2017, V. 4, Iss. 5

European Political and Law Discourse, 2017, Volume 4, Issue 5 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Vasyl Ostapiak, PARADIGM FORMATION OF UKRAINE’S STRATEGIC PARTNERSHIP [Василь Остап’як, СТАНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ] 6-10

Bogdan Pryimak, TRANSFORMATION OF UKRAINIAN-GERMAN RELATIONS IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN EFFORTS TOWARDS EUROPEAN INTEGRATION AND THE CONFLICT IN DONBASS [Богдан Приймак, ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИН У ЗВ’ЯЗКУ З ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРАГНЕННЯМИ УКРАЇНИ ТА КОНФЛІКТОМ НА ДОНБАСІ] 11-16

Yaroslav Mykolayenko, CRIMEAN ANNEXATION: HISTORICAL AND LEGAL REASONS AND ANALYSIS OF PEACEFUL MEANS OF SOLVING THE INTERNATIONAL CONFLICT [Ярослав Миколаєнко, АНЕКСІЯ КРИМУ: ІСТОРИКО–ПРАВОВОВІ ПРИЧИНИ ТА АНАЛІЗ МИРНИХ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ] 17-22

Anna Ermakova, LEGAL ACTS OF THE POPE AND REFLECTION OF INTEGRATION PROCESSES IN THE EU IN THEM [Ганна Єрмакова, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПАПИ РИМСЬКОГО І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЄС] 23-28

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Yuriy Simon, ON THE ISSUE ABOUT FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN LEGAL PHILOSOPHY: CRISIS OR PRE-PARADIGMALITY [Юрій Симон, ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: КРИЗА ЧИ ДОПАРАДИГМАЛЬНІСТЬ] 29-35

Iryna Voronina, AXIOLOGICAL MODEL OF RULE-MAKING ACTIVITY OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE AS A SYSTEM OF PRINCIPLES AND NORMS OF REGULATION OF NORMATIVE ACTIVITY [Ірина Вороніна, АКСІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ І НОРМ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ] 36-42

Natalia Yefremova, THE RIGHT OF WOMEN TO THE HIGHER LEGAL EDUCATION IN UKRAINE OF THE END XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES. ON THE MATERIALS OF THE STATE ARCHIVES OF KYIV AND ODESA [Наталя Єфремова, ПРАВО ЖІНОК НА ВИЩУ ЮРИДИЧНУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА МАТЕРІАЛАХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ КИЄВА ТА ОДЕСИ] 43-51

Olena Balatska, TRANSFORMATION OF THE STATE’S ROLE IN THE CONTEXT OF THE USE OF ARMED VIOLENCE IN THE MODERN WORLD [Олена Балацька, ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗБРОЙНОГО НАСИЛЛЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ] 52-57

Karina Нavryliuk, THE ESSENCE AND SPECIFICS OF POLITICAL COMPREHENSION OF CRISIS SOLUTION IN MODERN UKRAINE [Каріна Гаврилюк, СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 58-67

Anastasiia Morhun, SCIENTIFIC COMPREHENSION OF WAYS OF RESEARCHING POLITICAL REGIME IN UKRAINE: MODERN TENDENCIES [Анастасія Моргун, НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ШЛЯХІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ] 68-75

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Hadi Dolatabadi, RIGHT/LEFT DUALISM IN POLITICS: A FRENCH INVENTION [Хаді Долатабаді, ПРАВИЙ/ЛІВИЙ ДУАЛІЗМ В ПОЛІТИЦІ: ФРАНЦУЗЬКИЙ ВИНАХІД] 76-83

Kostiantyn Ishcheikin, LEGITIMATION OF PUBLIC DECISIONS IN PARTICIPATORY BUDGETING [Костянтин Іщейкін, ЛЕГІТИМАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ РІШЕНЬ У БЮДЖЕТІ УЧАСТІ] 84-88

Yaroslav Yarosh, INTERACTION OF YOUTH ORGANIZATIONS WITH POLITICAL PARTIES IN UKRAINE [Ярослав Ярош, ВЗАЄМОДІЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ В УКРАЇНІ] 89-93

Evgeny Trofimov, RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN THE POLITICAL SYSTEM OF RUSSIA: POLITICAL ESSAY [Євген Трофімов, РЕЛІГІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ РОСІЇ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ НАРИС] 94-100

Iryna Polishchuk, ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PROFESSIONAL POTENTIAL DEVELOPMENT: LEADERSHIP APPROACH [Ірина Поліщук, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ЛІДЕРСЬКИЙ ПІДХІД] 101-105

Ihor Kushnarev, MANIFESTATIONS OF POLITICAL CORRUPTION AND METHODS OF ITS PREVENTION IN GREAT BRITAIN [Ігор Кушнарьов, ПРОЯВИ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ] 106-111

Yuliya Dziubenko, DEMOCRATIC AND AUTHORITARIAN TRENDS IN THE ASIA-OCEANIA [Юлія Дзюбенко, ДЕМОКРАТИЧНІ ТА АВТОРИТАРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КРАЇНАХ АЗІЇ ТА ОКЕАНІЇ] 112-117

Оlena Chaltseva, ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICY [Олена Чальцева, АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ] 118-125

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Anatolii Kodynets, THE RIGHT TO INFORMATION: SOME PROVISIONS OF CIVIL LEGAL REGULATION [Анатолій Кодинець, ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ: ОКРЕМІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 126-130

Iryna Matsyshyna, FLEXIBLE TIME AND NEW FORMS OF CONTROL [Ірина Мацишина,  ГНУЧКИЙ ЧАС І НОВІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ] 131-136

Мaryna Edelieva, DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE INFORMATION POLICY DURING MODERNIZATION OF THE POLITICAL SYSTEM [Марина Еделєва, НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ] 137-143

SOCIOLOGICAL DISCOURSE

Solomiia Bubniak, THE CONCEPT OF «SOCIAL WELL-BEING» IN SOCIAL SCIENCE [Соломія Бубняк, ЗМІСТ КОНЦЕПТУ «СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ» В СИСТЕМІ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК] 144-155

Yevheniia Moroz, Mariia Koval, Alina Khelashvili, THE PROBLEM OF RETENTION OF NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF CIVILIZATIONAL TRANSFORMATION IN SOCIOLOGICAL HERITAGE OF OLEXANDER POTEBNYA [Євгенія Мороз, Марія Коваль, Аліна Хелашвілі, ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: СОЦІОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ОЛЕКСАНДРА ПОТЕБНІ] 156-160

Iryna Nestaiko, YOUTH TRAINING FOR LIFE IN A FAMILY – IMPORTANT ASPECT OF SOCIALIZATION OF PERSONALITY (POLISH EXPERIENCE) [Ірина Нестайко, ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО ЖИТТЯ В СІМ’Ї – ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ (ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД)] 161-167

Comments are closed.