2018, V. 5, Iss. 3

European Political and Law Discourse, 2018, Volume 5, Issue 3 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Oleksii Kurando, STRATEGY OF BARACK OBAMA’S ADMINISTRATION TOWARDS INTERNATIONAL TERORISM AND OUTCROP [Олексій Курандо, СТРАТЕГІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ БАРАКА ОБАМИ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ДЕРЖАВ-ІЗГОЇВ] 7-15

Iryna Levanchuk, UKRAINIAN DIASPORA IN THE STRATEGIC UKRAINE – U.S. RELATIONS: EVOLUTIONARY ANALYSIS [Ірина Леванчук, УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В ПРОЦЕСІ ВИБУДОВУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА США: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АНАЛІЗ] 16-24

Ivan Kovalenko, IMPACT OF BREXIT ON THE LEGAL SYSTEM IN THE UK (PARTICULARLY IN RELATION TO BUSINESS REGULATIONS) [Іван Коваленко, ВПЛИВ БРЕКСІТУ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА (У ЧАСТИНІ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕС ВІДНОСИН)] 25-32

Liudmyla Chekalenko, PROFESSIONALS OF THE DIPLOMATIC FRONTLINE [Людмила Чекаленко, ПРОФЕСІОНАЛИ ДИПЛОМАТИЧНОГО ФРОНТУ] 33-36

PROBLEMS OF LOCAL AND INTERNATIONAL MIGRATION

Yevhen Solovyov, INTERNAL FORCED MIGRATION: UKRAINIAN DIMENSION [Євген Соловйов, ВНУТРІШНЯ ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР] 37-43

Maryna Kasianova, Serhii Nasadiuk, MIGRATION PROCESSES IN JAPAN [Марина Касьянова, Сергій Насадюк, МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЯПОНІЇ] 44-48

Kateryna Tulba, PECULIARITIES OF UKRAINE’S TREATIES PRACTICE ON LEGAL REGULATION OF MUTUAL INTERNATIONAL TRAVEL OF CITIZENS [Катерина Тулба, ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМНИХ МІЖНАРОДНИХ ПОЇЗДОК ГРОМАДЯН] 49-60

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Dmytro Yagunov, MYSTIC AND RELIGIOUS PRINCIPLES OF MODERN UKRAINIAN PENITENTIARY MANAGEMENT [Дмитро Ягунов, МІСТИЧНО-РЕЛІГІЙНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕНІТЕНЦІАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ] 61-67

Yevheniia Duliba, UKRAINIAN FISCAL POLITICS IN THE CONTEXT OF THE FISCAL FUNCTION OF THE STATE [Євгенія Дуліба, ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ] 68-74

Vusal Aligismat Ohli Ahmadov, CRIMINALIZATION OF VIOLATION OF THE RIGHT TO LEGAL ASSISTANCE IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: THEORETICAL JUSTIFICATION [Вусал Алігісмат огли Ахмедов, КРИМІНАЛІЗАЦИЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВА НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ] 68-74

Ihor Drahan, SOCIO-POLITICAL DYNAMICS AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE OF PUNISHMENT AND THE MECHANISM OF ITS IMPLEMENTATION [Ігор Драган, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДИНАМІКА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЙ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ ТА МЕХАНІЗМУ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ] 81-87

Svitlana Dutchak, PRINCIPLES OF ECONOMIZATION OF CRIMINAL REPRESSION AND HUMANISM IN THE PENALIZATION OF CRIMINAL VIOLATION OF PATIENTS’ RIGHTS: PRACTICAL ASPECTS [Світлана Дутчак, ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ РЕПРЕСІЇ ТА ГУМАНІЗМУ ПРИ ПЕНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ] 88-94

Anastasiya Brayilo, THE IDEOLOGICAL BASIS OF ISLAMIC FUNDAMENTALISM AND EXTREMISM: HISTORY AND POSSIBLE CONSEQUENCES [Анастасія Браїло, ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІСЛАМСЬКОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ: ІСТОРІЯ ТА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ] 95-100

Anastasiia Ivanova, POLITICAL EXTREMISM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CHALLENGES OF MODERNITY [Анастасія Іванова, ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ] 101-106

Viacheslav Shamrai, GLOBALIZATION AS AN OBJECT OF DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF LEGAL REALITY [В’ячеслав Шамрай, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ] 107-111

Roman Kotsan, THE METHODS AND METHODOLOGY TO STUDY POLITICAL FEATURES OF THE STATE BORDERS FORMATION AND FUNCTIONING [Роман Коцан, МЕТОДИ Й МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ] 112-118

Nataliia Brovko, HISTORICAL TRADITIONS AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF DOMESTIC PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY AND THEIR INFLUENCE ON THE PROCESS OF FORMATION OF CONSCIOUSNESS OF UKRAINIANS AS THE TITULAR NATION OF THE MODERN UKRAINIAN STATE [Наталія Бровко, ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ЯК ТИТУЛЬНОЇ НАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ] 119-124

Raffaele Caroccia, TRANSPARENCY AND ITS EVOLUTION IN THE ITALIAN LAW SYSTEM [Раффаеле Кароччіа, ПРОЗОРІСТЬ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ В СИСТЕМІ ІТАЛІЙСЬКОГО ПРАВА] 125-133

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Kateryna Buria, COLLISIONS IN LOCAL DEMOCRACIES: EXPERIENCE OF TRANSFORMATION OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES [Катерина Буря, КОЛІЗІЙНІСТЬ У ЛОКАЛЬНИХ ДЕМОКРАТІЯХ: ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ] 134-140

Oleksandr Akhmerov, MUNICIPAL POLICY OF SCANDINAVIAN COUNTRIES: INSTITUTIONAL DIMENSION [Олександр Ахмеров, МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІТИКА СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР] 141-148

Volodymyr Fedorenko, POLITICAL CONSOLIDATION AS A FACTOR FOR INCREASING INSTITUTIONAL CAPACITY OF LOCAL COMMUNITIES [Володимир Федоренко, ПОЛІТИЧНА КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ ГРОМАД] 149-154

Liudmyla Liapina, THE PROBLEM OF MULTICULTURALISM IN THE UKRAINIAN SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCOURSE [Людмила Ляпіна, ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ] 155-161

Hanna Yemelianova, THE FORMATION OF A POLITICAL ELITE THROUGH THE PRISM OF ELITIST ENGINEERING [Ганна Ємельянова, ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ СКРІЗЬ ПРИЗМУ ЕЛІТАРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ] 162-166

Taras Myronenko, POLITICAL DECISION-MAKING IN A TRANSFORMING SOCIETY: NORMATIVE AND LEGAL JUSTIFICATION [Тарас Мироненко, ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У ТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ] 167-172

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL DISCOURSE

Olha Susska, INTERDISCIPLINARY CHARACTER OF MEDIA RESEARCH AS A MODERN TREND OF SOCIAL SCIENCES [Ольга Сусська, МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР МЕДІАДОСЛІДЖЕНЬ ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД СОЦІАЛЬНИХ НАУК] 173-178

Оlena Porpulit, GAMIFICATION OF THE MEDIA SPACE IN MODERN SCIENTIFIC INTERPRETATION: FOREIGN EXPERIENCE [Олена Порпуліт, ІГРАІЗАЦІЯ МЕДІАПРОСТОРУ В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД] 179-186

Iryna Matsyshyna, EXTERNAL POLITICAL IMAGE OF UKRAINE (1994-2004) [Ірина Мацишина, ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ (1994 – 2004 рр.)] 187-193

Liudmyla Doskicz, THE PROBLEMS OF CITIZENS’ POLITICAL PARTICIPATION IN THE FORMATION OF LOCAL AUTHORITIES AT THE 2014 POLISH LOCAL ELECTIONS CONSIDERED IN UKRAINIAN POLITICAL DISCOURSE AND MEDIA [Ludmiła Doskicz, PROBLEMATYKA POLITYCZNEGO UDZIAŁU OBYWATELI W KSZTAŁTOWANIU WŁADZ LOKALNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W POLSCE W 2014 ROKU W UKRAIŃSKIM POLITYCZNYM DYSKURSIE I ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU] [Людмила Доскіч, ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ В ПОЛЬЩІ 2014 РОКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ТА МАС-МЕДІА] 194-201

Yevhen Tsymbalenko, Petro Katerynych, Anastasiia Pinchuk, POLISH EXPERIENCE OF MULTIPLATFORM PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CONTENT (BY THE EXAMPLE OF GAZETA WYBORCZA) [Євген Цимбаленко, Петро Катеринич, Анастасія Пінчук, ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД МУЛЬТИПЛАТФОРМНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОШИРЕННЯ КОНТЕНТУ (НА ПРИКЛАДІ GAZETA WYBORCZA)] 202-213

CONTEMPORARY SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Nataliia Maistruk, COMMUNICATIVE PHENOMENA OF A GLOBAL SOCIETY IN THE CONTEXT OF TRUST/DISTRUST [Наталія Майструк, КОМУНІКАТИВНІ ФЕНОМЕНИ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ДОВІРИ/НЕДОВІРИ] 214-219

Iryna Ivanova, SOCIAL PERCEPTIONS OF TOWNSPEOPLE ABOUT THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION’S MISSION (ON THE EXAMPLE OF MYKOLAIV CITY) [Ірина Іванова, СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ГОРОДЯН ПРО МІСІЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ м. МИКОЛАЄВА)] 220-226

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oleksandr Bihniak, DERIVATIVE ACTION AND CORPORATE CONTRACT AS MEANS OF CORPORATE RIGHTS PROTECTION: EXPERIENCE OF UKRAINE [Олександр Бігняк, ПОХІДНИЙ ПОЗОВ ТА КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСОБИ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ДОСВІД УКРАЇНИ] 227-236

Anastasiia Khylchenko, SENTENCING IN UKRAINE: CONCEPTUAL ISSUES [Анастасія Хильченко, ВИНЕСЕННЯ ВИРОКУ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ] 237-241

Inna Savelieva, THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS WITH SPECIFIC TRAINING CONDITIONS IN TRAINING STAFF FOR THE NATIONAL POLICE IN THE LIGHT OF THE CONCEPT FOR THE INTRODUCTION OF A THREE-LEVEL MODEL FOR TRAINING POLICE OFFICERS [Інна Савельєва, РОЛЬ ВНЗ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРИРІВНЕВОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ] 242-247

IN MEMORIAM

PROFESSOR OLEKSII V. KARTUNOV248

Comments are closed.