtsuriani, Giorgi Lagiashvili, IRAN’S REGIONAL POLICY IN THE MIDDLE EAST [Аміран Хевцуріані, Гіоргі Лагіашвілі, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ІРАНУ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ] 7-9

Myroslava Mainina, EU AFTER PANDEMIC: THREATS AND PERSPECTIVES [Мирослава Майніна, ЄС ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 10-17

Volodymyr Boiarskyi, CROSS-BORDER COOPERATION: PHILOSOPHICAL AND ORGANIZATIONAL APPROACHES TO DETERMINING ITS ROLE IN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM [Володимир Боярський, ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА] 18-25

Viktor Dubovyk, PECULIARITIES OF THE ENVIRONMENTAL DIMENSION OF OSCE ACTIVITY [Віктор Дубовик, ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЄ] 26-29

Оleksandr Grygorov, ІNTERNATIONAL AND REGIONAL STANDARDS IN THE AVIATION SECTOR FOR THE PREVENTION OF “NOISE POLLUTION” [Олександр Григоров, МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ «ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ» В АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ] 30-35

Kateryna Silantyeva-Papp, THE FOURTH-GENERATION WARFARE ORIGIN [Катерина Силантьева-Папп, ПОХОДЖЕННЯ ВІЙНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ] 36-40

Andrii Kapustin, LEGAL REGULATION OF THE USE AND PROTECTION IN UKRAINE OF THE EMBLEMS OF THE RED CROSS, RED CRESCENT, RED CRYSTAL [Андрій Капустін, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ЕМБЛЕМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ, ЧЕРВОНОГО КРИСТАЛА] 41-46

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Dmytro Yagunov, PRISON REFORM IN UKRAINE (2015-2020): QUIDQUID AGIS, PRUDENTER AGAS ET RESPICE FINEM [Дмитро Ягунов, РЕФОРМА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (2015 – 2020): QUIDQUID AGIS, PRUDENTER AGAS ET RESPICE FINEM] 47-58

Pavlo Bohutskyi, THE NATIONAL SECURITY LAW IN THE SYSTEM OF NATIONAL LAW: THE PROBLEM OF CONCEPTUALIZATION AND ITS SOLUTION [Павло Богуцький, ПРАВО НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ РІШЕННЯ] 59-65

Daria Balobanova, CRIMINAL LAW POLICY AS THE LEVEL OF CRIMINAL LAW DYNAMICS: INTERNAL AND EXTERNAL ASPECTS [Дар’я Балобанова, КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ЯК РІВЕНЬ ДИНАМІКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТИ] 66-72

Yehor Savych, HUMAN (CITIZEN’S) APPEAL AS A CONSTITUTIONAL AND LEGAL CATEGORY: DISCUSSION ISSUES [Єгор Савич, ЗВЕРНЕННЯ ЛЮДИНИ (ГРОМАДЯНИНА) ЯК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ] 73-81

Oleksandr Zhuravel, INSTITUTE OF IMPLEMENTATION OF CITIZENS RIGHTS FOR SELF-DEFENSE IN THE INTERSECTORAL PARADIGM OF FOREIGN COUNTRIES [Олександр Журавель, ІНСТИТУТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА САМОЗАХИСТ В МІЖГАЛУЗЕВІЙ ПАРАДИГМІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН] 82-87

Borys Kofman, LEGAL POLICY OF THE STATE IN THE PROVISION OF THE CONSTITUTIONAL-LEGAL STATUS OF THE HUMAN (PERSONALITY) AND CITIZEN: METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS [Борис Кофман, ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ (ОСОБИСТОСТІ) І ГРОМАДЯНИНА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ] 88-97

Andrii Martyshko, HISTORICAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR THE ENCROACHMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PEOPLE’S WILL AND THE ESTABLISHED PROCEDURE FOR ITS PROVISION [Андрій Мартишко, ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ] 98-104

Liubomyr Lonevskyi, STAGES OF THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OVER THE USE OF OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY RESULTS IN UKRAINIAN LEGISLATION [Любомир Лоневський, ЕТАПИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ] 105-112

SOCIAL DIMENSIONS OF POLITICAL INSTITUTIONS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Olena Bortnik, APPLICATION OF ISO 10000 STANDARDS SERIES FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPROVEMENT IN MUNICAPALITIES [Олена Бортнік, ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ISO СЕРІЇ 10000 ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ]113-119

Kateryna Sakharova, AREAS OF ACITIVITIES OF ENTITIES ENGAGED IN MANAGEMENT OF THE INITIALIZATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE REGION IN THE CONTEXT OF ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT [Катерина Сахарова, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ІНІЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ] 120-127

Mykola Polovyi, Alina Polukhina, LOCAL DEMOCRACY AS AN IMPORTANT DETERMINANT OF THE MUNICIPAL REFORM IN UKRAINE: PROBLEM ASPECTS [Микола Польовий, Аліна Полухіна, ЛОКАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ВАЖЛИВА ДЕТЕРМІНАНТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ] 128-133

Oksana Cherkas, ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR INTERACTION OF VERKHOVNA RADA OF UKRAINE WITH LOCAL COUNCILS [Оксана Черкас, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З МІСЬКИМИ РАДАМИ] 134-142

Yana Chernopyshchuk, THE IDEA OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND IN THE EIGHTIES AS AN INDICATION AND POSSIBLE INSPIRATION FOR THE DECENTRALIZATION REFORM IN UKRAINE [Яна Чернопищук, ІДЕЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ У ВІСІМДЕСЯТИХ РОКАХ ЯК ПОКАЗНИК ТА МОЖЛИВЕ НАТХНЕННЯ ДЛЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ] 143-149

Lyudmila Gorbaychuk, ECONOMICAL AND LEGAL ASPECTS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE [Людмила Горбайчук, ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ] 150-156

Artem Kroytor, THE PRINCIPLES OF REFORMING MUNICIPAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION [Артем Кройтор, ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ] 157-163

Aisyah Ninawati, THE EFFECT OF EXCESSIVE WORK LOADS AND WORK ENVIRONMENT ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES MEDIATED BY WORK STRESS IN EMPLOYEES OF PT. PLN REGIONAL DISTRIBUTION (APD) AREA OF CENTRAL JAVA & DIY SEMARANG [Айсіа Нінаванті, ВПЛИВ НАДМІРНОГО РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ РОБОЧОГО СТРЕСУ ПРАЦІВНИКІВ PT. PLN REGIONAL DISTRIBUTION (APD) AREA OF CENTRAL JAVA & DIY SEMARANG] 164-174

Oleksii Kokoriev, PROBLEMS OF THE QUALITY OF LITHUANIAN DEMOCRACY: THE INFLUENCE OF POPULISM AND THE VARIABILITY OF THE PARTY LANDSCAPE [Олексій Кокорєв, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ДЕМОКРАТІЇ ЛИТВИ: ВПЛИВ ПОПУЛІЗМУ ТА МІНЛИВОСТІ ПАРТІЙНОГО ЛАНДШАФТУ] 175-180

Sampson M. Nathanailidis, THE AIRSTRIKES IN KASHMIR BETWEEN INDIA AND PAKISTAN AND THE IMPACT IN THE INDIAN ELECTIONS [Сампсон М. Натанаїлідіс, АВІАЦІЙНІ УДАРИ ІНДІЇ ТА ПАКИСТАНУ В КАШМІРІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИБОРИ В ІНДІЇ] 181-184

MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Yuliia Kaliuzhna, INFORMATION-IDEOLOGICAL FACTORS OF «SUBVERSIVE ACTIVITIES» AND DESTABILIZATION OF SOCIO-POLITICAL SYSTEMS (THE EXAMPLE OF SOUTHEAST ASIA COUNTRIES) [Юлія Калюжна, ІНФОРМАЦІЙНО-ІДЕОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ «ПІДРИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ТА ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ)] 185-193

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Vladyslav Zhornytskyi, LEGAL REGULATION OF HUMAN GENETIC DATA HANDLING IN THE LEGISLATION OF EUROPEAN COUNTRIES [Владислав Жорницький, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ГЕНЕТИЧНИМИ ДАНИМИ ЛЮДИНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ] 194-201

Dmytro Piestruiev, UNDERSTANDING OF THE CONCEPT “WITHOUT MANDATE” IN THE JUDICIAL PRACTICE OF POLAND AND UKRAINE WHEN CONSIDERING NEGOTIORUM GESTIO CASES [Дмитро Пєструєв, РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «БЕЗ ДОРУЧЕННЯ» У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ ПОЛЬЩІ І УКРАЇНИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ NEGOTIORUM GESTIO] 202-209

Inna Kovalchuk, Oksana Sokyrynska, LAND TAX AS A COMPONENT OF THE LOCAL BUDGET [Інна Ковальчук, Оксана Сокиринська, ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК ЯК СКЛАДОВА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ] 210-215

Svitlana Katynska, THE LEGAL ISSUES OF SURROGACY IN UKRAINE [Світлана Катинська, ПРАВОВІ ПИТАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ] 216-220

Nataliia Tyshchuk, INVALIDITY OF TRANSACTIONS CONCLUDED BY MINORS IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY [Наталія Тищук, НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ, УКЛАДЕНИХ МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА] 221-226

Yevheniia Hryhorova, COOPERATION WITH NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AND MASS MEDIA DURING INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST ELECTORAL RIGHTS [Євгенія Григорова, ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЗМІ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ] 227-233

Vladyslav Mykhailov, PUBLIC CONTROL AS A METHOD OF PROVIDING LEGALITY AND DISCIPLINE IN THE ACTIVITIES OF THE PATROL POLICE [Владислав Михайлов, ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ] 234-239

Maryna Kleiman, THE FEATURES OF PRIVATE DETECTIVE (SEARCH) ACTIVITY [Марина Клейман, ОЗНАКИ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ] 240-245

Mariia Kovalska, TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATION OF THE INITIAL STAGE OF THE BANDITRY INVESTIGATION [Марія Ковальська, ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ БАНДИТИЗМУ] 246-251

Comments are closed.