2017, V. 4, Iss. 4

European Political and Law Discourse, 2017, Volume 4, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Borys Babin, Anna Prykhodko, PROGRAM LEGAL REGULATION AND RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: EXPERIENCE OF UKRAINE [Борис Бабін, Анна Приходько, ПРОГРАМНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВА КОРІННИХ НАРОДІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ] 16-17

Yana Hryhorenko, Olha Krylova, THE CORRELATION OF HUMAN RIGHTS AND STATE INTERESTS IN INTERNATIONAL LAW [Яна Григоренко, Ольга Крилова, СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ] 18-23

Nataliia Horlo, INTERNATIONAL LEGAL DIMENSION OF THE IRREDENTISM POLICY [Наталя Горло, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ ІРЕДЕНТИЗМУ] 24-31

Maryna Medvedieva, Tymur Korotkyi, INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE DAMAGE CAUSED BY RUSSIAN ARMED AGGRESSION TO UKRAINIAN ENVIRONMENT [Марина Медведєва, Тимур Короткий, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ ДОВКІЛЛЮ УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНУ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЇ] 32-40

Serhii Buiadzha, POSITIVE EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF THE FIGHT AGAINST CYBERCRIME IN EU COUNTRIES [Сергій Буяджа, ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ В КРАЇНАХ ЄС] 41-46

Nina Rzhevska, GEOINFORMATION FACTOR IN RUN OF THE INTERNATIONAL CONFLICT [Ніна Ржевська, ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ФАКТОР У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ] 47-51

Olena Balatska, SECESSIONIST CONFLICTS IN THE POST-SOVIET SPACE: FACTORS AND CONSEQUENCES [Олена Балацька, СЕЦЕСІОНІСТСЬКІ КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ЧИННИКИ ТА НАСЛІДКИ] 52-58

Vasyl Ostapiak, STRATEGIC PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT FOR PROVISION OF THE STATE SECURITY POLICY [Василь Остап’як, СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ] 59-63

Marharyta Lymar, THE U.S.-UKRAINIAN ECONOMIC RELATIONS UNDER THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION [Маргарита Лимар, АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Б. ОБАМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ] 64-70

Anna Smorzhevska, THE ROLE OF SOUTH-SOUTH COOPERATION IN INDONESIA’S FOREIGN POLICY [Анна Сморжевська, РОЛЬ СПІВРОБІТНИЦТВА ПО ЛІНІЇ ПІВДЕНЬ-ПІВДЕНЬ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ІНДОНЕЗІЇ] 71-76

Tetiana Nikolaienko, INTERNATIONAL REGULATION STANDARDS IN THE FIELD OF SENTENCING AND SERVING A SENTENCE FOR MILITARY PERSONNEL [Тетяна Ніколаєнко, НОРМИ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ ВІДНОСНО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ] 77-87

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Lesya Uhryn, PECULIARITIES OF THE FORMATION AND EVOLUTION OF POLITICAL IDENTITY DISCOURSE IN THE EUROPEAN POLITICAL THOUGHT [Леся Угрин, ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ДИСКУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ] 88-93

Sergii Valesyan, BASIC THEORETICAL MODELS TO STUDY THE PROBLEM OF GENESIS OF CAPITALISM: MORAL AND POLITICAL FACTORS AND ANALYSIS OF PRIME ECONOMIC CAUSES [Сергій Валесян, ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ГЕНЕЗИСУ КАПІТАЛІЗМУ: МОРАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРШОПРИЧИН] 94-98

Bohdan Kovalenko, STANDARDS IN THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL LAW SOURCES [Богдан Коваленко, СТАНДАРТИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА] 99-109

POLITICAL INSTITUTIONS AND PUBLIC POLICY

Оlena Chaltseva, INSTITUTIONALIZATION OF THE INTERACTION OF PUBLIC ACTORS [Олена Чальцева, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНИХ АКТОРІВ] 110-117

Liliіа Khorishko, PROCEDURAL ASPECT OF LEGITIMATION OF THE ELITE POLITICAL INSTITUTION [Лілія Хорішко, ПРОЦЕДУРНИЙ АСПЕКТ ЛЕГІТИМАЦІЇ ЕЛІТНОГО ПОЛІТИЧНОГО ІНСТИТУТУ] 118-123

Olha Stepanenko, CHANGE OF POLITICAL ELITE BY LUSTRATION: GENERAL DESCRIPTION AND PROGRESS TRENDS IN UKRAINE [Ольга Степаненко, ЗМІНА ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ШЛЯХОМ ЛЮСТРАЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ] 124-128

Serhii Stavchenko, CRISIS COMMUNICATION AND RISK-COMMUNICATION IN THE POLITICAL PROCESS: COMMON AND PECULIAR FEATURES [Сергій Ставченко, КРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ І РИЗИК-КОМУНІКАЦІЯ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ: СПІЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ] 129-135

Ihor Kushnarev, PREVENTION OF POLITICAL CORRUPTION: UNITED STATES EXPERIENCE [Ігор Кушнарьов, ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ: ДОСВІД США] 136-140

Sergii Bondarenko, THE BRAND «UKRAINE» IN THE CIRCUMSTANCES OF NONLINEAR SOCIAL-POLITICAL PROCESSES: INFORMATIONAL-COMMUNICATION ASPECT [Сергій Бондаренко, БРЕНД «УКРАЇНА» В УМОВАХ НЕЛІНІЙНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ] 141-147

Volodymyr Nakonechnyi, METHODOLOGY OF PUBLIC CITY MANAGEMENT: STRUCTURE AND BASIC PRINCIPLES [Володимир Наконечний, МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ: СТРУКТУРА ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ] 148-153

Ivan Pribegin, FEATURES AND PROSPECTS OF ISRAEL’S RUSSIAN-SPEAKING COMMUNITY’S DEVELOPMENT [Іван Прибєгін, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ГРОМАДИ ІЗРАЇЛЮ] 154-165

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Halyna Synorub, LOGIC-STRUCTURAL ANALYSIS OF CONFLICT IN MASS-MEDIA [Галина Синоруб, ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТУ В МАС-МЕДІА] 166-176

Svitlana Savoiska, COMMUNICATIVE MODEL OF RUSSIAN LINGUISTIC POLICY [Світлана Савойська, КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ] 177-183

Olena Porpulit, AGE CATEGORY AS AN OBJECT OF BUILDING PERSONAL IDENTITY BY UKRAINIAN-SPEAKING USERS OF INSTAGRAM [Олена Порпуліт, КАТЕГОРІЯ ВІКУ ЯК ОБ’ЄКТ КОНСТРУЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНОМОВНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ INSTAGRAM] 184-191

Andrii Kyrychok, UNIVERSITIES AS A SPECIFIC OBJECT OF ADVERTISING AND PR-SUPPORT [Андрій Киричок, ВНЗ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ’ЄКТ РЕКЛАМНОГО ТА PR-СУПРОВОДУ] 192-199

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Iryna Vashchenko, FORENSIC CHARACTERISTIC OF ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING [Ірина Ващенко, КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАРКОБІЗНЕСУ] 200-206

Alla Malomuzh, CRIMINAL LAW ASSESSMENT OF UNJUST DECISIONS [Алла Маломуж, ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ] 207-213

NOTA BENE

Annotation for the article of Taras Shapoval, THE INFLUENCE OF FORMATION OF INTERNATIONAL REGIMES PROTECTING ECONOMIC RIGHTS ON DEFINING VALUATION STANDARDS 214

Comments are closed.