2015, V. 2, Iss. 4

European Political and Law Discourse, 2015, Volume 2, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Mariana Zdoroveha, Oleh Tsebenko, INTERNATIONAL POLITICAL MECHANISMS FOR SUPPRESSION OF SEPARATISM IN POST-SOVIET SPACE [Мар’яна Здоровега, Олег Цебенко, МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ] 8-13

Vitalii Vlasiuk, HYBRID WAR, INTERNATIONAL LAW AND EASTERN UKRAINE [Віталій Власюк, ГІБРИДНА ВІЙНА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА СХІДНА УКРАЇНА] 14-28

Sofiia Olshanetska, SOURCES FOR LEGAL REGULATION OF STATUS OF INDIVIDUALS DETAINED WITHIN NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT [Софія Ольшанецька, ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ОСІБ ЗАТРИМАНИХ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ НЕМІЖНАРОДНИМ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ] 29-35

Nataliia Pyrih, ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE IN THE FIELD OF RECOGNITION AND EXECUTION OF SENTENCES PASSED BY COURTS OF FOREIGN STATES [Наталія Пиріг, СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ СУДІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ] 36-41

Taras Kalmykov, THE EUROPEAN COURT AND THE HUMAN RIGHTS COMMISSIONER OF THE COUNCIL OF EUROPE: WAYS OF INTERACTION DEVELOPMENT [Тарас Калмиков, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ТА КОМІСАР З ПРАВ ЛЮДИНИ РАДИ ЄВРОПИ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОДІЇ] 42-45

Serghiy Rybalka, REGIONAL POLITICAL ELITES WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK OF THE EUROPEAN POLICY OF DECENTRALIZATION [Сергій Рибалка, РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ В ПРАВОВИХ МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ] 46-52

Iuliia Maystrenko, NATO FACTOR IN WESTERN BALKANS STATES’ FOREIGN POLICY AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY [Юлія Майстренко, ФАКТОР НАТО У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ КРАЇН ЗАХІДНИХ БАЛКАН НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ] 53-58

Olga Dashevs’ka, THE NEW WORLD ORDER: THEORETICAL CONCEPTS [Ольга Дашевська, НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК: ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ] 59-64

Svitlana Vnuchko, GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON WORLD POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT [Світлана Внучко, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК] 65-69

Tamara Kozak, THE CHALLENGES TO THE SPREAD OF ENGLISH AS GLOBAL MEANS OF INTERNATIONAL COMMUNICATION [Тамара Козак, ВИКЛИКИ ПОШИРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СВІТОВОГО ЗАСОБУ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ] 70-76

Pavlo Ihnatiev, Pavlo Bovsunivskyi, EUROPEAN CONTEXT OF MULTIDIMENSIONAL RELATIONS OF TURKEY AND IRAN [Павло Ігнатьєв, Павло Бовсунівський, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ БАГАТОВИМІРНИХ ВІДНОСИН ТУРЕЧЧИНИ ТА ІРАНУ] 77-81

Ihor Plevako, ACCESS OF BOLIVIA TO THE PACIFIC OCEAN AS A REGIONAL GEOPOLITICAL PROBLEM [Ігор Плевако, ВИХІД БОЛІВІЇ ДО ТИХОГО ОКЕАНУ ЯК РЕГІОНАЛЬНА ГЕОПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА] 82-90

Iryna Tykhonenko, SOUTH ASIAN REGIONAL SECURITY SYSTEM: THE OVERVIEW OF NON-WESTERN STUDIES [Ірина Тихоненко, ПІВДЕННОАЗІЙСЬКА СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ОГЛЯД НЕЗАХІДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ] 91-96

Argam Gasparian, THE PECULIARITIES OF THE GERMAN SECURITY ENVIRONMENT [Аргам Гаспарян, ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НІМЕЧЧИНИ] 97-102

Valeriia Avramenko, PECULIARITIES OF FRENCH FOREIGN POLICY IN MODERN SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS [Валерія Авраменко, ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН] 103-110

Olga Poiedynok, DUAL CITIZENSHIP: UKRAINIAN APPROACH [Ольга Поєдинок, ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО: УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХІД] 111-115

Ivan Yemets, REGIONAL INTERNATIONAL PUBLIC ORDER AND THE CONTENT OF “THE PUBLIC ORDER CLAUSE” IN TREATIES ON LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL CASES [Іван Ємець, РЕГІОНАЛЬНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК І ЗМІСТ “ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК” В ДОГОВОРАХ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ] 116-121

Tetiana Strybko, INTERNATIONAL REGULATORY TREATY IN UKRAINE: ESSENCE AND TYPES [Тетяна Стрибко, МІЖНАРОДНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ] 122-127

Viktoriia Formaniuk, CONTRACT LAW IN THE SYSTEM OF PRIVATE LAW OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN UNION COUNTRIES [Вікторія Форманюк, ДОГОВІРНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРИВАТНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ] 128-135

Nataliia Kozachuk, COUNTERACTING SEP ABUSE IN THE US AND EU THROUGH COMPETITION LAW [Наталія Козачук, ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЙНОГО ПРАВА У США ТА ЄС ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРАВАМИ НА ПАТЕНТИ, ЩО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНДАРТІВ] 136-145

Anna Ianovytska, LIABILITY OF PARTIES FOR UNFULFILLMENT OR IMPROPER FULFILLMENT OF A CONTRACT FOR INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD TRANSPORT [Анна Яновицька, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ] 146-152

Halyna Hrihoriants, PIRATE PARTIES AND THEIR ATTITUDE TO COPYRIGHT PIRACY [Галина Грігор’янц, ПІРАТСЬКІ ПАРТІЇ ТА ЇХ ВІДНОШЕННЯ ДО ПІРАТСТВА В АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ] 153-157

Volodymyr Huz, THE HISTORY OF INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF WILD FAUNA: “PRE-UN” ERA [Володимир Гузь, ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИДІВ ДИКОЇ ФАУНИ: “ДОООНІВСЬКА” ЕРА] 158-167

THEORETICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Olena Shcherbyna, ON UNDERSTANDING THE ESSENCE OF LOGICAL ANALYSIS OF LEGAL ARGUMENTATION [Олена Щербина, ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ] 168-172

Iryna Kretova, MARGIN OF APPRECIATION DOCTRINE AND ITS IMPACT ON INTERPRETATION OF LAW [Ірина Кретова, ДОКТРИНА СВОБОДИ РОЗСУДУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА] 173-180

Irena Balzhyk, CHURCH LAW AS A MANIFESTATION OF LEGAL PLURALISM [Ірина Бальжик, ЦЕРКОВНЕ ПРАВО ЯК ПРОЯВ ПРАВОВОГО ПЛЮРАЛІЗМУ] 181-188

Svitlana Vovk, CIVIL WAR AS A SOCIO-POLITICAL PHENOMENON: PSYCHOSOCIAL INTERPRETATION [Світлана Вовк, ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН: ПСИХОСОЦІАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ] 189-193

Svetlana Osipova, POLITICAL HISTORY PERIODIZATION AND ITS METHODOLOGICAL POSSIBILITIES AS A TOOL TO STUDY THE PROCESS OF STATE FORMATION [Свєтлана Осіпова, ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ] 194-198

Yurii Maslov, THE CONCEPT OF SEPARATION OF POWERS AND ITS IMPROVEMENT AS A PREREQUISITE TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF POWER SYSTEM [Юрій Маслов, КОНЦЕПЦІЯ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ] 199-204

Оleksandr Voronianskyi, PROBLEM OF SUBJECTIVITY OF SOVEREIGNTY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY FOR EXERCISING POWER [Олександр Воронянський, ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ] 205-209

Hanna Hrydasova, POLAR MODELS OF INTERACTION BETWEEN MULTINATIONAL CORPORATIONS AND STATE [Ганна Гридасова, ПОЛЮСНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА ДЕРЖАВИ] 210-214

Tamara Kulishenko, THE MECHANISM FOR INSTITUTIONALIZATION OF EXECUTIVE POWER: THE PROBLEM OF POWER-DISTRIBUTION DETERMINANT [Тамара Кулішенко, МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ПРОБЛЕМА ВЛАДНО-РОЗПОДІЛЬЧОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ] 215-219

POLITICAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

Tetyana Nagornyak, URBANIZATION AND AGGLOMERATION COMPONENTS OF UKRAINIAN SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES [Тетяна Нагорняк, УРБАНІЗАЦІЙНИЙ ТА АГЛОМЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОСТІ] 220-223

Oleksandr Bilousov, DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGY AS A BASIS FOR CREATING OF MODERN WELFARE SOCIETY (BASED ON MATERIALS OF THE GENEVA DECLARATION “BUILDING THE INFORMATION SOCIETY” [Олександр Білоусов, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПІДҐРУНТЯ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДОБРОБУТУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЖЕНЕВСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»)] 224-228

Mykyta Drozd, POLITICAL ACTIVISM: CONCEPT, FACTORS AND FORMS [Микита Дрозд, ПОЛІТИЧНИЙ АКТИВІЗМ: ПОНЯТТЯ, ЧИННИКИ ТА ФОРМИ] 229-233

Kseniia Selina, PARLIAMENTARISM IN THE POST-SOVIET STATES: ESSENTIAL FEATURES, COMMON AND DIFFERENT [Ксенія Селіна, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ У ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ: ОСНОВНІ РИСИ, ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ] 234-238

Liliia Litvin, POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS OF NATIONALISTIC ORIENTATION AS THE SUBJECTS FOR REALIZATION OF NATIONAL INTERESTS OF MODERN UKRAINE [Лілія Літвін, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ] 239-243

Marina Krasnova, THE PHENOMENON OF “PARTY OF POWER” IN POST-SOVIET POLITICAL ORDER [Марина Краснова, ФЕНОМЕН «ПАРТІЇ ВЛАДИ» У ПОСТРАДЯНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПОРЯДКАХ] 244-248

Tetyana Voronova, POLITICAL LEADERSHIP IN UKRAINE: A YEAR AFTER «EUROMAIDAN» [Тетяна Воронова, ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ: РІК ПІСЛЯ «ЄВРОМАЙДАНУ»] 249-253

Mykola Palinchak, Myroslav Leshanych, MODELS OF CHURCH-STATE RELATIONS IN CONTEMPORARY POLITICAL PRACTICE [Микола Палінчак, Мирослав Лешанич, МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ] 254-259

Iryna Sukhorolska, POTENTIAL OF PUBLIC DIPLOMACY IN ADDRESSING THE CHALLENGES OF DEMOCRATIC TRANSITION [Ірина Сухорольська, ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ] 260-266

Yuliia Dziubenko, BASIC REASONS AND CONDITIONS OF AUTHORITARIAN REVERSE WAVES: FROM THEORY TO PRACTICE [Юлія Дзюбенко, БАЗОВІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ ХВИЛЬ АВТОРИТАРНОГО ВІДКАТУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ] 267-270

Ihor Hrabets, SUBJECTS INVOLVED IN IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN UKRAINE [Ігор Грабець, СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ЗАДІЯНІ В РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ] 271-277

Viktoriia Bokach, PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF POLITICAL MARKET IN CONDITIONS OF POLITICAL COMPETITION [Вікторія Бокач, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ] 278-281

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Roman Vinnichuk, SOME ASPECTS OF CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE FINANCIAL POLICY OF UKRAINE IN THE FIELD OF REINSURANCE [Роман Віннічук, ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ] 282-290

Oleksandr Bukhanevych, CONTROL IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE SERVICES: THE NATURE AND FEATURES OF IMPLEMENTATION [Олександр Буханевич, КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ] 291-296

Valerii Sokurenko, CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF DEFENSE [Валерій Сокуренко, ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОБОРОНИ] 297-301

Viacheslav Puzyrnyi, ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE STATE PENITENTIARY SERVICE OF UKRAINE AND ITS LEGAL REGULATION [Вячеслав Пузирний, АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ] 302-306

Olena Didovets, BANKRUPTCY-REMOTENESS ISSUES IN SECURATIZATION TRANSACTIONS [Олена Дідовець, ПИТАННЯ ЗАХИЩЕННОСТІ ВІД БАНКРУТСТВА В УГОДАХ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ] 307-311

Olga Polunina, TYPES OF RETAIL SALE CONTRACT [Ольга Полуніна, ВИДИ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ] 312-318

Yuliia Vlasenko, PROCEDURAL AND LEGAL MECHANISM FOR EXERCISING THE RIGHT OF ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION [Юлія Власенко, ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ] 319-327

Olga Yavor, STATE REGISTRATION OF LEGAL FACTS IN FAMILY LAW: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE [Ольга Явор, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ] 328-333

Nadiia Khrystynchenko, POSITIVE CHANGES IN LEGISLATIVE REGULATION OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE IN UKRAINE [Надія Христинченко, ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВЧОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ] 334-337

Alina Murzanovska, PROBLEMATIC ASPECTS OF THEORETICAL DEFINITION OF TYPES OF COERCION IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE [Аліна Мурзановська, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ПРИМУСУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ] 338-344

Ruslan Tarasenko, THE OPERATIVE-INVESTIGATIVE ASPECT OF ENSURING SAFETY FOR PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS BY JUDICIAL POLICE UNITS [Руслан Тарасенко, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПІДРОЗДІЛАМИ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ] 345-351

BOOK REVIEWS

A WORTHY PURSUIT OF EUROPEAN TRADITIONS IN THE UKRAINIAN SCIENCE OF INTERNATIONAL LAW (Review of the monograph: “The Encyclopedia of International Law”. Edited by: Y. S. Shemshuchenko, V.N. Denisov) [ДОСТОЙНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (Рецензія на роботу Енциклопедія міжнародного права. За ред. Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисова)] 352-353

UNPARALLELED ACADEMIC LEGAL RESEARCH UNVEILING A NEW BRANCH OF INTERNATIONAL LAW (Review of the monograph: A. A. Dmitriev, International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory) [БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЕ АКАДЕМІЧНЕ ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩО ВІДКРИВАЄ НОВУ ГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (Рецензія на монографію А.А. Дмитриєва, Міжнародне канонічне право: виникнення, розвиток та основи теорії)] 354-360

CONTEMPORARY DEVELOPMENT TRENDS OF INFORMATION SOCIETY IN UKRAINE (Review of the monograph: O. S. Bilousov, Information society in the contemporary Ukraine: trends of development) [СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (Рецензія на роботу О. С. Білоусова, Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку)] 361-362

 

Comments are closed.