2018, V. 5, Iss. 2

European Political and Law Discourse, 2018, Volume 5, Issue 2 – download the entire journal

Title

Table of contents

RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT IN THE MIRROR OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olena Balatska, RUSSIAN-UKRAINIAN MILITARY CONFLICT: CULTURAL–CIVILIZATIONAL AND GEOPOLITICAL ASPECTS [Олена Балацька, РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ВОЄННИЙ КОНФЛІКТ: КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ І ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ] 7-13

Kostiantyn Zadoia, CRIMINALIZATION OF WAR CRIMES IN NATIONAL LEGAL SYSTEMS: MOLDOVIAN EXPERIENCE AS A LESSON FOR UKRAINE [Костянтин Задоя, КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ: ДОСВІД МОЛДОВИ ЯК УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ] 14-24

Oleksii Malovatskyi, RESPONSIBILITY OF THE STATE FOR THE CIVIL AIRCRAFT DESTRUCTION AS A RESULT OF THE USE OF WEAPONS [Олексій Маловацький, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ЗНИЩЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ] 25-36

Liudmyla Chekalenko, LESSONS FROM UKRAINE’S CRISIS [Людмила Чекаленко, УРОКИ, ВИНЕСЕНІ З УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ] 37-40

Yevhen Mahda, THE START OF RF’S HYBRID AGGRESSION AGAINST UKRAINE: THE POINT OF BIFURCATION [Євген Магда, ПОЧАТОК ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: ТОЧКА БІФУРКАЦІЇ] 41-47

Iryna Dolia, THE MILITARY POTENTIAL OF THE SELF–PROCLAIMED «DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC» AND «LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC» [Ірина Доля, ВІЙСЬКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ САМОПРОГОЛОШЕНИХ “ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ” ТА “ЛУГАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ”] 48-53

Oleksandr Dzhus, INTERNATIONAL MILITARY PARTNERSHIP AS A WAY OF ENSURING MILITARY SECURITY OF UKRAINE [Олександр Джус, МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ] 54-61

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Halyna Pivtorak, MODERN REALITIES ОF THE INSTITUTE ОF SEA ARBITRATION AS A MECHANISM OF THE ENSURING RESOLUTION ОF THE DISPUTES ON THE ESTABLISHMENT OF GENUINE LINK BETWEEN THE SHIP AND THE FLAG STATE [Галина Півторак, СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНСТИТУТУ МОРСЬКОГО АРБІТРАЖУ ЯК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ СУДНА З ДЕРЖАВОЮ ПРАПОРА] 62-67

Yuliia Lokshyna, SPECIFICS OF TRADE REMEDIES REGULATION IN THE LAW OF THE EUROPEAN UNION [Юлія Локшина, СПЕЦИФІЧНІ РИСИ У РЕГУЛЮВАННІ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТОРГІВЛІ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 68-74

Anastasiіa Khmel, Dmytro Bilyayev, COMPARISON OF THE CYBER SECURITY CAPACITIES OF SPAIN AND ITALY AT THE PRESENT STAGE [Анастасія Хмель, Дмитро Біляєв, ПОРІВНЯННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІСПАНІЇ ТА ІТАЛІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ] 75-81

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Anatolii Kodynets, TRANSFORMATION THE SYSTEM OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE CONTEXT OF ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL REFORMS [Анатолій Кодинець, ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА СУДОВОЇ РЕФОРМ] 82-87

Iryna Grytsai, THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF IMPLEMENTING GENDER QUOTA RULE OF THE LAW OF UKRAINE ON LOCAL ELECTIONS [Ірина Грицай, ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ» ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ КВОТИ] 88-94

Olena Shcherbyna, THE DIFFICULTIES OF INTERPRETATION OF THE TERM «QUALIFIED SILENCE OF THE LEGISLATOR»: LOGICAL ASPECT [Олена Щербина, ТРУДНОЩІ ВИТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА «КВАЛІФІКОВАНЕ МОВЧАННЯ ЗАКОНОДАВЦЯ»: ЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ] 95-101

Mykhailo Serebro, PROBLEMS OF EXTRAPOLATION OF GENERAL PHILOSOPHICAL CATEGORIES «ESSENCE» AND «CONTENT» TO THE THEORY OF STATE [Михайло Серебро, ПРОБЛЕМИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ «СУТНІСТЬ» ТА «ЗМІСТ» У ТЕОРІЮ ДЕРЖАВИ] 102-109

Оlena Kostiuchenko, INSTRUMENTAL APPROACH TO DEFINING LEGAL OPPORTUNITIES IN LABOUR LAW [Олена Костюченко, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗКРИТТЯ ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ] 110-115

Liudmyla Ostafiichuk, PUBLICITY OF A TRIAL AND ITS COMPLETE FIXATION BY TECHNICAL MEANS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH [Людмила Остафійчук, ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ПОВНА ФІКСАЦІЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД] 116-124

Hennadii Shypunov, LIBERAL SOCIALISM AND SOCIAL LIBERALISM: THE PRINCIPLES OF CORRELATION [Геннадій Шипунов, ЛІБЕРАЛЬНИЙ СОЦІАЛІЗМ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ: ПРИНЦИПИ СПІВВІДНОШЕННЯ] 125-130

Vilena Voronova, CIVILIZATIONAL ENGAGEMENT AS PSYCHOECOLOGICAL METHODOLOGY: POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS [Вілена Воронова, ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ЯК ПСИХОЕКОЛОГІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ: ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ] 131-138

Tetyana Krasnopolska, INFORMAL DESTRUCTIVE POLITICAL PRACTICES AND CORRUPTION: RATIO OF THE CONCEPTS [Тетяна Краснопольська, НЕФОРМАЛЬНІ ДЕСТРУКТИВНІ ПОЛІТИЧНІ ПРАКТИКИ ТА КОРУПЦІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ] 139-148

Volodymyr Kuzmenko, PROCLAMATION OF UKRAINIAN SOVIET STATEHOOD: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS [Володимир Кузьменко, ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ] 149-155

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Boris Filatov, POLITICAL-COMMUNICATION AND POLITICAL-TECHNOLOGICAL FACTORS OF PATRIOTISM INSTITUTIONALIZATION AT THE TIME OF TRANSITION TO DEMOCRACY [Борис Філатов, ПОЛІТИКО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ПОЛІТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПАТРІОТИЗМУ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ ДО ДЕМОКРАТІЇ] 156-162

Olena Klymenko, ARMED FORCES OF UKRAINE IN DONBASS AT THE BEGINNING OF ATO [Олена Клименко, ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ДОНБАСІ НА ПОЧАТКУ АТО] 163-168

Oleksandr Kabysh, POLITICAL RESOURCES OF POWER STRUCTURES IN STATES WITH ANTI-DEMOCRATIC REGIMES [Олександр Кабиш, ПОЛІТИЧНА РЕСУРСНІСТЬ СИЛОВИХ СТРУКТУР В ДЕРЖАВАХ З АНТИДЕМОКРАТИЧНИМИ РЕЖИМАМИ] 169-176

Ruslan Kliuchnyk, LOCAL PROTEST AS A FORM OF POLITICAL PARTICIPATION IN THE GLOBAL WORLD [Руслан Ключник, ЛОКАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ] 177-183

Vasyl Kozma, ELITIST PERSONALITY IN POLITICS [Василь Козьма, ЕЛІТАРНА ОСОБИСТІСТЬ В ПОЛІТИЦІ] 184-189

Mariana Orliv, Serhii Pobihun, PROBLEMS OF IN-SERVICE TRAINING FOR SENIOR EXECUTIVES OF PUBLIC AUTHORITIES AND THE PRIORITIES OF ITS GOVERNMENT REGULATION [Мар’яна Орлів, Сергій Побігун, ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ І ПРІОРИТЕТИ ЙОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 190-198

Olena Vahina, CODIFICATION OF THE DEPUTY ETHICS IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION OF UKRAINE [Олена Вагіна, КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ] 199-205

Liubov Savchuk, THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF YOUTH PARLIAMENT AS AN AGENT OF POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH [Любов Савчук, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ МОЛОДІЖНОГО ПАРЛАМЕНТУ ЯК АГЕНТА ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ] 206-212

Lesya Uhryn, POLITICAL DIMENSIONS OF COLLECTIVE IDENTITY [Леся Угрин, ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ КОЛЕКТИВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ] 213-219

SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Serhii Kardash, POLITICAL MODERNIZATION AND SOCIAL STRUCTURE OF SOCIETY IN POST-REVOLUTIONARY UKRAINE: IN SEARCH OF DEPENDENCE [Сергій Кардаш, ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА В ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНІЙ УКРАЇНІ: У ПОШУКАХ ЗАЛЕЖНОСТІ] 220-231

Serhii Salnikov, A YOUTH ASSESSMENT OF SOCIAL INSTITUTIONS OF UKRAINE IN EUROPEAN CONTEXTS [Сергій Сальніков, МОЛОДІЖНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНТЕКСТАХ] 232-238

Natalia Glebova, SOCIAL COMPETENCY OF THE PROFESSIONAL GROUPS OF WATER TRANSPORT EXPERTS: CONSTITUALIZATION OF A SOCIOLOGICAL RESEARCH [Наталя Глебова, СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП ЕКСПЕРТІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: КОНСТИТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ] 239-251

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND SOCIAL DISCOURSE

Оlena Porpulit, SPACE CATEGORY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL COMMUNICATION [Олена Порпуліт, КАТЕГОРІЯ ПРОСТОРУ В СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ] 252-259

Alla Bashuk, SPECIFICS OF REALIZATION THE MILITARY-PATRIOTIC DISCOURSE (BASED ON THE FACEBOOK PAGE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE PETRO POROSHENKO) [Алла Башук, ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ FACEBOOK-СТОРІНКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА)] 260-266

Dmytro Pavlov, PROPAGANDA IN DIMENSIONS OF THE UKRAINIAN POLITICAL REALITY [Дмитро Павлов, ПРОПАГАНДА У ВИМІРАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ] 267-272

Iryna Sydorenko, STRATEGIC COMMUNICATIONS OF UKRAINE [Ірина Сидоренко, СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ] 273-279

Olha Kozachenko, THE PECULIARITIES OF THE UNIVERSITY’S IMAGE IN THE FACEBOOK SOCIAL NETWORK (JAGIELLONIAN UNIVERSITY AND IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV AS CASE-STUDY) [Ольга Козаченко, ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FАCEBOOK (НА ПРИКЛАДІ ЯГЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА)] 280-284

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Stanislav Kravchenko, AN INVESTIGATOR OF CORRECTIONAL SERVICE OF UKRAINE AS A SUBJECT OF CRIME WHICH COMPONENTS ARE PROVIDED FOR BY ARTICLE 372 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE [Станіслав Кравченко, СЛІДЧИЙ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, СКЛАД ЯКОГО ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ст. 372 КК УКРАЇНИ] 285-292

Svitlana Belikova, Inna Yeromenko, ACTUAL PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN INVESTIGATOR, PROCEDURAL LEADER AND PROSECUTOR WITH THE PURPOSE OF REPRESENTATION OF THE STATE INTERESTS IN A COURT [Світлана Белікова, Інна Єрьоменко, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО, ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИКА ТА ПРОКУРОРА З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ] 293-298

Ivan Vernydubov, Svitlana Belikova, ELECTRONIC EVIDENCES: CONCEPT, FEATURES AND PROBLEMS OF THEIR STUDY BY THE COURT [Іван Вернидубов, Світлана Белікова, ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЩОДО ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОМ] 299-305

Andrii Boichuk, FEATURES OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR LEGAL INFRINGEMENT IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE NATURE RESERVE FUND [Андрій Бойчук, ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ] 306-314

Mykola Mishchuk, Svitlana Belikova, PROBLEMS OF INDEMNIFICATION OF DAMAGE CAUSED BY CRIMINAL OFFENSES [Микола Міщук, Світлана Белікова, ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ] 315-320

HalynaYanovytska, LEGAL STATUS OF THE CONSUMER (PATIENT) UNDER THE CONTRACT FOR PROVISION OF MEDICAL SERVICES BY THE PROGRAM OF STATE GUARANTEES FOR MEDICAL CARE OF THE POPULATION [Галина Яновицька, ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОЖИВАЧА (ПАЦІЄНТА) ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ] 321-326

Comments are closed.