2019, V. 6, Iss. 4

European Political and Law Discourse, 2019, Volume 6, Issue 4

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Victoriia Demchyshyna, LEGAL ASPECTS FOR REGULAR MIGRATION IN THE EUROPEAN UNION [Вікторія Демчишина, ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ] 6-9

Anna Korshun, THE ROLE OF NATIONAL AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS IN GUARANTEEING RIGHTS AND FREEDOMS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS [Анна Коршун, РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ГАРАНТУВАННІ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ] 10-15

Uliana Yarymovych, HARMONIZATION OF PROVISIONS ON CONTRACT CONCLUSION IN LAW OF UKRAINE WITH LAW OF THE EU [Уляна Яримович, ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ В ПРАВІ УКРАЇНИ ЗГІДНО З ПРАВОМ ЄС] 16-23

Tetiana Plachkova, ENSURING MARITIME SAFETY: PSC, DUTIES OF THE FLAG STATE AND PRACTICE OF UKRAINE [Тетяна Плачкова, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: КОНТРОЛЬ З БОКУ ДЕРЖАВИ ПОРТУ, ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВИ ПРАПОРА ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ] 24-28

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Yevhen Lytvynenko, IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL LEGAL GROUNDS OF CODIFICATION OF ADMINISTRATIVE LEGISLATION [Євген Литвиненко, УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОДИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА] 29-37

Vira Haponenko, NEOINSTITUTIONALISM AS A METHOD TO STUDY DEMOCRATIZATION OF THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE [Віра Гапоненко, НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ] 38-43

Viktoria Timashova, INTERACTION AND MUTUAL INFLUENCE BETWEEN THE POLITICAL AND ETHNOHISTORICAL SPHERES: PROBLEMATIC ISSUES AND THEIR SOLUTION [Вікторія Тімашова, ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОМОВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ Й ЕТНОІСТОРИЧНОЇ СФЕР: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ] 44-49

Irina Saienko, MILITARY ELITE: HISTORICAL TRADITIONS OF INFLUENCE ON STATE-BUILDING PROCESSES [Ірина Саєнко, ВІЙСЬКОВА ЕЛІТА: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ] 50-55

Kateryna Ivanchenko, POLITICAL NETWORK AS AN ENVIRONMENT FOR INTERACTION BETWEEN THE PUBLIC AND THE AUTHORITIES [Катерина Іванченко, ПОЛІТИЧНА МЕРЕЖА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ОРГАНАМИ ВЛАДИ] 56-60

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Oleh Brovko, POLSKIE DOŚWIADCZENIE W MODERNIZACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA UKRAINIE  [Oleh Brovko, POLISH EXPERIENCE OF MODERNIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE]  [Олег Бровко, ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД В МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ] 61-68

Vira Yaroshenko, EFFICIENCY OF THE STUDENT SELF-GOVERNANCE IN PROMOTING THE INSTITUTE OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP IN UKRAINE [Віра Ярошенко, ЕФЕКТИВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СТИМУЛЮВАННІ ІНСТИТУТУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ] 69-74

Islam Mohammad Mahamoud Almugheed, AGENTS OF CHANGE IN THE PROCESSES OF DEMOCRATIZATION AND POLITICAL MODERNIZATION [Іслам Мохаммад Махмуд Алмугхід, АГЕНТИ ЗМІН У ПРОЦЕСАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ] 75-79

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Svitlana Matviіenkiv, Yuliia Kobets, SOCIAL NETWORKS AND PUBLIC MEDIA ORGANIZATIONS IN 2019 PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN [Світлана Матвієнків, Юлія Кобець, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА МЕДІЙНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ] 80-87

Bambang Suparno, HOAX IN DEMOCRACY STATE AND ITS PREVENTION WAY IN INDONESIAN 2019 PRESIDENTIAL ELECTION [Бамбанг Супарно, БРЕХНЯ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІДЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2019 РОКУ В ІНДОНЕЗІЇ] 88-92

Veronika Kysil, LES POSSIBILITÉS DE VULGARISATION DES SCIENCES DANS LES MÉDIAS UKRAINIENS SELON LA MEILLEURE EXPÉRIENCE MONDIALE [Veronika Kysil, SCIENCE POPULARIZATION IN UKRAINIAN MEDIA FOLLOWING THE BEST WORLD EXPERIENCE]  [Вероніка Кисіль, ПОПУЛЯРІЗАЦІЯ НАУКИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: НАСЛІДУЮЧИ НАЙКРАЩИЙ СВІТОВИЙ ДОСВІД] 93-97

Andrii Chornous, LEGAL REGULATION OF INSTITUTIONAL COMPONENTS OF NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE [Андрій Чорноус, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ] 98-103

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Anastasiia Levchenko, ADMINISTRATIVE INFORMATION OFFENSES IN THE ADVERTISING FIELD RELATED TO THE NEGATIVE IMPACT ON CHILDREN: THE CONCEPT AND IMMANENT PARAMETERS OF COMPOSITION [Анастасія Левченко, АДМІНІСТРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ РЕКЛАМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВОМ НА ДІТЕЙ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДІВ] 104-112

Ihor Drahan, PROBLEMATIC ISSUES OF REFORMING THE MECHANISM OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LIABILITY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION POLICY [Ігор Драган, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ] 113-120

Ilona Mishchenko, CONSULTANCY ON STATE CUSTOMS AFFAIR: PROBLEM ASPECTS OF LEGAL REGULATION [Ілона Міщенко, КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 121-127

Anastasiia Tertychna, THE PROBLEM OF DETERMINATION OF SUBSTANTIAL DAMAGE CONTENT IN PART THREE ARTICLE 382 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE «NON-ENFORCEMENT OF A COURT DECISION» [Анастасія Тертична, ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ІСТОТНОЇ ШКОДИ В ЧАСТИНІ ТРЕТІЙ СТАТТІ 382 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ»] 128-138

Comments are closed.