2019, V. 6, Iss. 6

Evropský politický a právní diskurz, 2019, Svazek 6, 6 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Levan Antia, RUSSIA-IRAN POLITICAL TANDEM IN THE SOUTH CAUCASUS [Леван Антія, РОСІЙСЬКО-ІРАНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ТАНДЕМ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ] 6-10

Roman Yedeliev, “HUMANITARIAN AID” OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE INDIVIDUAL DISTRICTS OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS AND INTERNATIONAL LAW [Роман Єделєв, «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА» РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ОКРЕМИМ РАЙОНАМ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО] 11-16

Yaryna Zavada, TURKEY’S POSITION TO IRAN’S NUCLEAR PROGRAM [Ярина Завада, ПОЗИЦІЯ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ ІРАНУ] 17-20

Volodymyr Zhygailo, UKRAINIAN VECTOR OF THE USA FOREIGN POLICY DURING D. TRUMP PRESIDENCY [Володимир Жигайло, УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США ЗА КАДЕНЦІЇ Д. ТРАМПА] 21-28

Artur Myroniuk, INTERNATIONAL MEASURES OF THE MARITIME ENVIRONMENT PROTECTION: IMPLEMENTATION IN THE UKRAINIAN LEGISLATION [Aртур Мирoнюк, МIЖНAРOДНI ЗAХOДИ OХOРOНИ МOРCЬКOГO CЕРЕДOВИЩA: IМПЛЕМЕНТAЦIЯ В ЗAКOНOДAВCТВO УКРAЇНИ] 29-35

Vadym Zulharyn, ON THE STANDARDIZATION IN INTERNATIONAL TRADE AS A MEANS OF NON-TARIFF REGULATION IN INTERNATIONAL TRADE AGREEMENTS [Вадим Зулгарин, ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ЯК ЗАСОБУ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ДОГОВОРАХ] 36-44

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Uliana Koruts, STRUCTURE AND CONTENT OF THE WAR PROPAGANDA PHENOMENON IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND INTERNATIONAL RELATIONS [Уляна Коруц, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН] 45-51

Andriі Kliachyn, Lidiia Marfobudinova, PRACTICAL IMPLEMENTATION OF GENDER EQUALITY PRINCIPLES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT AND IN THE PARLIAMENTS OF THE EUROPEAN UNION (WITH CONCEPTUAL REASONING) [Андрій Клячин, Лідія Марфобудінова, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ЄВРОПАРЛАМЕНТІ ТА У ПАРЛАМЕНТАХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНОЮ АРГУМЕНТАЦІЄЮ)] 52-58

Pavlo Kolomiiets, HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF LEGAL REGULATION OF TAX SECURITY IN UKRAINE [Павло Коломієць, ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ] 59-65

Maryna Kalashlinska, POLITICAL AND HISTORICAL STAGES OF FORMATION OF PALLIATIVE AND HOSPICE CARE IN THE WORLD [Марина Калашлінська, ПОЛІТИКО-ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В СВІТІ] 66-70

MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Iuliia Tsyrfa, FOREIGN POLICY IDENTITY OF THE STATE IN THE CONTEXT OF ETHNONATIONAL STABILIZATION OF SOCIETY [Юлія Цирфа, ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІУМУ] 71-76

Anna Osmolovska, TENDENCIES OF UKRAINE’S IMAGE FORMATION IN POLISH INFORMATION SPACE [Анна Осмоловська, ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ УКРАЇНИ В ПОЛЬСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ] 77-82

Yuri Kuts, Olena Sergeyeva, CONTEMPORARY STATE LANGUAGE POLICY OF UKRAINE: A EUROPEAN DIMENSION [Юрій Куц, Олена Сергєєва, СУЧАСНА ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР] 83-88

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Mykyta Dovbysh, MIGRATION CRISIS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE CONTEXT OF CURRENT MIGRATION PROCESSES (BASED ON THE FRENCH MIGRATION MODEL) [Микита Довбиш, МІГРАЦІЙНА КРИЗА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МІГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ)] 89-95

Mykhailo Orlatyy, Ihor Shlapak, PARTICULAR QUALITIES OF ECONOMIC GROWTH IN THE REGIONS OF UKRAINE AND IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD [Михайло Орлатий, Ігор Шлапак, КОНКРЕТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ] 96-103

Maryna Bilynska, Olena Korolchuk, Oleksii Kondratenko, Sergii Mokretsov, LIQUID DEMOCRACY AND LIQUID ADMINISTRATION AS THE NEW KEY PRINCIPLES FOR THE RESILIENT PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN UKRAINE [Марина Білинська, Олена Корольчук, Олексій Кондратенко, Сергій Мокрецов, ГНУЧКА ДЕМОКРАТІЯ ТА ГНУЧКЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ РЕЗІЛЬЄНТНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ] 104-112

Natalya Bobro, MANIFESTATIONS OF POLITICAL DEVIATION AS A TECHNOLOGY OF WORKING WITH THE ELECTORATE [Наталія Бобро, ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОЇ ДЕВІАЦІЇ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З ЕЛЕКТОРАТОМ] 113-117

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oleksandr Fedorko, CONSOLIDATION OF THE PRESIDENTIAL RIGHTS TO CREATE NABU AND APPOINT NABU DIRECTOR BY THE CONSTITUTION OF UKRAINE: USURPATION OF POWER OR URGENT NEED [Олександр Федорко, ЗАКРІПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПРАВА ПРЕЗИДЕНТА СТОРЮВАТИ НАБУ ТА ПРИЗНАЧАТИ ДИРЕКТОРА НАБУ: УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ ЧИ НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ] 118-123

Maryna Reznichuk, LEGAL FRAMEWORK AND INSTITUTIONAL MECHANISM OF MONITORING THE DCFTA IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION AGREEMENT [Марина Резнічук, ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ПВЗВТ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ] 124-129

Nina Rohatynska, WAYS TO IMPROVE CUSTOMS IN CRIME PREVENTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE [Ніна Рогатинська, НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД] 130-134

Kateryna Hutchenko, HARMONIZATION OF CUSTOMS LEGISLATION IN THE FIELD OF TRANSIT OPERATIONS [Катерина Гутченко, ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ТРАНЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ] 135-141

Liliia Nesterchuk, PROCEDURE FOR SELECTING (ASSIGNING) THE COMPOSITION OF BODIES THAT RESPONSIBLE FOR THE FORMATION OF THE JUDICIAL CORPUS [Лілія Нестерчук, ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) СКЛАДУ ОРГАНІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ] 142-147

Emiliya Plekan, CIVIL LEGAL REGULATION OF THE SURROGACY IN FOREIGN COUNTRIES AND IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS [Емілія Плекан, ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА У ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ ТА В УКРАЇНІ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ] 148-155

Natalia Makhno, CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF WATER OBJECTS REFERRED TO THE THERAPEUTIC CATEGORY [Наталія Махно, ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ] 156-162

Roman Krupnyk, SEPARATION OF LAND PLOT FROM PERMANENT USE FOR PUBLIC NEEDS: CIVIL AND LEGAL ASPECTS [Роман Крупник, ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 163-170

Olga Kovalchuk, INITIATION OF A PRE-TRIAL INVESTIGATION OF FRAUD RELATED TO CREDIT UNION’S ACTIVITY [Ольга Ковальчук, ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ] 171-176

Komentáře jsou uzavřeny.