2016, V. 3, Iss. 6

European Political and Law Discourse, 2016, Volume 3, Issue 6 – download the entire journal

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Liliana Tymchenko, THE CONCEPT OF «INDIGENOUS PEOPLES» IN MODERN INTERNATIONAL LAW (ON THE EXAMPLE OF KARAITES) [Ліліана Тимченко, КОНЦЕПТ «КОРІННІ НАРОДИ» В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ (НА ПРИКЛАДІ КАРАЇМІВ)] 7-16

Valentyna Rzhevskaya, DEFINING AND DEVELOPING THE CONCEPT OF «COLLECTIVE SECURITY» IN STUDY AND PRACTICE OF INTERNATIONAL LAW [Валентина Ржевська, ВИЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ» У НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА] 17-24

Ivan Stakhurskyi, COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AFTER BREXIT: RENAISSANCE OR DEGRADATION? [Іван Стахурський, СПІЛЬНА БЕЗПЕКОВА ТА ОБОРОННА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПІСЛЯ «БРЕКСІТУ»: ВІДРОДЖЕННЯ ЧИ МАРГІНАЛІЗАЦІЯ?] 25-32

Emmanuel Jabea Eluke, THE ROLE OF THE AFRICAN GROWTH AND OPPORTUNITY ACT IN THE IMPLEMENTATION OF THE US ECONOMIC POLICY OBJECTIVES IN CENTRAL AFRICA [Еммануель Елюк, РОЛЬ АКТУ АФРИКАНСЬКОГО ЗРОСТАННЯ І МОЖЛИВОСТЕЙ У ЗДІЙСНЕННІ ЦІЛЕЙ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АФРИЦІ] 33-39

Dmytro Chybisov, HARMONIZATION OF PROVISIONS OF THE AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION [Дмитро Чибісов, ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ] 40-49

Volodymyr Volosetskyi, EU LEGISLATION IN THE FIELD OF PERSONAL DATA PROTECTION [Володимир Волосецький, ЗАКОНОДАВСТВО ЄС У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ] 50-54

Vladyslava Tsviki, ENFORCED DISAPPEARANCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW [Владислава Цвікі, НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ПРАВ ЛЮДИНИ] 55-60

Diana Kniazieva, JURISDICTION RATIONE TEMPORIS OF HYBRID CRIMINAL COURTS [Діана Князєва, ЮРИСДИКЦІЯ RATIONE TEMPORIS ГІБРИДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ] 61-65

Bohdana Mukan, PRECONDITIONS FOR EMERGENCE AND FORMATION OF NATIONAL BODIES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS [Богдана Мукан, ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СПРАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ] 66-74

Kseniia Smyrnova, Iryna Letunovska, EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: LEGAL TERMINOLOGY AND IMPLEMENTATION CHALLENGES [Ксенія Смирнова, Ірина Летуновська, УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ПРАВНИЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ] 75-80

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Larysa Nalyvaiko, Alina Orieshkova, INTERACTION OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS AND NATIONAL POLICE IN UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT [Лариса Наливайко, Аліна Орєшкова, ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ] 81-86

Iryna Polishchuk, THE CONSTITUENTS OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF CIVIL SERVANTS [Ірина Поліщук СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ] 87-93

Nataliia Kovalko, Artem Drozd, TOPICAL PROBLEMS OF LEGAL AND RELIGIOUS CONTENT OF THE RIGHT TO HUMAN DIGNITY [Наталія Ковалко, Артем Дрозд, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО ЗМІСТУ ПРАВА НА ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ] 94-98

Anastasiia Klimenko, SOME QUESTIONS REGARDING THE PRINCIPLES OF SOCIAL SECURITY LAW [Анастасія Клименко, ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИНЦИПІВ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ] 99-104

Bohdan Mokhonchuk, CHARACTERISTIC OF THE ELECTORAL DISTRICT, AS A COMPLEX ELEMENT OF THE ELECTORAL SYSTEM [Богдан Мохончук, ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБОРЧОГО ОКРУГУ, ЯК КОМПЛЕКСНОГО ЕЛЕМЕНТУ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ] 105-113

Iryna Horodetska, CLASSIFICATION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL NORMS, REGULATING PUBLIC RELATIONS IN THE AREA OF PROTECTION, USE AND REPRODUCTION OF ANIMAL WORLD [Ірина Городецька, КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ] 114-118

Iryna Menso, CLASSIFICATION OF WORKS FORMS AS COMPONENTS OF ELECTRONIC LIBRARIES [Ірина Менсо, КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ТВОРІВ, ЯК СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК] 119-125

Ivanna Matseliukh, THE INSTITUTE OF OFFENCE IN REGULATION OF CHURCH RELATIONS: HISTORIOGRAPHY DIMENSION [Іванна Мацелюх, ІНСТИТУТ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ РЕГЕЛЮВАННЯ ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ВИМІР] 126-130

Dmytro Kostyuk, THE ROLE OF SECRET DIPLOMACY IN GERMAN PREPARATIONS FOR THE BEGINNING OF THE SECOND WORLD WAR [Дмитро Костюк, РОЛЬ ТАЄМНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ НІМЕЧЧИНИ ДО ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ] 131-139

POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Nataliia Hnatenko, POLITICAL CORRUPTION IN ACTIVITY OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT: THEORY AND PRACTICE [Наталя Гнатенко, ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА] 140-146

Olena Stoyko, INSTITUALIZATION OF PARTY SYSTEMS IN POSTSOCIALIST STATES: CHALLENGES AND PERSPECTIVES [Олена Стойко, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ] 147-153

Іhor Osadchuk, «PARTIES OF POWER» AND RULING PARTIES IN POST-SOVIET COUNTRIES [Ігор Осадчук, «ПАРТІЇ ВЛАДИ» ТА ПРАВЛЯЧІ ПАРТІЇ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ] 154-161

Taofeek Olaiwola Dalamu, PATIENCE JONATHAN’S RHETORIC OF ABSURDITY AND CALUMNY IN THE 2015 NIGERIAN PRESIDENTIAL ELECTIONEERING CAMPAIGNS [Таофік Дaламу, РИТОРИКА АБСУРДНОСТІ ПЕЙШЕНС ДЖОНАТАН ТА НАКЛЕП ПІД ЧАС НІГЕРІЙСЬКОЇ  ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2015 РОКУ] 162-175

Iryna Grytsai, STATE GENDER POLICY: EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE EU MEMBER STATES [Ірина Грицай, ДЕРЖАВНА ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС] 176-182

Viktoria Timashova, SELF-ORGANIZATION AND SELF-REGULATION AS ABILITY AND FUNCTION OF THE POLITICAL SPHERE OF LIFE [Вікторія Тімашова, САМООРГАНІЗАЦІЯ І САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ЗДАТНІСТЬ І ФУНКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА] 183-188

Artur Fesenko, Viktoriia Chorna, MIGRATION INTENTIONS OF EDUCATED UKRAINIAN YOUTH AS THE FACTOR OF LABOR POTENTIAL DESTRUCTION AND THE OBSTACLE FOR STABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY [Артур Фесенко, Вікторія Чорна, МІГРАЦІЙНІ НАМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІЧЕНОЇ МОЛОДІ ЯК ФАКТОР РУЙНУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПЕРЕШКОДА СТАЛОМУ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ] 189-193

MEDIA DIMENSIONS OF POLITICAL AND LAW DISCOURSE

Varvara Verbytska, VIRTUAL DIPLOMACY IN UKRAINE THROUGH THE PRISM OF CONSTRUCTION OF INFORMATION SOCIETY [Варвара Вербицька, ВІРТУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА] 194-198

Oleksandr Bilousov, INTERNATIONAL REGULATION OF THE INTERNET AS ADEQUATE ANSWER FOR GLOBAL INFORMATION THREATS [Олександр Білоусов, МІЖНАРОДНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК АДЕКВАТНА ВІДПОВІДЬ НА СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ] 199-205

Kamil Prymakov, METHODOLOGICAL APPROACHES TO SYSTEMATIZATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF MASS MEDIA IN UKRAINE [Каміль Примаков, МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ] 206-213

Mariia Mokriak, NEGATIVE AND PREVENTIVE EFFECT OF MASS MEDIA ON JUVENILE DELINQUENCY [Марія Мокряк, НЕГАТИВНИЙ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ] 214-218

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Volodymyr Tarasyuk, AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF UKRAINE: CAUSES AND CONSEQUENCES [Володимир Тарасюк, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ] 219-224

Oksana Gyrych, THE ENVIRONMENTAL ISSUES OF THE UKRAINIAN ENERGY SECURITY [Оксана Гирич, ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ] 225-230

Nelia Savchyn, CERTIFICATION TRAINING OF JUDGES AS THE WAY TO PREVENT JUDICIAL ERRORS IN CIVIL PROCEEDINGS OF UKRAINE [Неля Савчин, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СУДДІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ СУДОВИМ ПОМИЛКАМ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ] 231-235

Olena Terzi, PECULIARITIES OF STATE CONTROL OVER QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN UKRAINE [Олена Терзi, ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ] 236-241

Mariana Shchyrba, ELEMENTS OF THE PATIENT’S LEGAL STATUS [Мар’яна Щирба, ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТА] 242-246

Viktoriia Sheverdina, MODERN TRENDS OF EMPLOYER’S PECUNIARY LIABILITY IN UKRAINE [Вікторія Шевердіна, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ В УКРАЇНІ] 247-252

Кateryna Nasurlaieva, LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF ENGINEERING [Катерина Насурлаєва, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ] 253-257

Olesya Vashchuk, THE IMPACT OF STRESS ON EMOTIONAL STATE OF VICTIM IN THE PROCESS OF GIVING TESTIMONIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS [Олеся Ващук, ВПЛИВ СТРЕСУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС НАДАННЯ НИМ ПОКАЗАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ] 258-262

Comments are closed.