2017, V. 4, Iss. 1

European Political and Law Discourse, 2017, Volume 4, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Ivan Stakhurskyi, BURDEN-SHARING IN EU CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS [Іван Стахурський, ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ТА РОЗПОДІЛУ СПІЛЬНИХ ВИТРАТ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ СПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТА ОБОРОННОЇ ПОЛІТИКИ] 7-19

Oksana Dunas, LEGAL IMPLICATIONS FOR WOMEN PARTICIPATING IN THE ARMED CONFLICT IN THE EASTERN UKRAINE [Оксана Дунас, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЖІНОК, ЩО ЗАЛУЧЕНІ ДО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ] 20-24

Oksana Grechko, MODERNISATION OF THE STATE MIGRATION POLICY OF UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION [Оксана Гречко, МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ] 25-30

Yaroslav Kostyuchenko, CONUNDRUM OF MIGRATION ISSUES IN THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT [Ярослав Костюченко, ГОЛОВОЛОМНІ МІГРАЦІЙНІ ПУНКТИ В УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС] 31-35

Maryna Kasianova, LEGAL STATUS OF UKRAINIANS BY MIGRATION LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE LATE 20th – EARLY 21st CENTURY [Марина Касьянова, ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ В МІГРАЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.] 36-42

Mykola Golbin, SPECIFICATION OF REGIONAL EUROPEAN STANDARDS IN THE AREA OF PROTECTION OF LABOUR AND SOCIAL RIGHTS OF SEAFARERS [Микола Гольбін, СПЕЦИФІКА РЕГІОНАЛЬНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ МОРЯКІВ] 43-48

Nataliia Kovalko, RIGHT TO EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES: INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE [Наталія Ковалко, ПРАВО НА ОСВІТУ ДИТИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ: МІЖНАРОДНО – ПРАВОВИЙ ДОСВІД] 49-53

Pavlo Synytsyn, DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AS A NORMATIVE AND VALUE REFERENCE POINT IN ACTIVITY OF CONSTITUTIONAL COURTS [Павло Синицин, ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК НОРМАТИВНО-ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР У ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ] 54-60

Yevheniia Levytska, THE NEW ASPECTS OF THE PRC-TAIWAN AND THE PRC-ASEAN INTERACTION: THE ECONOMIC COMPONENT [Євгенія Левитська, НОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ КНР З ТАЙВАНЕМ ТА КРАЇНАМИ АСЕАН: ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПОНЕТ] 61-66

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Hanna Yevtukhova, PROBLEMATIC ISSUE OF SABOTAGE IN THE CONTEXT OF CONTEMPORY THEORIES OF POLITICAL PARTICIPATION [Ганна Євтухова, ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ САБОТАЖУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ] 67-72

Ilona Ivanova, THE PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION OF NEOCORPORATIST PRACTICE [Ілона Іванова, ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ НЕОКОРПОРАТИВІЗМУ] 73-77

Anastasiia Kravets, BIOPOLITICAL INTERPRETATION OF POLITICAL SYSTEMS EVOLUTION [Анастасія Кравець, БІОПОЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ] 78-82

Bohdana Ostrovska, BIOETHICAL ASPECTS OF RATIO BETWEEN REPRODUCTIVE RIGHTS OF A HUMAN BEING AND THE RIGHT TO LIFE IN THE PROCESS OF USING ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES [Островська Богдана, БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ З ПРАВОМ НА ЖИТТЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ] 83-90

Tymur Ostapenko, LEGAL STATUS OF TRANSCARPATHIAN UKRAINE IN THE KINGDOM OF HUNGARY AND THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE (IN THE THIRTEENTH-NINETEENTH CENTURIES) [Тимур Остапенко, ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ У СКЛАДІ УГОРСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІІІ-ХІХ ст.)] 91-96

Oksana Pasitska, POLISH TOBACCO MONOPOLY IN 1919-1939: ORIGINS AND DEVELOPMENT [Оксана Пасіцька, ПОЛЬСЬКА ТЮТЮНОВА МОНОПОЛІЯ У 1919-1939 рр.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ] 97-102

Oksana Dudchenko, METHODS OF ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES AND MANAGEMENT OF THE SOVIET UKRAINE IN THE 1920s. [Оксана Дудченко, МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В 1920-х РОКАХ] 103-108

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Viktor Trepak, CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ECONOMIC FACTORS OF POLITICAL CORRUPTION IN UKRAINE [Віктор Трепак, КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ] 109-113

Yevhen Siryi, THEORETICAL EXPLORATIONS ON CONCEPTUALIZATION OF SOCIAL TENSION [Євген Сірий, ТЕОРЕТИЧНІ РОЗВІДКИ В КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ] 114-118

Oleh Batrymenko, Svitlana Tesliuk, STATE FUNDING OF POLITICAL PARTIES IN UKRAINE: OBJECTIVE NEED OR RESULT OF EXTERNAL PRESSURE? [Олег Батрименко, Світлана Теслюк, ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ РЕЗУЛЬТАТ ЗОВНІШНЬОГО ТИСКУ?] 119-123

Yuliia Tkachuk, COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE AND POLAND IN THE LATE 20th – EARLY 21st CENTURY [Юлія Ткачук, ЗАГАЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТОК ХХI ст.] 124-127

Kateryna Odarchenko, IMPACT OF CRISIS OF UKRAINIAN POLITICAL PARTIES ON HORIZONTAL PARTY CONNECTIONS IN THE LIGHT OF IDEOLOGICAL AND PROGRAM COMPONENTS [Катерина Одарченко, ВПЛИВ КРИЗИ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПАРТІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІДЕОЛОГІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО КОМПОНЕНТА] 128-134

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Ivanna Valiushko, THE ROLE OF MEDIA IN CONFLICTS OF INFORMATION ERA [Іванна Валюшко, РОЛЬ МЕДІА У КОНФЛІКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕРИ] 135-140

Yasmina Korokhod, MEDIA AS THE MECHANISM FOR INFORMATION INFLUENCE ON SUBJECTS OF POLITICAL CONFLICT [Ясміна Короход, ЗМІ ЯК МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА СУБ’ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ] 141-147

Hanna Vorobiova, GENDER PECULIARITIES OF USING POLITICAL METAPHORS [Ганна Воробйова, ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МЕТАФОР] 148-152

Andrii Kyrychok, CHARACTERISTICS OF RESEARCH IN EDUCATION IN THE FIELD OF PUBLIC RELATIONS [Андрій Киричок, ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ] 153-158

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Dmytro Yagunov, ANALYTICAL NOTES ON THE LAW ON THE INVESTIGATION DEPARTMENTS OF THE PENITENTIARY SERVICE [Дмитро Ягунов, АНАЛІТИЧНІ НОТАТКИ ЩОДО ЗАКОНУ ПРО СЛІДЧИХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ] 159-163

Ivan Borodin, Serhii Pasika, LEGAL STATUS OF SERVICEMEN IN UKRAINE [Іван Бородін, Сергій Пасіка, ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ] 164-171

Oleksii Navrotskyi, ADMINISTRATIVE-LEGAL GUARANTEES OF THE RIGHTS OF A CHILD IN UKRAINE [Олексій Навроцький, ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ] 172-176

Tetiana Sharaievska, PERSPECTIVES TO IMPROVE NATIONAL ECOLOGICAL LEGISLATION IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION [Тетяна Шараєвська, ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ] 177-182

Oleksandr Yakovlev, THE PLACE OF INCENTIVES OF THE EMPLOYEE IN THE SYSTEM OF LABOR CONDITIONS [Олександр Яковлев, ПРО МІСЦЕ СТИМУЛЮВАННЯ НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА В СИСТЕМІ УМОВ ПРАЦІ] 183-187

Nina Karpachova, THE OMBUDSMAN AND CURRENT CHALLENGES TO HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS. ESTABLISHMENT OF THE OMBUDSMAN INSTITUTION AS A RESPONSE TO HUMAN RIGHTS CHALLENGES [Ніна Карпачова, ОМБУДСМЕН ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРАВАМ ТА СВОБОДАМ ЛЮДИНИ. ЗАСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА ЯК ВІДПОВІДЬ НА ЗАГРОЗИ ПРАВАМ ЛЮДИНИ] 188-197

BOOK REVIEWS

Leonid Tymchenko, REVIEW OF THE MONOGRAPH LEPETYUK O.V., «LEGAL SUPPORT OF UKRAINE’S COOPERATION WITH THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES IN THE FIELD OF DIRECT TAXATION» (ODESA, FENIKS, 2016, 425 pp.) 198-199

IN MEMORIAM

PROFESSOR NATALIYA A. ZELINSKAYA 200-201

 

Comments are closed.