2019, V. 6, Iss. 1

European Political and Law Discourse, 2019, Volume 6, Issue 1

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Svitlana Karvatska, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES NORMES DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DANS LA PRATIQUE DES COURS CONSTITUTIONNELLES: NOUVEAUX DÉFIS [Svitlana Karvatska, IMPLEMENTATION AND INTERPRETATION OF THE NORMS OF INTERNATIONAL LAW IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE PRACTICE OF CONSTITUTIONAL COURTS: NEW CHALLENGES] [Світлана Карвацька, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ОБЛАСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАКТИЦІ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ: НОВІ ВИКЛИКИ] 6-11

Mykhailo Hrabynskyi, THE ROLE OF THE INTERNATIONAL LOAN AGREEMENT AMONG THE SOURCES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW [Михайло Грабинський, РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ СЕРЕД ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА] 12-17

Viktoriia Demchyshyna, GENESIS OF LEGAL REGULATION OF MIGRATION RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION [Вікторія Демчишина, СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ] 18-22

Tetiana Melnyk, NUCLEAR POSTURE REVIEW 2018: TRANSATLANTIC LINK IN THE TIMES OF UNCERTAINTY [Тетяна Мельник, ОГЛЯД ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 2018: ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ] 23-29

Valeriia Gergiieva, MARRIAGE OF OIL CONVINIENCE: THE UNITED STATES AND SAUDI ARABIA’S CASE STUDY [Валерія Гергієва, ШЛЮБ ЗА НАФТОВИМ РОЗРАХУНКОМ: КЕЙС СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ ТА САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ)] 30-36

Yuliia Таrasiuk, STRATEGIC PROSPECTS AND THE DEVELOPMENT OF THE BILATERAL RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND TURKEY [Юлія Тарасюк, СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ТУРЕЧЧИНОЮ] 37-43

Anatolii Prytula, SELECTED ASPECTS OF INTERNATIONAL COOPERATION ON THE ISSUES OF STATE BORDER SECURITY [Анатолій Притула, ОКРЕМІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ] 44-50

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Raffaele Caroccia, SOFT LAW IN THE ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW SYSTEM? THE GUIDE LINES BY ANTI-CORRUPTION AUTHORITY CASE [Раффаелє Кароччіа, М’ЯКЕ ПРАВО В ІТАЛІЙСЬКІЙ СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА? МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ОРГАНУ] 51-57

Yaroslav Sydorov, THE STIMULATION OF AN AGRICULTURAL COOPERATIVE MOVEMENT AS A DIRECTION OF THE STATE AGRARIAN POLICY: LEGAL MATTERS [Ярослав Сидоров, СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ] 58-65

Mariia Kravchenko, FAIR LABOR STANDARDS IN THE SYSTEM OF MEASURES OF SOCIAL POLICY OF F. D. ROOSEVELT AND H. TRUMAN ADMINISTRATIONS (1933 – 1952) [Марія Кравченко, СПРАВЕДЛИВІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ АДМІНІСТРАЦІЙ Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА ТА Г. ТРУМЕНА (1933 – 1952 рр.)] 66-72

Sviatoslav Vylinskyi, THE CONCEPTUAL AND THEORETICAL UNDERSTANDING OF SOFT POWER IN THE GERMAN FOREIGN POLICY [Святослав Вилінський, КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ «М’ЯКОЇ СИЛИ» В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРН] 73-81

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Vira Haponenko, CIVIC ACTIVITY AS A FACTOR OF DEMOCRATIZATION OF THE MODERN POLITICAL SYSTEM IN UKRAINE [Віра Гапоненко, ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ] 82-86

Alla Dakal, IMPLEMENTATION OF CHILDREN’S RIGHTS IN THE CONTEXT OF GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: UKRAINE [Алла Дакал, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНА] 87-94

Vira Yaroshenko, PRESERVATION OF PUBLIC HEALTH IN THE EXPERIENCE OF THE EDUCATIONAL CENTER “UNIVERSITY OF THE THIRD AGE” [Віра Ярошенко, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА НА ДОСВІДІ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ “УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ”] 95-99

DIGITAL AND MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Hanna Sarmina, Liudmyla Yevtushenko, TRANSFORMATIONS OF JOURNALISM IN THE CONDITIONS OF PARTICIPATIVITY DEVELOPMENT [Ганна Сарміна, Людмила Євтушенко, ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПАРТИЦИПАТИВНОСТІ] 100-107

Olha Susska, MANAGEMENT OF INFORMATION FLOWS AS A PROPERTY OF POLITICAL MEDIA-MANAGEMENT: TRANSITION FROM IMPERATIVE – TO INTERACTION [Ольга Сусська, УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ: ПЕРЕХІД ВІД ІМПЕРАТИВУ – ДО ВЗАЄМОДІЇ] 108-115

Lilit Avagyan, CYBERCRIME AS A NEW PHENOMENON. ARTICLE 10 (FREEDOM OF EXPRESSION) OF ECHR THROUGH THE INTERNET AND THE ISSUES OF DEFAMATION AND INSULT UNDER ARMENIAN LEGISLATION [Ліліт Авагян, КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК НОВИЙ ФЕНОМЕН. СТАТТЯ 10 ЄКПЛ (СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ) КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНТЕРНЕТУ І ПРОБЛЕМИ ДИФАМАЦІЇ ТА ОБРАЗИ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ АРМЕНІЇ] 116-120

Comments are closed.