Polityka redakcyjna i procedura recenzowania

 

Procedura recenzowania (ekspercka ocena naukowa) dotyczy wszystkich artykułów zgłoszonych do redakcji, z wyjątkiem recenzji i komunikatów informacyjnych. Poniższa kolejność recenzji rękopisów została ustanowiona przez Radę Redakcyjną:

  1. Autorzy składają artykuł do redakcji zgodnie z wymaganiami czasopisma «Europejski dyskurs polityczny i prawny» oraz zasadami przygotowania artykułów. Rękopisy, które nie spełniają przyjętych wymagań, nie są rejestrowane i nie są dalej rozpatrywane, a autorzy są stosownie informowani.
  2. Każdy artykuł zgłoszony do redakcji przechodzi dwie poziomy recenzji na podstawie profili badawczych: wewnętrznej i zewnętrznej (patrz „Standardy Etyczne Czasopisma”).
  3. Redaktor administracyjny odpowiedniej sekcji profilu badawczego czasopisma «Europejski dyskurs polityczny i prawny» przeprowadza recenzję i wyznacza recenzentów. W pewnych okolicznościach, zgodnie z decyzją Głównego Redaktora czasopisma, wyznaczenie recenzentów może być powierzone członkowi Rady Redakcyjnej. W szczególnych przypadkach kwestię wyboru recenzentów rozstrzyga się podczas posiedzenia Rady Redakcyjnej. Wybitne artykuły wybitnych naukowców, a także artykuły napisane przez autorów zaproszonych specjalnie przez Radę Redakcyjną, mogą zostać zwolnione z procedury standardowej recenzji na podstawie decyzji Głównego Redaktora (zgodnie z zaleceniami odpowiedzialnych redaktorów sekcji).
  4. Recenzenci mogą być zarówno członkami Rady Redakcyjnej naukowego czasopisma «Europejski dyskurs polityczny i prawny», jak i zewnętrznymi wysoko wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi głęboką wiedzę zawodową i doświadczenie w konkretnych dziedzinach zawodowych.

Proces Wewnętrznej Recenzji

Proces wewnętrznej recenzji jest przeprowadzany w ciągu 14 dni od zgłoszenia rękopisu. Po otrzymaniu opinii od wewnętrznego recenzenta, rękopis jest przesyłany do zewnętrznych recenzentów, którzy są wiodącymi ekspertami w dziedzinie tematu artykułu. Po uzgodnieniu z zaproszonym recenzentem i po upewnieniu się o zgodności z kierunkiem badawczym autora oraz braku konfliktów interesów, ocena naukowa artykułu zazwyczaj jest zakończona w ciągu 30 dni. Terminy recenzji mogą być dostosowane w sposób indywidualny, aby zapewnić najbardziej obiektywną ocenę dostarczonych materiałów. Interakcja między autorem a recenzentami odbywa się za pośrednictwem komunikacji e-mailowej z redaktorem administracyjnym odpowiedniego profilu badawczego w czasopiśmie «Europejski dyskurs polityczny i prawny». Na wniosek i za zgodą grupy roboczej rady redakcyjnej, interakcja między autorem a recenzentem może odbywać się poprzez bezpośredni kontakt osobisty, co jest decyzją podejmowaną tylko w przypadku, gdy otwartość w komunikacji poprawia styl i logiczną prezentację materiału badawczego, nie tworząc potencjalnych konfliktów interesów.

Jeśli recenzent zaleca konkretne poprawki do artykułu, rękopis zostaje odesłany do autora z sugestiami, aby albo uwzględnił komentarze w wersji poprawionej, albo przedstawił uzasadnione kontrargumenty. Poprawiona wersja artykułu powinna być poprzedzona listem odpowiedzi, w którym uwzględnione są wszystkie uwagi recenzenta i wyjaśnione wszystkie wprowadzone zmiany. Następnie poprawiony rękopis jest poddawany recenzji końcowej przez recenzenta, który podejmuje ostateczną decyzję i przygotowuje uzasadniony wniosek dotyczący jego przydatności do publikacji. Data akceptacji artykułu do publikacji uważana jest za datę, w której rada redakcyjna otrzymuje pozytywny wniosek od recenzenta (lub decyzję od rady redakcyjnej) w sprawie jego przydatności i możliwości publikacji.

Jeśli autor nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo przedstawić dobrze uzasadnioną odpowiedź do Rady Redakcyjnej czasopisma. W takich okolicznościach artykuł jest omawiany podczas spotkania grupy roboczej Rady Redakcyjnej. Rada redakcyjna może zdecydować o przesłaniu artykułu do dodatkowej lub nowej recenzji przez innego specjalistę. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeśli autor jest niezdolny lub niechętny do uwzględnienia zaleceń i uwag recenzentów.

Redakcja Literacka i Techniczna

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji, rękopis przechodzi przez redakcję literacką i techniczną. Interakcja między autorem a redaktorem technicznym może mieć różne formy, w tym spotkania osobiste, korespondencję e-mailową lub rozmowy telefoniczne. Drobnym zmianom stylistycznym lub formalnym, które nie wpływają na treść artykułu, dokonuje redaktor techniczny bez wcześniejszej konsultacji z autorem.

Ostateczna Decyzja i Publikacja

Główny Redaktor, opierając się na zaleceniach redaktora administracyjnego odpowiedniego profilu badawczego, podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą możliwości i odpowiedniości publikacji. Po dokonaniu decyzji o przyjęciu artykułu do publikacji, redaktor administracyjny czasopisma informuje autora, podając szacunkowy termin publikacji.

Możliwość komentowania została wyłączona.