2017, V. 4, Iss. 2

European Political and Law Discourse, 2017, Volume 4, Issue 2 – download the entire journal

Title

Table of contents

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Boris Filatov, “PATRIOTIC LEGISLATION” AS THE RESULT OF POLITICAL INSTITUTIONS` ACTIONS [Борис Філатов, «ПАТРІОТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО» ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ] 8-13

Оlena Chaltseva, PUBLIC ACTORS: IN SEARCH OF SUBJECTIVITY [Олена Чальцева, ПУБЛІЧНІ АКТОРИ: У ПОШУКАХ СУБ’ЄКТНОСТІ] 14-20

Nataliya Vinnykova, TRAPS OF PLEBISCITARY DECISIONS [Наталія Вінникова, ПАСТКИ ПЛЕБІСЦИТАРНИХ РІШЕНЬ] 21-30

Serhii Stavchenko, «HAZARD / RISK / CRISIS» AS THE TRIAD ESSENCE OF POLITICAL DEVELOPMENT [Сергій Ставченко, «НЕБЕЗПЕКА / РИЗИК / КРИЗА» ЯК ТРІАДНА СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ] 31-36

Mykhailo Tymchenko, NETWORKING ORGANIZATION AS A NEW TYPE OF THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF POLITICAL PARTIES [Михайло Тимченко, МЕРЕЖЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК НОВИЙ ТИП ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ] 37-41

Pavlo Buldovych, THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF INFORMAL INSTITUTIONS IN POLITICS [Павло Бульдович, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У ПОЛІТИЦІ] 42-48

Serhii Horbliuk, PROCESS OF DEVELOPING A STRATEGY ON FORMATION OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM [Сергій Горблюк, ПРОЦЕС РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ] 49-53

Ruslan Chornolutskyi, LEGISLATIVE DRAFTING IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE: PARADIGM OF PROCEDURAL AND STADIAL SUPPORT FOR TOPICAL ISSUES [Руслан Чорнолуцький, НОРМОПРОЕКТУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПАРАДИГМА ПРОЦЕСУАЛЬНО-СТАДІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ] 54-60

Ivan Podik, LEGAL RULEMAKING WITHIN PHILOSOPHICAL-LEGAL DISCOURSE (PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS) [Іван Подік, ЮРИДИЧНЕ НОРМОТВОРЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ (ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)] 61-66

Alina Denisova, SYSTEM APPROACH AS THE GROUND FOR DISTINGUISHING AND CHARACTERIZING SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION [Аліна Денисова, СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ВИДІЛЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ] 67-71

Valentyna Rzhevskaya, THE HARDLY POSSIBLE PEACE: THE TREATY OF LONDON (1359), THE TREATY OF BRÉTIGNY (1360) AND THE TREATY OF TROYES (1420) COMPARED [Валентина Ржевська, НАВРЯД ЧИ МОЖЛИВИЙ МИР: ПОРІВНЯННЯ ЛОНДОНСЬКОГО ДОГОВОРУ (1359), ДОГОВОРУ В БРЕТІНЬЇ (1360) ТА ДОГОВОРУ В ТРУА (1420)] 72-76

Oleksii Peresada, CONTRIBUTION OF D. I. KACHENOVSKYI INTO THE DEVELOPMENT OF POLITICAL SCIENCE IN KHARKIV UNIVERSITY [Олексій Пересада, ВНЕСОК Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО В РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ] 77-84

Larisa Dunaeva, UKRAINIAN POLITICAL AND LEGAL THOUGHT WITHIN THE SCOPE OF WORLD DOCTRINE OF LIBERALISM AND COMMUNITY SELF-GOVERNING AT THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES [Лариса Дунаєва, УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДУМКА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ДОКТРИНИ ЛІБЕРАЛІЗМУ ТА ГРОМАДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КІНЦІ ХIХ – НАПОЧАТОК ХХ ст.] 85-88

Ruslan Abuhin, S.V. PAKHMAN ON STATUS AND REFORM OF THE JOINT-STOCK LAW IN THE RUSSIAN EMPIRE [Руслан Абухін, С.В. ПАХМАН ПРО СТАН ТА РЕФОРМУ АКЦІОНЕРНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ] 89-94

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Olena Slobodianyk, IMAGE DIPLOMACY OF POSITIONING STATES IN THE INTERNATIONAL ARENA [Олена Слободяник, ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ] 95-100

Julia Basnjak, PECULIARITIES OF FORMATION OF THE NATO’S SECURITY POLICY IN THE 1990S – EARLY 2000s [Юлія Басняк, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ НАТО У 1990-х – поч. 2000-х рр.] 101-109

Andrii Smolii, DEVELOPMENT OF EUROPEAN CUSTOMS UNIONS AT THE PRESENT STAGE [Андрій Смолій, РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ МИТНИХ СОЮЗІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ] 110-118

Bohdan Strilets, EU INVESTMENT AGREEMENTS AND INVESTOR PROTECTION [Богдан Стрілець, ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОГОВОРИ ЄС ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ] 119-124

Oksana Darmoris, LEGAL REGULATION OF WORKERS’ HEALTH AND SAFETY WORKING WITH BIOLOGICAL AGENTS IN THE EUROPEAN UNION [Оксана Дарморіс, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ РОБОТІ З БІОЛОГІЧНИМИ АГЕНТАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗ] 125-129

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Yevhen Mahda, THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON THE POLITICAL CONSULTING IN THE FRAMEWORK OF HYBRID AGGRESSION [Євген Магда, ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ] 130-135

Ihor Karikh, CULTURAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE [Ігор Каріх, КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ] 136-140

Marat Zakirov, THE PROBLEM OF FORMATION OF MODERN UKRAINIAN STATE IDENTITY: GEOPOLITICAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS [Марат Закіров, ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ГЕОПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ] 141-149

Liliіа Khorishko, INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL ELITE: STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ASPECTS [Лілія Хорішко, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ] 150-154

Tatiana Maiko, DEMOCRATIC ASPECTS OF UKRAINIAN LEGISLATION ON LOCAL DEMOCRACY INSTITUTIONS [Тетяна Майко, ДЕМОКРАТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ІНСТИТУТІВ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ] 155-158

Anna Rudenko, FEATURES OF TECHNOLOGIES OF PARTY PRODUCTS VISUALIZATION IN UKRAINE (BY EXAMPLE OF 2012 AND 2014 ELECTION CAMPAIGNS) [Анна Руденко, ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2012 І 2014 РОКІВ)] 159-165

CONTEMPORARY SOCIAL PROCESSES

Nitza Davidovich, Oleksandr Khyzhniak, COMMUNICATIVE MECHANISMS FOR TRANSFORMING THE MASS INTO THE COLLECTIVE (IN TERMS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS) [Нітца Давідовіч, Олександр Хижняк, КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ МАСИ В КОЛЕКТИВ (З ТОЧКИ ЗОРУ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ)] 166-176

Iryna Dolia, MOTIVATIONAL COMPONENT IN CHOOSING A STRATEGY OF SOCIAL ACTION OF THE RESIDENTS OF DONBASS [Ірина Доля, МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА У ВИБОРІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ МЕШКАНЦЯМИ ДОНБАСУ] 177-181

Olena Klymenko, SOCIAL STRATIFICATION ON THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORY OF DONBASS [Олена Клименко, CОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ] 182-186

Tetyana Ivanova, SOCIAL ANXIETY AND SOCIAL PRACTICES [Тетяна Іванова, СОЦІАЛЬНА ТРИВОГА ТА СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ] 187-194

Olha Susska, MODERN APPROACHES TO THE EVOLUTION OF COMMUNICATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF MEDIASYSTEMS [Ольга Сусська, СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕВОЛЮЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДІАСИСТЕМ] 195-200

Nataliia Fedorenko, STUDENT YOUTH OF UKRAINE: THE VALUE ORIENTATIONS IN EDUCATION AND PROFESSIONAL FIELDS [Наталія Федоренко, СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ: ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ГАЛУЗЯХ] 201-206

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oleh Sheremet, MUNICIPAL POLICE: THE EXPERIENCE OF THE IMPACT ON CRIME AND THE PROSPECTS FOR ITS IMPLEMENTATION BY LOCAL GOVERNMENTS [Олег Шеремет, МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ: ДОСВІД ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ] 207-211

Yurii Kitsul, Yurii Khatniuk, PREVENTION OF CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION (ANTI-CORRUPTION STRATEGY) [Юрій Кіцул, Юрій Хатнюк, ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ)] 212-216

Roman Savchuk, THE RIGHTS OF A TRANSLATOR AS A PARTICIPANT OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS [Роман Савчук, ПРАВА ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК УЧАСНИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА] 217-221

Liudmyla Shapenko, LEGAL FACTS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF INSURANCE RELATIONSHIPS [Людмила Шапенко, ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН] 222-227

Anna Marushak, LEGAL NATURE OF BANKING SERVICES AND WAYS OF PROVIDING PROTECTION OF THEIR CONSUMERS [Анна Марущак, ПРАВОВА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЇХ СПОЖИВАЧІВ] 228-233

Leonid Ostapenko, MODERN LEGAL STATUS OF EMPLOYERS IN UKRAINE [Леонід Остапенко, СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦІВ В УКРАЇНІ] 234-238

Oleksii Kudryavtsev, THE PRINCIPLES OF ACTIVITY OF THE STATE ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION INSPECTORATE IN UKRAINE [Олексій Кудрявцев, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ В УКРАЇНИ] 239-245

Iryna Litvinchuk (Timchenko), TACTICS OF INTERROGATION DURING THE INVESTIGATION OF DANGEROUS PRODUCTS SUPPLIED INTO THE MARKET OF UKRAINE [Iryna Litvintchouk (Timtchenko), LA TACTIQUE DE L’INTERROGATOIRE LORS DE L’ENQUÊTE SUR LA MISE SUR LE MARCHÉ UKRAINIEN DES PRODUITS DANGEREUX] 246-251

Oksana Komarnitska, APPLICATION OF A HOME ARREST BY A PUBLIC PROSECUTOR: DISADVANTAGES OF LEGAL REGULATION [Оксана Комарницька, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОКУРОРОМ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ: НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 252-256

CARDINAL REFORMS: TRADITIONS AND MODERNITY

Dmytro Yagunov, NINETY-FIVE THESES: DISPUTATION ON THE NATURE AND DIRECTION OF THE PENAL REFORM (TO MARK THE 500th ANNIVERSARY OF DR. MARTIN LUTHER’S THESES PRESENTED AT WITTENBERG IN 1517) [Дмитро Ягунов, 95 ТЕЗ: ДИСПУТ ЩОДО СУТНОСТІ ТА СПРЯМОВАНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ (З НАГОДИ 500-річчя ТЕЗ ДОКТОРА МАРТІНА ЛЮТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ВІТТЕНБЕРЗІ РОКУ 1517-ГО)] 257-263

Comments are closed.